Residus recollits a les platges el 2020

| Tema: Platges

Durant l'any 2020 s'han recollit més de 2 tonelades de residus

Un operari buidant un contenidor semisoterrat

L'any 2020 s'han recollit 2.210.551 kg de diversos resuidus a les platges metropolitanes. En concret, s'han recollit 353.171 kg de les papereres, 1.368.000 kg de la sorra i 489.360 kg de restes vegetals. Aquestes són les dades de les que ja disposa l'AMB dels diferents tipus de residus recollits a les 42 platges metropolitanes durant el 2020. Segons les darreres enquestes d'ocupació del 2018, aquests espais reben cada any més de 8 milions d'usuaris. El recompte de dades l'ha realitzat una empresa contractista, la mateixa que s'encarrega de la neteja de la sorra.

L'AMB s'encarrega de la recollida, el transport i el tractament dels residus de totes les platges del litoral metropolità, excepte les de Barcelona. En aquest cas, és el mateix ajuntament de la ciutat qui es fa càrrec de la neteja de la sorra i de la gestió dels residus.

Papereres i contenidors semisoterrats

Durant el 2020 s'han recollit un total 353.171 kg de residus provinents de les papereres i els contenidors semisoterrats de les platges metropolitanes. 

El volum més important de recollida, com és habitual, es genera durant la temporada alta de platges, de juny a setembre, que és el període amb més afluència d'usuaris. Durant aquests quatre mesos es van generar 298.490 kg, fet que correspon al 84,5 % del total de residus anual.

Si comparem les dades totals recollides el 2020 amb les dades del 2019, podem observar uns valors molt similars de residus generats provinents de papereres i contenidors. L'any 2019 a les platges metropolitanes es van gestionar un total de 360.740 kg envers els 353.171 kg del 2020. La diferència més destacable la trobem en la distribució de la generació d'aquests residus, que és molt inferior entre els mesos de març i juny de l'any 2020 i augmenta lleugerament a partir del mes de juliol.

La disminució dels residus generats durant la primavera s'atribueix directament a la crisi sanitària, al confinament domiciliari i a les posteriors restriccions causades per la covid-19, que van suposar el tancament de les platges, seguit d'una obertura amb aforament reduït durant la temporada d'estiu per assegurar que es mantenien les distàncies de seguretat.

Els residus provinents de les papereres i els contenidors es gestionen a la planta de triatge, que els separa i embala per a ús com a material els envasos procedents dels contenidors, a fi d'enviar cada material al reciclador corresponent. La planta també recupera paper, cartró i vidre.

Gràfic Residus de papereres i contenidors semisoterrats

Neteja manual i mecànica

S'hi inclouen tots els residus provinents de la neteja de la sorra, bé amb la màquina garbelladora, bé manualment. Durant el 2020 s'han recollit un total de 1.368 tones de residus. Aquesta dada esdevé significativa dins del registre històric, a causa del temporal Gloria, que va tenir lloc del 19 al 23 de gener del 2020 i que va afectar tot el país. 

Les platges metropolitanes més afectades per aquest temporal van ser, en primer terme, les de Sant Adrià de Besòs, que per la proximitat a la desembocadura del riu Besòs van quedar especialment exposades als residus que baixaven riu avall i que posteriorment el mar va retornar a la sorra amb el propi onatge. També les platges de Badalona i les del Prat de Llobregat, aquestes últimes per la proximitat a la desembocadura del riu Llobregat.

A més d'aquestes dades derivades del temporal Gloria, els mesos de primavera i estiu, en què l'afluència d'usuaris a les platges és més elevada i s'intensifiquen els serveis de neteja amb maquinària a les platges, són els que presenten valors més elevats de residus recollits. La resta de pics en el volum de residus recollits al llarg de l'any es deriven d'altres episodis de temporal.

Gràfic Residus neteja manual i mecànica (Kg totals)


Si comparem les dades dels darrers 4 anys, el 2020 presenta la xifra de residus d'aquest tipus més alta, seguit del 2018, que també va estar marcat per diferents episodis de temporal amb gairebé 1.200 tones recollides. 

Residus vegetals

La recollida i gestió de residus d'origen vegetal durant el 2020 també ha estat marcada principalment pel temporal Gloria. Durant els mesos de gener i febrer es van gestionar 487.380 kg de residus vegetals, majoritàriament canyes procedents del riu Besòs. La resta de l'any els residus provenen d'altres temporals amb arribades de canyes i fusta. El mes de setembre també es van retirar 2.000 kg d'espècies invasores de les dunes de les platges del delta del Llobregat, una actuació inclosa dins del Pla de millora de la biodiversitat de parcs i platges. 

Gràfic Fracció vegetal (Kg totals)

Sòlids orgànics no acceptats

Durant el 2020 també s'ha gestionat la retirada de cinc animals que han aparegut sense vida a la sorra de les platges metropolitanes. Majoritàriament es tracta d'animals marins com dofins, tortugues o peixos de grans dimensions que ja eren morts i arriben a la costa transportats pel corrent marí. 

Plantes de tractament

Els residus generats o que arriben a les platges es classifiquen en quatre tipus: residus provinents del buidatge de papereres i contenidors semisoterrats, residus provinents de la neteja manual de la sorra i de la neteja amb la garbelladora, residus vegetals, principalment canyes, provinents d'episodis de pluges intenses i temporals marítims i restes de vegetació invasora retirada dels sistemes dunars i, per acabar, sòlids orgànics no acceptats, com ara animals morts que de vegades arriben a la sorra (dofins, tortugues...).

Els residus es traslladen a la planta de tractament que els correspon segons el tipus. Per exemple, en el cas dels residus de papereres i contenidors, es porten a la planta de triatge de Molins de Rei. La neteja manual i mecànica es tracta a la planta de transferència de Viladecans i els residus vegetals corresponen a la planta de compostatge de Castelldefels. 

Al web del Litomet es poden consultar totes les dades de gestió de residus de les platges metropolitanes dels darrers anys.

Documents relacionats