Mesura de l'amplada de les platges

| Tema: Platges

Nou sistema de lectura de la línia de costa a través de GPS

Tècnic de l'AMB amb el nou sistema de mesura de l'amplada de les platges

S'ha incorporat un nou sistema per a la lectura de la línia de costa, que a partir d'ara es farà a través d'un GPS. Aquest nou sistema permetrà, entre d'altres, optimitzar la presa de mesures, obtenir dades georeferenciades, treballar amb un volum més gran de dades, facilitar la tramesa de dades directament als sistemes d'informació geogràfica (necessari per a la cartografia de les platges metropolitanes), millorar el càlcul de la superfície de platges i, en darrer lloc, crear un registre de la línia de costa amb dades molt més fidels que les obtingudes amb la metodologia que s'utilitzava fins ara, amb una presa de mides puntuals i amb posteriors interpolacions.

Anteriorment, les dades d'amplada s'obtenien a través de mesures amb cinta mètrica o làser punt rere punt, anotades manualment en fulls de registres. Posteriorment, aquestes dades s'introduïen en programes de sistemes d'informació geogràfica per poder visualitzar-les sobre un mapa. Aquest mètode suposava una gran inversió de temps i també una pèrdua d'informació que es podria obtenir amb l'ús d'altres metodologies. És per aquest motiu i per la voluntat de seguir avançant i millorant en les necessitats del servei de platges, que s'ha implementat aquesta nova metodologia adaptada a les noves tecnologies.

Metodologia

Amb una freqüència mensual, es ressegueixen els 30 km de vora de les diferents platges metropolitanes i es van prenent les lectures als més de 100 punts definits al llarg de la costa. Amb la nova metodologia, a més a més, s'ampliarà la presa de dades per anar-ne millorant la fiabilitat. El punt de mesura de referència es troba en el límit on trenquen les onades a la part emergida de la sorra. Posteriorment, aquestes dades són directament transferides sobre la cartografia base de les platges metropolitanes per poder comparar-les amb anys anteriors o fer-ne les lectures necessàries en cada cas.

Davant la situació d'emergència climàtica actual, disposar d'aquest registre de dades juntament amb les recents publicacions sobre les batimetries del litoral metropolità ens aporta eines i coneixements que serviran com a base per als estudis previs d'estabilització del litoral metropolità.

Conèixer la línia de costa també és una eina de gestió molt important per a la instal·lació dels serveis de temporada alta, com passeres, accessos adaptats, mòduls de salvament, bars de patja, etc. ja que influeix en la ubicació i en com es distribueixen.

L'AMB compta disposa d'un ampli registre històric de l'amplada de les platges metropolitanes. Des de l'any 2001 s'han realitzat mensualment mesures en 97 punts concrets establerts a les platges de tots els municipis des de Castelldefels fins a Montgat. La línia de costa és una variable molt canviant que es pot veure influenciada per canvis en la pressió atmosfèrica, per episodis de temporals i també per l'augment del nivell del mar o pels processos erosius a la costa.

Registrar aquestes dades i estudiar com evolucionen constitueix doncs un element gairebé imprescindible que cal tenir en compte en la gestió integral de les platges, i alhora són un indicador del seu estat i constitueixen un seguiment ambiental de gran valor. Aquesta recopilació poc habitual de dades de manera ininterrompuda i mensual al llarg de dues dècades és una font de coneixement que ens ajuda a vigilar l'evolució de les platges davant del  canvi climàtic i altres impactes provocats per l'home.

La utilització de sistemes d'informació geogràfica, les bases de dades espacials i un model de dades adequat resulten una eina clau per a l'aixecament de la línia de costa i la posterior interpretació i anàlisi.

Documents relacionats