Gestió de l'arbrat als parcs metropolitans

| Tema: Parcs

Les tasques de manteniment són selectives i s'adapten a cada exemplar

Pel tal de fer un manteniment adequat i millorar contínuament l'arbrat dels parcs, els serveis tècnics de l'AMB realitzen inspeccions rutinàries de seguiment del seu estat. A més, el passat 2020 s'hi va fer una revisió exhaustiva, que va servir per redactar el Pla de risc, el qual ha permès valorar el grau de risc dels exemplars i classificar-los en tres categories segons les necessitats d'intervenció.

En funció a la diagnosi d'aquestes inspeccions es planifiquen i defineixen les diferents intervencions que cal realitzar. La poda, el control fitosanitari o l'adobat no es fan de manera generalitzada, sinó que són tasques selectives i adaptades a cada exemplar. 

Les plantacions

És la primera acció de totes. Comporta una valoració prèvia dels arbres que han mort i que cal restituir, i dels espais on es necessiten exemplars que puguin generar ombra en el futur, com ara les àrees de jocs infantils o equipaments esportius.

Abans de realitzar una plantació es fa una selecció curosa de la qualitat de  la planta als vivers de procedència, es defineix la distància de plantació correcta, es prepara el terreny per assegurar un bon drenatge i evitar soterrar altres arbres i, finalment, es col·loquen tutors per tal de refermar els nous exemplars i s'instal·la el reg d'implantació.

Aquest hivern l'AMB plantarà 325 arbres de 52 espècies diferents distribuïts per tots els parcs metropolitans, amb un cost associat de 75.000 €. El reforç d'enguany ha servit també per redreçar les conseqüències del temporal Glòria, que va fer perdre nombrosos exemplars. S'ha prioritzat l'arbrat de les alineacions, dels escocells i de les àrees d'estada.

En algunes ocasions, aquestes plantacions les han fetes escoles de diversos barris. Nens i nenes, acompanyats de tècnics i operaris, han plantat diversos exemplars en alguns parcs, dintre del projecte Arrela't, que té com a objectiu promoure la participació de la ciutadania en les intervencions relacionades amb el manteniment de l'arbrat, per tal d'establir vincles de pertinença i posar en valor aquests espais de natura tan propers. El programa Aprenem a la Xarxa, a través de diferents projectes, treballa en la implicació i sensibilització de la ciutadania de manera transversal en la gestió dels parcs i platges metropolitans.

La poda

Pel que fa a les tasques de poda es pretén aconseguir una capçada compensada i ben formada que permeti que els arbres assoleixin el seu màxim desenvolupament sense interferir amb altres elements o els usuaris del parc.

Les tasques de poda dels parcs metropolitans es fan principalment a l'hivern, quan els arbres aturen la seva activitat. Poden ser de formació, per guiar i formar la capçada de l'exemplar; de seguretat, per retirar branques i evitar riscos; de refaldat, per retirar branques baixes, o bé de poda d'estiu, en què es retiren parts seques.

L'encoixinat

L'encoixinat o mulch consisteix en l'estesa de restes de poda triturades al terra i té com a objectiu controlar la proliferació de males herbes, reduir la sega arran del tronc quan l'arbre està envoltat per una superfície de gespa o prat per evitar malmetre'l, millorar el grau d'humitat i d'intercanvi d'oxigen del terreny, aportar matèria orgànica per degradació del material i reaprofitar, al parc mateix, el residu vegetal generat per la poda.

Aquesta intervenció es fa sempre que les condicions ho permeten; de vegades, com en el cas dels arbres plantats en escocells, no es pot portar a terme. Tenint en compte que no s'hi aplica glifosat (producte químic que actua com a herbicida), l'opció és permetre la proliferació d'herbes adventícies que, ben gestionades, poden aportar valor ornamental, ampliar la diversitat vegetal i esdevenir un refugi per a insectes depredadors de plagues que poden afectar el mateix arbre.

Gestió de plagues

La gestió correcta de les tasques de manteniment relacionades amb l'arbrat ajuda a millorar l'estat i la salut dels exemplars i redueix la possibilitat que apareguin plagues o malures que els afectin. Els arbres sans són menys susceptibles de patir malalties, cosa que reverteix positivament en el control fitosanitari. L'AMB fa una gestió integral de les plagues amb l'objectiu de reduir els productes químics i millorar la qualitat ambiental dels parcs. Aquesta és, junt amb la retirada de l'ús d'herbicides, una de les mesures incloses en el Pla de millora de la biodiversitat, ja que són productes que afecten la fauna i la flora de manera general. L'aposta pels mètodes biològics ha aportat un augment notable de la fauna útil que, alhora, també contribueix al control de plagues sense químics.

Aquestes són algunes de les tasques bàsiques del manteniment dels arbres de la xarxa de parcs metropolitans. Cal tenir en compte però, que amb la gran diversitat d'exemplars que hi trobem, d'unes 260 espècies entre més de 29.000 arbres aïllats i 527.000 m2 de zona forestal de pins i alzines, també hi ha grans exemplars o arbres catalogats que en alguns moments són objecte d'intervencions més específiques. En aquests casos, s'han realitzat diverses intervencions de millora del terreny, de poda o d'instal·lació de sistemes d'ancoratge fets a mida, per tal d'assegurar la supervivència d'aquests arbres d'especial interès patrimonial. 

Els arbres són elements vegetals estructurals de les nostres ciutats. Són grans proveïdors dels anomenats "serveis ecosistèmics", perquè milloren la qualitat ambiental de les ciutats i la salut física i mental de les persones. En el vessant ambiental, els arbres redueixen la concentració de gasos contaminants, pols i partícules en suspensió a l'aire, i alhora fan disminuir la concentració de CO2 atmosfèric com a resultat del procés de fotosíntesi; redueixen la percepció de soroll; aporten valor estètic i la seva ombra atenua els canvis de temperatura i refresca l'ambient.

Documents relacionats
Enllaços relacionats