Balanç final del temporal Glòria

Tornar

| Tema: Parcs, Platges | Autor: AMB

El cost final pel danys provocats als parcs i les platges metropolitans és de 3.000.000 €

Efectes del temporal a la platja


Més de 200.000 kg de residus abocats en unes platges ja debilitades pels temporals de tardor, 280 arbres que es van tombar i 116 d'abatuts per danys substancials a la seva estabilitat, una nova morfologia a les platges pel moviment de sorres i danys a mobiliari i paviments tous dels parcs són algunes de les afectacions principals del temporal més important dels darrers 30 anys, que ha comportat una despesa de més d'1.000.000 d'euros. En concret, 600.000 euros en danys a les platges i 450.000 euros als parcs.

Afectacions a les platges metropolitanes

El temporal Glòria ha tingut tres factors excepcionals al litoral metropolità: onatge superior als sis metres d'alçada en diferents punts de la costa, vents de fins a 100 km/h i una durada de quatre dies. Les afectacions han estat molt importants, amb pèrdua de sorra, incidències en el mobiliari i danys en els sistemes dunars. Cal apuntar que els efectes han estat més significatius perquè ja veníem d'unes platges molt debilitades: el Glòria ha estat el quart temporal d'aquesta tardor-hivern, i a més cal sumar-hi una reducció significativa de l'amplada i el volum de sorra al llarg dels últims anys. Un altre factor destacat ha estat la pluja, molt intensa a totes les conques fluvials, que ha fet arribar una gran quantitat de residus (s'estima que més de 200.000 kg) al mar i després a les platges.

Aquest temporal també ha tingut un altra característica inèdita: la mobilització de sorra ha estat tan gran que s'ha creat una nova morfologia a moltes de les platges.

La gestió integral de les platges metropolitanes s'ha anat adaptant a temporals cada cop més freqüents i forts. L'equip tècnic treballa per tenir unes platges cada cop més resilients als temporals i per minimitzar les afectacions d'aquests fenòmens a través de diferents actuacions:

 • Retirada permanent d'instal·lacions i mobiliari susceptibles de ser danyats per l'aigua. El temporal del passat 21 de desembre va fer prendre la decisió de no col·locar aquests elements fins a Setmana Santa, davant la possibilitat de més temporals durs. L'excepcionalitat del temporal Glòria ha fet retirar mobiliari fix situat més lluny de primera línia de mar: passeres, pals de bandera, bancs i aparcabicicletes.
 • Obertura dels pluvials. Es tracta de canalitzar la part final de les rieres per evitar-ne el desbordament i que  s'inundi l'esplanada sorrenca. Es van obrir fins a set desembocadures: sis al litoral metropolità sud i una a Montgat. Si l'onatge és molt intens (com en aquesta ocasió), els pluvials i les rieres queden col·lapsats de sorra i es produeixen inundacions en àrees urbanes, perquè no poden drenar l'aigua. Per això, després del temporal es van haver de tornar a fer aquestes tasques.
 • Manteniment i potenciació dels sistemes dunars. Aquests ecosistemes naturals són una protecció natural davant de l'elevació del nivell del mar i de l'onatge fort durant els temporals. També constitueixen un magatzem de sorra que es mobilitza de manera natural, com una barrera flexible que difon l'energia de l'onatge i ofereix protecció de la força dels temporals a la zona urbana. Al llarg dels últims anys, l'AMB ha ampliat en més de 45.000 m2 els  sistemes dunars.
 • Millora de l'ordenació del mobiliari i canvi en el disseny dels equipaments.
Malgrat aquests protocols previs dins d'una gestió cada cop més eficient, els danys derivats pel temporal assoleixen els 600.000 euros. Les principals afectacions són les següents:
 • 8.000 metres de passeres de fusta desplaçades i més de 1.000 metres perduts.
 • 100 bancs i 100 aparcabicicletes afectats.
 • 14 plataformes de dutxa molt danyades.
 • 40 papereres i 10 contenidors danyats o desapareguts.
 • 15 camps de vòlei afectats.
 • 15 elements de senyalització molt danyats.
 • 1 joc infantil malmès.
 • 3 elements de megafonia danyats.
 • Més de 1.000 metres lineals de tancament de protecció de dunes afectats.
 • Pèrdua important de sorra a les platges de Gavà, el Remolar, la Roberta, Can Camins, Mar Bella, Nova Mar Bella i Llevant, sobretot.
 • Sobreacumulació de sorra d'entre 0,5 i 1 metres a les platges de Badalona, Sant Adrià i Montgat.
Un cop passat el temporal i des divendres mateix, l'AMB treballa per restablir la normalitat a les platges mitjançant les següents actuacions:
 • Reforç amb personal, vehicles i maquinària per a la neteja de sorra i el manteniment del mobiliari: 4 retroexcavadores, 3 garbelladores, 4 camions, 2 tractors, 15 vehicles 4x4 i 15 contenidors extra per a residus.
 • Neteja de residus, prioritzant la retirada d'elements perillosos com estructures metàl·liques, objectes insalubres, animals morts, restes de mobles, etc. S'està aplicant el protocol de valorització ambiental de canyes i troncs, en què es recullen manualment i es transporten a la planta de compostatge de l'AMB.
 • Retirada de mobiliari i equipament malmès.
 • Seguiment de l'avaluació de danys, ja que hi ha molts elements soterrats o desapareguts que s'aniran valorant a mesura que es retiri la sorra.
 • Adequació de la superfície de sorra i reinstal·lació del mobiliari i els equipaments, tenint en compte aquest nou criteri de redistribució basat a col·locar-los a la part final de la platja, tocant els passeigs marítims.
 • Reconstrucció i millora dels sistemes dunars malmesos, amb plantació de vegetació.
Afectacions als parcs metropolitans

L'episodi de pluja i fort vent també ha provocat algunes afectacions als espais verds metropolitans, bàsicament caiguda d'arbrat, danys en algunes baranes i mobiliari i erosió en paviments tous. La gestió integral dels parcs també es basa en la resiliència i prevenció davant d'aquests episodis a través de les següents actuacions:
 • Millora dels paviments. Amb l'objectiu de garantir la seguretat dels usuaris i evitar ensopegades, es vetlla contínuament per millorar els camins i solucionar les irregularitats derivades de l'erosió per la pluja. En aquest sentit, es porten a terme tres estratègies principals:
  • Procés de "reencebat". Manteniment ordinari dels camins i eixos de sauló (material granular semblant a la grava), que consisteix en la retirada de capes argiloses sobre aquests camins, la llaurada superficial i l'aportació de sauló nou per a la posterior compactació.
  • Estabilització de paviments tous: des del 2015 s'han col·locat 12.110 m2 de paviments de sauló amb pendent superior al 2 %, especialment a molts jardins històrics: Torreblanca, Jardí Botànic Històric i Can Vidalet. S'ha comprovat que aquest tipus de tractament ha estat eficient i ha evitat la degradació dels camins a causa de l'erosió.
  • Transformació de paviments tous a paviments durs: des del 2015, s'han pavimentat (ja sigui amb formigó o amb asfalt) 3.403 m2 en parcs de caràcter més urbà i en punts de gran afluència de gent, bàsicament en els eixos principals que patien escolament.
 • Mesures correctores sobre l'arbrat. Al llarg dels últims anys, s'han col·locat fins a 54 ancoratges i crosses als arbres, amb l'objectiu de redreçar i conservar aquestes exemplars. La majoria d'aquestes estructures han respost correctament al temporal i han evitat la caiguda dels arbres prèviament subjectats. També cal fer constar que el 2015 es va elaborar el Pla de risc de l'arbrat de tota la xarxa de parcs: es va avaluar l'estat de l'arbrat i es van fer feines de posada a punt de l'arbrat al llarg del 2016, amb diferents intervencions en alguns arbres, com ara podes de seguretat o tala d'exemplars d'alt risc.
 • Revisió exhaustiva de la xarxa soterrada de recollida d'aigües i neteja d'embornals abans dels temporals.
Els danys i les incidències que ha causat el temporal tenen un cost aproximat de 450.000 euros en el conjunt de parcs metropolitans. Les afectacions més importants són les següents:
 • La pèrdua total a dia d'avui és de 396 arbres, 280 dels quals es van tombar. Aquests dies s'ha fet la inspecció de tot l'arbrat per revisar-ne l'estabilitat: s'han detectat 204 arbres inclinats o amb danys substancials, dels quals se n'han abatut (eliminat) 116 i se'n conservaran 88, que es redreçaran i es reforçaran perquè tornin a arrelar.
 • La superfície total de paviments tous a la xarxa de parcs, independentment del seu pendent i dels punts de recollida d'aigua que tinguin associats, és de 455.816,79 m2. S'estima que per danys del temporal caldrà intervenir o restituir-ne un 19,3% (88.082,93 m2).
 • Desperfectes en baranes, edificacions i tanques dels parcs següents: Jardí de l'AMB, Can Vidalet, Besòs, Timba, Can Zam, Mil·lenari, Can Solei i Ca l'Arnús  i Torreblanca.
 • Cinc fanals afectats als parcs següents: Timba, Can Vidalet, Fontsanta i Bellvitge, a més dels que s'han hagut de reorientar perquè el vent els havia desplaçat.
 • Avaria elèctrica en set parcs, tres dels quals (Litoral, Tramvia i Turonet) amb afectació total. Ja s'han revisat, tot i que en algun cas encara cal restituir algun punt de llum que fa fallar alguna línia elèctrica.
 • Mobiliari urbà: taules de pícnic al Parc Nou, alguns bancs trencats al parc de la Fontsanta, un banc a Can Buxeres, un molí de vent al parc del Riu, un cartell informatiu al parc de les Planes i espatlleres als parcs del Turonet i les Planes.
 • Desbordament del rec Comtal del parc de les Aigües.
El Servei de Parcs treballa per restablir la normalitat als espais verds, prioritzant la seguretat dels usuaris i solucionant els problemes més urgents. Des del passat dijous s'estan portant a terme les següents actuacions: 
 • Inspecció de l'estat de l'arbrat. S'estan inspeccionant pràcticament tots els arbres.
 • Tala dels arbres que suposen un perill per la seva inestabilitat.
 • Trossejat i retirada de tots els exemplars tombats o que s'han d'abatre.
 • Recollida manual de brancatge.
 • Conservació de 88 exemplars inclinats, en alguns casos redreçant-los i asprant-los i en d'altres valorant altres sistemes d'ancoratge.
 • Restitució o restabliment dels camins i les plataformes de paviment tou mitjançant l'aportació, el perfilat i la compactació del material.
 • Millora de paviments i recollida d'aigües.
 • Trituració de les restes d'arbrat malmès per fer encoixinat mitjançant un procés de biocompostatge.
 • Conservació de fusta de gran secció per a la creació de nous refugis de biodiversitat als parcs.
 • Reparació de baranes i tanques malmeses.
 • Inspecció de la xarxa d'aigua i enllumenat.

Galeria d'imatges