Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Ambientalizació de contractes

En aquest apartat web s'inclou informació sobre l'ambientalització de contractes i sobre manuals de referència per ambientalitzar progressivament la contractació de les empreses pròpies i concessionàries de l'AMB i també dels ajuntaments.

Sobre l'ambientalització

Actualment s'està elaborant el Pla d'ambientalització de la contractació a l'AMB, que dóna compliment a l'eix 4 del PSAMB (Mitjans de produció i consum). Aquest serà el full de ruta que regirà la incorporació de criteris ambientals (hipocarbònics en alguns casos) als plecs de condicions tècnics dels futurs contractes de l'AMB.

De moment s'han ambientalitzat quatre plecs que es poden consultar al Perfil del contractant:
 • Servei de NItBus.
 • Compra de màquines multifunció (informàtica).
 • Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat.
 • Gestió de la planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès.
 • Web de compra responsable
  L'AMB ha creat el portal de compra responsable amb l'objectiu donar a conèixer aspectes ambientals a integrar en la compra de productes i en la contractació de serveis. També s'hi inclouen consells sobre bones pràctiques a portar a terme per les administracions i les empreses per reforçar les millores ambientals assolides per la contractació, com la racionalització de les necessitats, el bon ús dels productes, el seguiment dels serveis, la formació del personal o la difusió dels aspectes de sostenibilitat. El portal web facilita informació sobre compra responsable (i contractació) als municipis i a les empreses vinculades a les àrees de l'AMB.

  Compra responsable

Puja

Projectes i adhesions

L'AMB participa en tres projectes europeus d'ambientalització de la contractació pública.
 • GPP 2020
  Iniciativa europea que promou la contractació pública de baixes emissions de carboni, cofinançada pel programa Energia intel·ligent per a Europa. Es tracta de fer el seguiment d'un contracte ambientalitzat i de la reducció d'emissions de CO2 que s'assoleix.

  Dins d'aquest projecte l'AMB ha substituït 24 equips informàtics multifunció (fotocopiadora, escàner, impressora, etc) que ha significat un triple estalvi: ambiental, energètic i econòmic i, que ha estat definit com a cas d'estudi per part del GPP2020: més informació

  Web del GPP2020
 • GPP Helpdesk
  Iniciativa europea de bones pràctiques en la contractació pública.

  Ambientalitzar el contracte de manteniment dels parcs metropolitans ha estat la forma de participar de manera activa a aquesta iniciativa d'ambientalització. La tasca realitzada per l'AMB va suposar una mención especial a la revista GPP News-Alert:

  The City of Barcelona makes firm commitment to SPP
 • SPP Regions compra verda
  Projecte de compra verda coordinat per l'ICLEI - Local Governments for Sustainability, en el marc del programa d'horitzó 2020 "Solucions energètiques innovadores". Permet participar en una compra pública verda agregada voluntàriament, obtenir suport tècnic i jurídic en tràmits interns, etc.

  Web SPP Regions

  Web de l'ICLEI

Puja

Manuals de referència

L'Àrea Metropolitana de Barcelona disposa d'un seguit de publicacions amb informació pràctica i exhaustiva per ambientalitzar progressivament la contractació de les empreses pròpies i concessionàries de l'AMB. A més, es distribueixen als ajuntaments que estiguin ambientalitzant els seus contractes.

Destaca la guia de criteris ambientals aplicables a la contractació de productes i serveis. La guia inclou informació sobre vehicles, material i mobiliari d'oficina, manteniment, neteja i desinfecció, equipaments i màquines d'oficina i informàtica o serveis de càtering i venda automàtica.

Puja