Accessos directes:

Ecoparc Zona Franca

Tornar

Barcelona

Imatge de l'ecoparc

L'Ecoparc de la Zona Franca de Barcelona és una planta de tractament mecànic i biològic de residus municipals.

Localització: Passatge de Bering, 12

Galeria d'imatges

Què fa

Els ecoparcs són equipaments ambientals de tractament mecànic biològic que tracten les dues fraccions dels residus municipals que contenen matèria orgànica.

Ubicat a la Zona Franca de Barcelona, l'Ecoparc 1 dóna servei al Barcelonès i al Baix Llobregat.

De l'orgànica i la resta, l'Ecoparc de Barcelona n'extreu tres recursos:
 • Els materials recuperables que no s'han separat adequadament en origen, com ara envasos metàl·lics, plàstics o brics.
 • Biogàs, una font d'energia renovable que es genera a partir de la degradació de la matèria orgànica i s'utilitza per produir electricitat i calor.
 • Compost i bioestabilitzat, un adob orgànic que, depenent de la qualitat dels residus a partir dels quals es produeix, es pot emprar en agricultura, jardineria o rebliment de sòls.
Primer s'aplica un pretractament mecànic a l'orgànica i la resta, sempre per separat, amb l'objectiu de destriar la matèria orgànica dels residus que no són orgànics i recuperar els materials reciclables.

A continuació, aplica un seguit de tractaments biològics a la matèria orgànica que s'ha destriat a cada línia:
 • La que procedeix de la línia de resta es composta, és a dir, es deixa descompondre en condicions controlades, en el que tècnicament s'anomena fermentació aeròbica. Com a resultat d'aquest procés, s'obté bioestabilitzat, que es podrà utilitzar per aplicacions no agrícoles.
 • La que procedeix de la línia d'orgànica passa per un procés de metanització, és a dir, per una fermentació anaeròbia durant la qual es genera biogàs. El biogàs obtingut s'utilitza per generar electricitat d'una manera neta i renovable. Després de la metanització, la matèria orgànica ja fermentada també es composta.

Què tracta

L'Ecoparc 1 de Barcelona tracta residus municipals orgànics mitjançant dues línies diferenciades de tractament mecànic i biològic: la d'orgànica i la de resta.

A la línia d'orgànica tracta:
 • Fracció orgànica dels residus municipals, és a dir, residus orgànics procedents de la recollida selectiva municipal (els dels contenidors marrons).
 • Orgànica de mercats i altres grans productors: residus orgànics separats a mercats i en altres centres.

Ecoparc de Barcelona: línia d'orgànica
Ecoparc de Barcelona: línia d'orgànica
Garbell de voluminosos

El garbell de voluminosos és un cilindre amb orificis grans que sedassen els residus segons la mida. A la sortida d'aquest garbell hi arriba el material de mida més gran, que no hauría d'haver arribat a la planta (impropis voluminosos).

Garbell de doble cos

El garbell de doble cos consta de dos cilindres. El primer té orificis més petits, i el segon orificis majors. D'aquesta manera, separa els residus per tres mides: petits (els que cauen del primer cilindre), mitjans (els que cauen del segon cilindre) i grans (els que passen).
Es considera que els residus més petits i mitjans són els que contenen matèria orgànica. Els resisdus mitjans i grans, a més, poden contenir materials reciclables.

Electroimant

Atreu i separa els objectes de ferro que puguin haver quedat entre els residus més petits separats pel garbell rotatiu.
Els residus fèrrics es premsen per facilitar-ne el transport i s'envien a plantes de reciclatge per fer-ne materials nous.

Separador balístic

Atreu i separa els objectes de ferro que puguin haver quedat entre els residus més petits separats per garbell rotatiu.
Els residus fèrrics es premsen per facilitar-ne el transport i s'envien a plantes de reciclatge per fer-ne materials nous.

Pulper

La matèria orgànica destriada, es barreja amb aigua al tanc agitador. Amb el moviment, a més, se separen en tres tipus de materials:
Els materials grans que pesen més -com pedres, virutes metàl·liques, o vidres- decanten i es poden extreure per la part inferior.
La barreja líquida que queda al mig, és la que conté la matèria orgànica diluïda.

Electroimant

Atreu i separa els objectes de ferro. Els residus fèrrics es premsen per facilitar-ne el transport i s'envien a plantes de reciclatge per fer-ne materials nous.

Hidrociclons

La abrreja que surt del pulper, es fa entrar tangencialment als hidrociclons, que són cons invertits dins dels quals es reprodueix l'efecte d'un cicló.
Gràcies a aquest moviment en espiral descendent i ascendent, la barreja se separa de sorres i altres materials pesants però molt fins.

Separació manual

Diversos operaris separen, d'una banda, els objectes reciclables per material(plàstics, paper i cartró; i d'altra, el material que no es pot aprofitar (rebuig).
Els objectes reciclables es premsen i es lliuren a recicladors per fer-ne materials nous.
El rebuig es tracta de tres maneres diferents: s'embala i s'usa per restauracions paisatgístiques, es prepara com a combustible alternaitu per a cimenteres i altres indústries, o es compacta per abocar-lo a un dipòsit controlat.

Digestor

Manté la maèria orgànica diluïda amb aigua tancada i a una temperatura constrant d'entre 35º i 39º per afavorir que els bacteris anaerobis la degradin sense contacte amb l'aire.

Inductor de Foucault

Repel i separa els objectes que contenen alumini, com ara llaunes i brics. Els residus amb alumini es premsen per facilitar-ne el transport i s'envien a plantes de reciclatge per fer-ne materials nous.

Gasòmetre

Emmagatzema el biogàs que prové dels digestors. També serveix per homogeneitzar la pressió de tot el sistema de cogneració.

Compostatge en túnels

Els túnels emmagatzemen en condicions controlades la matèria orgànica que prové dels digestors, prèviament centrifugada per treure part de l'aigua. Cada túnel està equipat amb sistemes de reg i d'aireig forçat. D'aquesta manera els bacteris aerobis acaben de madurar la matèria orgànica en presència d'aire i més ràpidament del que ho farien a la natura.

Motogenerador

Utilitza el biogàs com a combustible per generar electricitat i calor. L'electricitat s'usa a la planta o s'exporta a la xarxa elèctrica general.
La calor, en forma de vapor d'aigua, s'usa per mantenir els digestors a la temperatura adequada per a la fermentaió anaeròbia (35º-39º).

Afinament compost

La matèria madurada s'afina amb un garbell i amb un sistema de taules de separació densimètrica s'eliminen impureses com pols, plàstics, fragments de vidre i similars. El resultat d'aquest procés és un compost de qualitat, que es pot emprar com a adob orgànic a l'agricultura i la jardineria.

A la línia de resta tracta:
 • Fracció resta dels residus municipals: residus no diferenciats i recollits pels municipis als contenidors grisos.

Ecoparc de Barcelona: línia de resta
Ecoparc de Barcelona: línia de resta
Garbell de voluminosos

El garbell de voluminosos és un cilindre amb orificis grans que sedassen els residus segons la mida. A la sortida d'aquest garbell hi arriba el material de mida més gran, que no hauría d'haver arribat a la planta (impropis voluminosos).

Els impropis voluminosos es destinen a dipòsits controlats o es recuperan com a materials reciclables.

BRS

Manté els residus tancats i en moviment durant tres dies. D'aquesta manera fa una primera fermentació de la matèria orgànica dels residus.
Aquesta primera fermentació és especialment important per desfer fibres més fortes, com la cel·lulosa del paper.

Garbell rotatiu

El garbell rotatiu és un cilindre amb orificis, que sedassen els residus segons la mida. Els residus més petits cauen pels orificis i els més grans atravessen el garbell.
A la sortida del garbell hi arriba el material de mida superior als 100mm que, previsiblement, ja no conté matèria orgànica, però sí materials reciclables.

Separador balístic

Remena els residus grans per separar-ne, d'una banda, els objectes plans i lleugers, com ara bosses, cartrons, brics plegats, i d'altra, restes orgàniques.
Els objectes plans i lleugers, així com els residus més pesants, continuen el tractament mecànic, ja que per poder-los reciclar cal separar-los per material.
Les restes orgàniques es porten als túnels de compostatge.

Electroimant

Atreu i separa els objectes de ferro. Els residus fèrrics es premsen per facilitar-ne el transport i s'envien a plantes de reciclatge per fer-ne materials nous.

Separació manual

Diversos operaris separen, d'una banda, els objectes reciclables per material (plàstics, paper i cartró); i d'altra, material de rebuig (material que no es pot aprofitar), com ara les bosses de plàstic dels residus.

Inductor de Foucault

Repel i separa els objectes que contenen alumini, com ara llaunes o brics. Els residus amb alumini es premsen per facilitar-ne el transport i s'envien a plantes de reciclatge per fer-ne materials nous.

Compostatge en túnels

Els túnels emmagatzemen en condicions controlades la matèria orgànica separada al tractament mecànic. Cada túnel està equipat amb sistemes de reg i d'aireg forçat.
D'aquesta manera els bacteris aerobis descomposen la matèria orgànica en presència d'aire i més ràpidament del que ho farien a la natura.
La descomposició es fa en tres fases: fermentacio, estabilització i maduració.

Afinament compost

La matèria madurada s'afina amb un garbell i amb un sistema de taules de separació densimètrica s'eliminen impureses com pols, plàstics, fragments de vidre i similars.
Malgrat això, el resultat d'aquest procés és un compost de baixa qualitat que només es pot emprar per al rebliment de sòls o altres usos no agrícoles.

Com funciona

El tractament és mecànic, s'extreuen els materials reciclables i la matèria orgànica amb ajuda de màquines i a mà. En fer-ho queda un material que no es pot aprofitar: el rebuig.
 1. Els materials reciclables s'embalen i es lliuren a diversos recicladors, que els usaran com a matèries primeres secundàries en nous productes. La matèria orgànica es passa al tractament biològic.
 2. El rebuig s'embala o es compacta i es destina a un tractament finalista, com ara la deposició controlada o la valorització energètica.
 3. Tractament biològic: La matèria orgànica procedent de la recollida selectiva (FORM) i la provinent de la fracció resta es tracten de forma separada i ben diferenciada. L'orgànica selectiva primer es digesta per extreure biogàs i posteriorment es composta per obtenir un producte orgànic apte per a l'agricultura i la jardineria. La matèria orgànica no selectiva es tracta amb un procés aeròbic i s'obté un producte apte per a la restauració paisagística.
 4. Digestió: la matèria orgànica es degrada sense presència d'aire. Com a resultat, es genera biogàs, una barreja de metà i CO2, que s'empra per generar energia.
 5. Compostatge: la matèria orgànica es degrada amb oxigen i es converteix en compost o bioestabilitzat, en funció de l'origen de la fracció.

Evolució i millora del servei

Des del 2000, l'Ecoparc de Barcelona es dedica a aprofitar els residus de les fraccions orgànica i resta. D'aquesta manera contribueix a fer un tractament de recuperació del 100% de totes les fraccions dels residus muncipals, inclosa la resta, que és un dels objectius del Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals (PMGRM) 2009-2016.

De fet, l'Ecoparc recupera una quantitat important  –11.000 tones l'any– de materials diversos com paper, plàstic, brics i ferralla, entre altres. Aquests materials arriben a la planta perquè no s'havien separat adequadament en origen. Gràcies a la separació que fan aquest i la resta d'ecoparcs és possible complir l'objectiu de reciclatge del 50% dels residus que s'ha establert al Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals (PMGRM) 2009-2016.

També aprofita la matèria orgànica per fer 25.000 tones anuals de compost, un adob orgànic que pot substituir l'ús de fertilitzants químics.

A més, la digestió de la matèria orgànica genera 3,58 milions de metres cúbics de biogàs a l'any. Amb la combustió del biogàs es produeixen el 10.300 MWh anuals, l'equivalent al consum energètic de 3.000 famílies durant un any. Aquesta electricitat compensa l'emissió de 4.536 tones de CO2.

La digestió i l'aprofitament d'aquesta font d'energia renovable, respecte de l'abocament en dipòsit controlat, evita les emissions del metà del biogàs, un gas d'efecte hivernacle amb una capacitat d'escalfament global 21 vegades més gran que el CO2.

Després d'aquests tractaments, que han separat i aprofitat els materials reciclables i la matèria orgànica, el volum de residus que no es poden aprofitar i s'han d'abocar és molt menor (es calcula que la meitat, aproximadament).

Diagrama de flux fracció orgànica

Diagrama fracció orgànica

Diagrama de flux fracció resta

Diagrama de flux fracció resta

Disseny de la instal·lació

Disseny de la instal·lació
Tipus de tractament Tractament mecànic i biològic de les fraccions orgànica i resta dels residus municipals
Superfície (ha) 6
Efectes/productes recuperats Paper, cartró, plàstics (PET, PEAD, film), brics, metalls fèrrics, metalls no fèrrics, combustible derivat de residus (CDR) compost bioestabilitzat i biogàs
Capacitat de tractament 245.000 t/any (160.000 RESTA i 85.000 FORM)
Producció biogàs (milions m3/any) 3,58
Producció elèctricitat (GWh/any) (nominal) 10.300
Producció de compost (t/any) (nominal) Compost: 6.700
Bioestabilitzat: 18.200
Subproductes recuperats (t/any) (nominal) Materials recuperables: 11.050
CDR: 34.023

Dades emissions

Gràfic Evolució de les emissions a l'Ecoparc Zona Franca

Informe 2015-2016
Informe 2011-2014

 • $escapeTool.html($alt_)


  Ecoparc de la Zona Franca (Barcelona)

  Tema:
  Residus, Sostenibilitat
  Tipus:
  Visita guiada
  Públic:
  Educació en el lleure, Famílies, general_bis.gent_gran, Especialitzat, Particulars, ESO. 1r cicle (12-14 anys), ESO. 2n cicle (14-16 anys), Educació secundària postobligatòria (16-18 anys)
  On:
  Barcelona
  Quan:

 • Imatge de la publicació
  Multimèdia

  Ecoparc de Zona Franca

  Tema:
  Residus
  Tipus:
  Divulgatiu
  Públic:
  Formació reglada
  Subpúblic:
  Educació secundària postobligatòria (16-18 anys)
  Edició:
  Multimèdia
  Suport:
  Electrònic
 • Imatge de la publicació
  Multimèdia

  Ecoparc de Zona Franca

  Tema:
  Residus
  Tipus:
  Divulgatiu
  Públic:
  General
  Subpúblic:
  Particulars
  Edició:
  Multimèdia
  Suport:
  Electrònic

Localització

Com anar-hi?
Transports al voltant de...

Projectes relacionats