Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Serveis d'anàlisi

El laboratori duu a terme l'anàlisi de mostres ambientals per als serveis de l'AMB que ho requereixin. Així mateix, mitjançant una llista de preus públics, ofereix els seus serveis a clients externs, com ara ajuntaments, entitats ambientals de control (EAC) o particulars interessats.El tipus de mostres analitzades és molt divers. Inclou aigües residuals i regenerades, mostres de pous, lixiviats dels dipòsits controlats de residus, sorres de les platges, residus sòlids i contaminants atmosfèrics, tant de l'aire ambiental com de focus d'emissió.

Aigües

El laboratori analitza paràmetres químics, físics i biològics d'aigües superficials, subterrànies, litorals i residuals. Les analítiques s'adapten al tipus d'aigua i al seu ús posterior en funció de les exigències legals corresponents.

En aplicació del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals, el laboratori analitza les mostres provinents de les inspeccions a indústries i dels controls d'abocaments efectuats pel Servei d'Inspecció i Control Ambiental de l'Entitat del Medi Ambient (EMA).

A més de contribuir al control d'abocaments, les analítiques que duu a terme el laboratori serveixen per determinar el cànon de sanejament (l'impost que grava la producció d'aigües residuals) i per emetre dictàmens sobre el funcionament de les instal·lacions de depuració. El laboratori també s'ha especialitzat en l'anàlisi de la contaminació d'aigües subterrànies i dels lixiviats originats en plantes de tractament de residus sòlids.

D'altra banda, la Directiva marc de l'aigua de la UE (200/60/CE) exigeix una rigorosa mesura de la qualitat dels sistemes aquàtics i dóna especial importància a la reducció progressiva de l'abocament de substàncies perilloses al medi aquàtic. En aquest sentit, el laboratori analitza no només els contaminants fisicoquímics tradicionals, sinó també els contaminants prioritaris que representen un perill potencial a llarg termini per a la vida aquàtica, com són els metalls pesants o els pesticides, entre d'altres.

Puja

Residus i sòls

El laboratori està especialitzat en la vigilància d'instal·lacions per a la gestió de residus. Analitza els paràmetres químics i físics de mostres de residus i sòl d'aquestes instal·lacions.

Les mostres de sòl analitzades provenen de dipòsits controlats de residus sòlids, plantes de recuperació i vessaments accidentals de substàncies tòxiques (benzines, fuel, dissolvents, etc.).

L'anàlisi del sòl es combina sovint amb l'estudi de les aigües freàtiques i la caracterització dels residus per tenir un coneixement millor dels efectes sobre el medi. D'altra banda, el laboratori té establert un protocol d'anàlisi per a la determinació de la qualitat microbiològica de les sorres de les platges metropolitanes.

Puja

Mostres d'aire

El laboratori de l'AMB duu a terme l'anàlisi de contaminants atmosfèrics per a diverses xarxes de vigilància de la contaminació atmosfèrica.

Disposa d'una sala climatitzada amb control de la temperatura i la humitat, específicament preparada per determinar partícules atmosfèriques en suspensió, amb balances d'alta resolució aptes per pesar filtres de tot tipus de captadors (d'alt, mitjà i baix volum).

Està equipat amb tots els instruments necessaris per a l'anàlisi de contaminants atmosfèrics de mostres captades en immissió i emissió: metalls com el plom, el cadmi, l'arsènic o el níquel, i compostos orgànics volàtils (COV) com el benzè, el clorur de metilè o el sulfur de carboni. També disposa de procediments d'anàlisi de mostres de gasos captats en emissió (SO2, NH3, N2S, HCl...) i en immissió, incloent-hi mostres de captació passiva per SO2, O3, NO2 o benzè.

Puja

Preus d'anàlisi

Aquí es pot descarregar el PDF amb la llista completa dels serveis d'anàlisi disponibles i els preus corresponents.

Taula completa de serveis i preus
 • Llistat de preus d'anàlisi d'aigues
  PREUS 2015 euros
  PARÀMETRES FISICOQUÍMICS
  Color 3,94
  pH 5,69
  Conductivitat 5,69
  Oxigen dissolt 9,85
  Terbolesa 13,13
  Sòlids en suspensió 19,70
  Sòlids sedimentables 13,13
  Residu sec 19,70
  Alcalinitat 16,42
  Duresa 16,42
  PARÀMETRES INORGÀNICS NO METÀL·LICS
  Carbonats/bicarbonats 16,42
  Clorurs 14,00
  Sulfats 14,00
  Fluorurs 19,70
  Bromurs 19,70
  Nitrats 14,00
  Nitrits 19,70
  Sulfits 19,70
  Sulfurs lliures (dissolts) 31,52
  Sulfurs totals 19,70
  Cianurs lliures 19,70
  Cianurs totals 32,83
  Amoni 19,70
  Fòsfor reactiu (o-fosfats) 19,70
  CI2 lliure i residual 13,13
  INDICADORS DE CONTAMINACIÓ ORGÀNICA
  DQO decantada 26,27
  DQO no decantada 26,27
  DBO5 32,83
  Nitrogen Kjeldhal 31,52
  Fòsfor total 31,52
  Índex de fenols 31,52
  Detergents aniònics 26,27
  Detergents catiònics 26,27
  Olis i greixos 36,27
  Hidrocarburs o olis minerals 20,27
  TOC 32,83
  AOX 98,50
  Matèries inhibidores 100,00
  METALLS EN AIGÜES
  Alumini (Al) 19,70
  Antimoni (Sb) 32,83
  Arsènic (As) 32,83
  Bari (Ba) 19,70
  Bor (B) 19,70
  Cadmi (Cd) 19,70
  Cadmi (Cd) potables 24,30
  Cobalt (Co) 19,70
  Coure (Cu) 19,70
  Crom hexavalent (Cr VI) 19,70
  Crom total (Cr) 19,70
  Estany (Sn) 19,70
  Estany (Sn) potables 24,30
  Ferro (Fe) 19,70
  Manganès (Mn) 19,70
  Mercuri (Hg) 32,83
  Molibdè (Mo) 19,70
  Níquel (Ni) 19,70
  Plata (Ag)I 19,70
  Plom (Pb) 19,70
  Plom (Pb) potables 24,30
  Seleni (Se) 32,83
  Silici (Si) 19,70
  Titani (Ti) 19,70
  Zinc (Zn) 19,70
  B + Cr + Cu + Ni + Zn (galvàniques) 55,82
  COMPOSTOS ORGÀNICS EN AIGÜES
  BTEX: benzè, toluè, etilbenzè i xilens 71,00
  COVs halogenats 71,00
  COVs halogenats i no halogenats 71,00
  Screening de COV (SIM i SCAN) 126,28
  Hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP) 126,28
  Atrazines 126,28
  Plaguicides organoclorats 126,28
  PCB 70,00
  HAP + atrazines + plaguicides 180,00
  HAP + atrazines + plaguicides + PCB 200,00
  MICROBIOLOGIA
  Coliforms totals 19,70
  Coliforms fecals 24,95
  Enterococs 24,95
  Escherichia coli 29,55
  Coliforms fecals + Escherichia coli 40,00
  Bacteris aerobis 24,95
  TRACTAMENT PREVI DE LA MOSTRA
  Digestió amb ultrasons (anàlisis totals) 13,13
  Digestió amb microones (anàlisis totals) 26,27
  Digestió per Hg total 19,70
  Destil·lació (eliminació interferències)  19,70
  Filtració anàlisi dissolts 6,57
  Filtració amb membrana de 0,45 um 13,13
  Extracció i aïllament d'orgànics en fase sòlida 45,97
 • Llistat de preus d'anàlisi de mostres d'aires
  PREUS 2014 euros
  PARTÍCULES
  Preparació filtres d'immissió (filtre no inclòs) 5,42
  Partícules en suspensió 3,12
  Preparació filtres d'emissió (filtre no inclòs) 6,42
  Partícules d'emissió 3,12
  Residu sec partícules emissió 30,87
  Partícules sedimentables 39,40
  Suports de mostreig de gasos
  Amoníac 26,27
  Clorhídric 19,00
  Diòxid de sofre 19,70
  Fluorhídric 26,27
  Sulfhídric 39,40
  Preparació solució captadores de sulfhídric 15,60
  CAPTADORS PASSIUS
  Ozó 40,22
  BTX (benzè, toluè, xilens) 68,64
  Diòxid de sofre i de nitrogen 63,34
  COMPOSTOS ORGÀNICS EN FASE GAS
  BTEX: benzè, toluè, etilbenzè i xilens 71,00
  COVs halogenats i no halogenats 71,00
  Screening compostos orgànics volàtils (semiquanti.) 142,00
  Compostos específics (fins a 3) 98,50
  METALLS PESANTS
  Plom, cadmi, arsènic i níquel 32,83
  Arsènic 32,83
  Cadmi (Cd) 24,30
  Crom (Cr) 24,30
  Cobalt (Co) 24,30
  Coure (Cu) 24,30
  Manganès (Mn) 24,30
  Níquel (Ni) 24,30
  Plom (Pb) 24,30
  Antimoni (SB) 32,83
  Tali (Ta) 24,30
  Vanadi  (V) 24,30
  Mercuri (Hg) 32,83
  TRACTAMENT DE LA MOSTRA
  Digestió de filtres amb ultrasons 19,70
  Digestió de filtres amb microones 26,27
  Digestió Hg emissió 32,83
  Extracció de filtres amb Soxhlet i purificació extracte 65,67
 • Llistat de preus d'anàlisi de sòlids
  PREUS 2014 euros
  Granulometria (arenes i llims + argiles) 32,83
  Granulometria (llims i argiles) 32,83
  pH 13,13
  Conductivitat 13,13
  Text de lixivavió 39,40
  Humitat (pèrdua a 105 ºC) 26,27
  Cendres (pèrdua a 500 ºC) 32,83
  Pèrdua al foc (900 ºC) 32,83
  Sòlids totals + sòlids fixos + sòlids volàtils 59,10
  Punt d'inflamació 45,97
  Poder calorífic inferior 72,23
  Matèria orgànica 39,40
  Nitrogen Kjeldhal 51,22
  Fòsfor total 39,40
  Arsènic 32,83
  Mercuri 32,83
  Cd + Cr + Cu + Ni + Pb + Zn 78,80
  Compostos orgànics volàtils (screening semiquanti.) 98,50
  Microbiologia sorrals E. Coli i Col. totals 39,40
  TRACTAMENT DE LA MOSTRA
  Digestió al microones 26,27
  Digestió amb fluorhídric 30,00
  Extracció assimilables 13,13
  Extracció de filtres amb Soxhlet i purifiació extracte 65,67

Puja

Sol·licitud de pressupost

Per encarregar una analítica cal omplir el formulari de sol·licitud de pressupost i enviar-lo a laboratori@amb.cat.

Formulari de sol·licitud de pressupost

Puja