18 F - TURO DEL SASTRE - Montgat

Carrer POMPEU FABRA, 2-6
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
2150 1 copia-retoc.jpg

El projecte es situa en la Urbanització del Sector “Les Bateries – Turó del Sastre, en el Terme Municipal de Montgat”, l’enfoc del projecte té bàsicament dos objectius: potenciar la orientació del solar cap al front marítim contenint espais intermedis entre interior i exterior, i aconseguir el màxim aprofitament urbanístic del solar optimitzant-ne els costos de construcció i manteniment.
L’edifici de 40 habitatges ubicat en un solar molt acotat amb volumetria específica de forma prismàtica es resol amb un volum de forma ortogonal en tres de les seves façanes -est, sud i oest- i s'esviaixa en la façana nord seguint el traçat del vial peatonal. Degut al fort desnivell longitudinal del solar l'edifici de PB+4 s'esglaona i es resol amb dos nuclis de comunicació vertical que serveixen a quatre habitatges per planta respectivament.
L'edifici es planteja com un volum contingut i compacte, que s'esponja amb patis interiors amb ventilació natural creuada, per aconseguir el màxim confort i estalvi energètic, aprofitant els guanys i reduint les pèrdues.
Ordenades en dues bandes d'orientació est i oest, les vivendes responen a habitatges de 1, 2 i 3 habitacions, incloent la unitat adaptada per a minusvàlid. Els serveis i rentadors s’alineen en una crugia central que incorpora a la vegada els quatre patis buscant la ventilació natural creuada i patis destinats a estendre la roba, mentre que les peces principals, les sales d'estar, les habitacions i les cuines, ocupen les dues bandes exteriors a façana amb ventilació natural. Només el tester sud canvia l'ordre de les peces buscant la millor orientació i vistes amb les terrasses en voladís cap al mar. En la façana nord s'evita en la mesura del possible l'obertura de forats.
La façana es tracta de forma dinàmica, desalineant els buits i combinant els mòduls amb una matisada paleta de colors per tal d’emfatitzar el moviment horitzontal. La utilització del morter monocapa economitza la seva execució i manteniment, doncs no és necessari un repintat amb el pas del temps.
Les façanes est i oest contenen les terrasses dins de l'envolvent de la façana generant un espai intermedi entre la fusteria d´alumini i la persiana situada a façana.
La façana sud, en canvi, es desdobla formant una terrassa continua que prolonga l'àmbit de les estances interiors cap a les impressionants vistes al mar i es protegeix amb correderes de lames fixes horitzontals d'alumini anoditzat.

Oferta immobiliària 18 F - TURO DEL SASTRE - Montgat
Carrer POMPEU FABRA, 2-6
cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 336 codiOferta: TS-UP40-000036 nom: Pàrquing 36 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 70 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 8000.0 preuLloguerAmbCompra: 55.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/336/758c5070-59b9-4de2-b27b-15b9c03e9a7c.jpg nomOriginal: 18 F-Plaça_36 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 680 nom: 36 codi: TS-UP40-000036 preu: 0.0 superficieUtil: 25.0 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 70 ofertaId: 336 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 82 nom: Edifici 1 promocioId: 70 } }] } - [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/336/758c5070-59b9-4de2-b27b-15b9c03e9a7c.jpg nomOriginal: 18 F-Plaça_36 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 36

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  8.000,00€
  Preu lloguer opció compra:
  55,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 36
  Superfície:
  25m2
  + Demanar informació Codi: TS-UP40-000036
Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  4.764,35m2
  Autor:
  Serra-Vives-Cartagena arquitectes
  Contractista:
  Dragados ACS
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  De gener 2004
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  De desembre 2005
 • Habitatges:
  40
  Trasters:
  18
  Places d'aparcament:
  60
Documents relacionats
;