CAN JORDANA - Tiana

Carrer RIERA D'EN FONT, 60-62
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
2054 4 copia 3.jpg

La promoció està situada al sector de Can Jordana, a la zona est del nucli urbà del municipi de Tiana, provincia de Barcelona. Aquest municipi, situat a la Serra de la Marina -a la costa de llevant de Catalunya-, es caracteritza per la seva accentuada topografia que el dota d’una baixa densitat edificatòria tot i la seva gran proximitat amb la ciutat de Barcelona.

El projecte consisteix en la realització d’una promoció formada per dos edificis, amb un total de 55 habitatges i 73 places d’aparcament en règim d’habitatge dotacional protegit (H.D.P.), al carrer Riera d’en Font, al llindar del nucli històric de la població.

L’edifici A conté 23 habitatges, 30 places d’aparcament i 10 trasters.
L’edifici B conté 32 habitatges, 43 places d’aparcament i 16 trasters.

Es tracta de dos edificis de planta baixa més dues plantes pis. La proposta respon a la tipologia de doble bloc amb un passadís central que dóna accés als diversos habitatges. Aquest espai comú incorpora una sèrie de patis, que permeten il·luminar i ventilar el passadís. Aquesta sèrie de patis també permet la ventilació creuada entre els habitatges, tot generant unes visuals creuades a la zona d’accés als habitatges.

La volumetria dels edificis s’adapta a la topografia original de la parcel·la: uns antics bancals de conreu; aquest fet dota el projecte d’una volumetria esglaonada. Cada edifici disposa de dos accessos: un d’inferior que es troba a la cota de l’aparcament amb vestíbul al carrer Riera d’en Font i l’altre, superior, a la cota de planta primera. Cadascun dels dos edificis disposen de dos nuclis de comunicació vertical.

Els edificis s’entreguen contra el terreny a través d’un sòcol de formigó vist que conté l’aparcament, sobre el qual descansen els habitatges. Aquest material també s’utilitza com a tractament integral en els dos testers laterals dels edificis, mentre que en les façanes longitudinals es mostra resseguint el volum esglaonat de l’edificació, tot emmarcant els plans de façana d’arrebossat i pintat de color negre.

La proposta intenta aconseguir que la gran majoria dels habitatges tinguin la millor orientació possible, a la vegada que allibera el màxim espai del solar original per poder dotar d’un gran espai verd, que envolta els dos edificis, per a l’ús dels veïns. Les dues edificacions tenen una orientació a nord-sud, amb les façanes principals orientades a est-oest. Els 55 habitatges disposen de la sala d’estar orientada a est o oest, quedant garantida així l’obertura mínima obligatòria, amb un assoleiament directe d’orientació sud-oest. Totes les obertures disposen d’elements de protecció solars, es col·loquen persianes enrotllables a totes les habitacions i en les sales d’estar de les diverses orientacions.

Oferta immobiliària CAN JORDANA - Tiana
Carrer RIERA D'EN FONT, 60-62
cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 121 codiOferta: CJ-UP00-003-02 nom: Pàrquing 3-02 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 50 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 10000.0 preuLloguerAmbCompra: 40.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/121/ab731c3a-4bae-417f-a28e-5c99ca23e180.jpg nomOriginal: CJ-Edif_2_Plaça_3 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 428 nom: 3-02 codi: CJ-UP00-003-02 preu: 0.0 superficieUtil: 25.0 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 50 ofertaId: 121 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 62 nom: Edifici 1 promocioId: 50 } }] } - [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/121/ab731c3a-4bae-417f-a28e-5c99ca23e180.jpg nomOriginal: CJ-Edif_2_Plaça_3 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 3-02

  Venda
  Preu venda:
  10.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 3-02
  Superfície:
  25m2
  + Demanar informació Codi: CJ-UP00-003-02
Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  6.087,9m2
  Autor:
  Conxita Balcells associats SL, arquitectes
  Contractista:
  Dragados S.A
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  De novembre 2007
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  De juny 2009
 • Habitatges:
  55
  Trasters:
  26
  Places d'aparcament:
  73
Documents relacionats
;