Àmbits d'actuació

Decorativa
Envelliment i soledat

Les dades de l'Enquesta continuada de les llars de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) mostren que entre el 2014 i el 2019 les llars unipersonals de persones menors de 65 anys van incrementar-se un 3,7 %, mentre que les integrades per persones majors de 65 anys van augmentar un 10,6 %.

El 2018 la població metropolitana de més de 65 anys era de prop d'un 20 %. S'estima que el 2038 arribarà al 25 %. Actualment, al voltant d'un 35 % de les persones majors de 75 anys viuen soles.

 • Bases d'acció local per a l'atenció dels casos d'envelliment i soledat

  El risc de solitud en l'envelliment

  Viure sol no equival a percebre solitud, però és un factor de risc de patir soledat no desitjada. La solitud comporta no disposar de relacions socials significatives que reportin suport social en la vida quotidiana. La vivència de la soledat no és exclusiva de les persones grans, es pot experimentar en qualsevol moment del cicle vital, ja sigui a causa de circumstàncies conjunturals o permanents (canvi de lloc de residència, ruptures sentimentals o pèrdua de vincles laborals, entre d'altres). El fet, però, és que el risc de solitud s'incrementa entre les persones grans perquè en aquesta etapa vital s'encadenen riscos de debilitament de vincles socials, per exemple a causa de la mobilitat residencial dels fills, la inactivitat laboral, la pèrdua d'amistats o de la parella per defunció, l'increment de les situacions de dependència funcional i les dificultats de mobilitat, entre d'altres.

  La detecció de casos de solitud ha de combinar aproximacions objectives (evidència de debilitat o manca de relacions) i subjectives (expressió del sentiment de soledat).

  Així, l'Estratègia municipal contra la soledat 2020–2030 de l'Ajuntament de Barcelona planteja un qüestionari de tres preguntes centrades en la percepció personal de l'aïllament, que s'incorporen a les enquestes periòdiques que realitza el consistori. Són:

  1. Amb quina freqüència sents que et falta companyonia?
  2. Amb quina freqüència et sents exclòs/a?
  3. Amb quina freqüència et sents aïllat/ada de la resta de persones?

  D'altra banda, l'Enquesta de relacions veïnals i convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ECAMB 2020 aborda les situacions d'aïllament reflectint més la manca objectiva de relacions que l'autopercepció del sentiment de solitud. Les tres preguntes són:

  1. Habitualment té algú amb qui parlar de temes personals o del seu dia a dia?
  2. Pot comptar amb els seus familiars o amics quan els necessita?
  3. Sol parlar o veure's amb els seus familiars, amics o veïns?

  Partint de les consideracions precedents i considerant el segment de població metropolitana de persones majors de 65 anys, en aquestes bases s'adopta la definició de solitud resultant de la situació que com a mínim presenta una de les tres mancances relacionals següents:

  1. No disposar de ningú amb qui parlar quotidianament.
  2. No tenir contacte de cap mena amb familiars o amics.
  3. No poder comptar amb el suport de ningú en cas que es necessiti.

  Criteris d'actuació en l'envelliment i la solitud

  El denominador comú del conjunt de projectes locals que relacionen el procés d'envelliment i el risc de patir solitud és enfortir els vincles socials com a factor de prevenció de l'aïllament social. Des d'aquesta perspectiva, els criteris que els guien segueixen aquestes set línies d'actuació:

  • Adequació dels serveis públics d'atenció a les persones.
  • Formació del personal tècnic.
  • Reducció de la bretxa digital.
  • Desenvolupament d'estratègies comunitàries.
  • Col·laboració amb les entitats que treballin en projectes d'acompanyament a les persones grans.
  • Promoció dels equipaments de proximitat.
  • Impuls d'estratègies habitacionals cooperatives i ideades en el valor de la convivència.
  • Implementació d'estratègies d'intervenció urbana.

  Bases locals d'envelliment i soledat (document ampliat)

 • Pla de treball 2022

  L'objectiu constitutiu de l'àmbit d'Envelliment i Solitud és aprofundir en els projectes i les accions locals que tenen el denominador comú de desenvolupar accions de detecció i tractament dels casos d'aïllament relacional i solitud que afecten especialment les persones grans. Això permet reflexionar sobre la diversitat d'actuacions que es duen a terme a l'àmbit metropolità en relació amb el procés d'envelliment.

  Reflexionar significa compartir informació i coneixements, plantejaments d'acció, models de gestió, reptes i dubtes; experiències exitoses i d'altres que no han reeixit. Així, en un mateix espai de deliberació, tothom pot fer créixer els seus projectes i millorar les experiències pròpies com a conseqüència del debat i l'assessorament d'igual a igual.

  El Pla de treball de l'àmbit d'Envelliment i Solitud té la finalitat principal de generar la reflexió col·lectiva a partir de les diferents experiències que conformen els projectes locals, de manera que el resultat reverteixi en una evolució millorada de la diversitat de projectes i accions municipals. Ho farà acomplint tres funcions:

  • Convocar sessions trimestrals d'informació i exposició deliberativa de projectes locals. [A continuació s'especifica l'estructura d'aquestes sessions].
  • Recollir i exposar informacions rellevants dels principals agents en processos d'envelliment i aïllament relacional, com ara responsables de govern o tècnics de diferents administracions, principals entitats socials que treballen amb les persones grans o centres de recerca.
  • Posicionar-se, si escau, respecte dels plantejaments i les pràctiques en les polítiques públiques i els serveis d'atenció a les persones grans, d'acord amb l'orientació de valor compartida de procurar que les accions en aquest àmbit facilitin la intensificació dels vincles socials com a factor de prevenció de la solitud no desitjada.

  Sessions trimestrals d'informació, exposició deliberativa de projectes i repositori de documents

  Estructura de les sessions

  • Un primer bloc de darreres informacions d'interès en matèria d'envelliment i riscos associats a la solitud: projectes, recerques, posicionaments. En funció dels interessos i l'oportunitat, també es podran convidar persones expertes en processos demogràfics d'envelliment i polítiques públiques de prevenció de la solitud del món acadèmic, institucional o de l'acció social.
  • Un segon bloc d'exposició pautada i debat de dues experiències locals, en funció de la resposta a aquestes quatre qüestions:
   • Breu descripció de les característiques més significatives del projecte.
   • Quins són els resultats obtinguts en el moment actual de desenvolupament del projecte, en termes de cobertura de les necessitats i capacitat de revinculació a xarxes socials significatives per part dels participants.
   • Relació amb les entitats que procuren acompanyament a les persones grans soles.
   • Quins han estat els obstacles o reptes originats en el projecte que s'han hagut d'afrontar i resoldre durant el procés de desenvolupament.

  Per estandarditzar totes les exposicions amb aquests quatre qüestions, la Secretaria Tècnica de la Taula Social Metropolitana contactarà prèviament amb els ponents dels projectes per tal de preparar-ne l'exposició.

  La part final de la sessió constarà d'un debat estructurat al voltant de les exposicions, segons un guió de debat que la Secretaria Tècnica proposarà i dinamitzarà per a cada jornada.

  Fons documental

  En acabat de les sessions, se n'elaborarà un informe conclusiu, que es distribuirà a tota la Taula juntament amb el material gràfic de les exposicions realitzades, de manera que es disposarà d'una informació sistematitzada que estarà disponible en línia a l'AMB.


Puja
Garantia alimentària

Les Nacions Unides defineixen el dret a l'alimentació com la capacitat d'"accés, individual o col·lectiva, de manera regular, permanent i lliure, directament o mitjançant la compra amb diners, a una alimentació de qualitat i quantitat adequada i suficient".

Des d'aquests perspectiva, la insuficiència alimentària significa la inseguretat o dificultat per obtenir una alimentació adequada, tant en termes de quantitat i valor energètic com en el sentit que sigui saludable i equilibrada.

 • Bases d'acció local per a la garantia del dret a una alimentació adequada

  El dret a l'alimentació en l'àmbit local

  Les dificultats per accedir a una alimentació adequada són conseqüència de la pobresa severa. La UE defineix la pobresa com la situació en què es troben el conjunt de persones o llars que disposen d'una renda igual o inferior al 60 % de la renda mitjana d'un estat concret. Ara bé, és important precisar que actualment hi ha més problemes relacionats amb la qualitat de d'alimentació (dietes saludables i equilibrades) que no pas d'alimentació insuficient (dietes amb quantitat i valor energètic adequat). El fet és que les persones en situació de pobresa tendeixen a adoptar unes pautes alimentàries de baix cost i qualitat, més energètiques que nutritives, ja que les urgències quotidianes que comporta la manca de recursos econòmics fan que les persones que viuen en aquestes circumstàncies prioritzin l'obtenció d'aliments més barats, menys nutritius i amb més valor energètic.

  En l'àmbit local, els serveis socials són responsables de procurar la inclusió de les persones i famílies que es troben en risc o en situació d'exclusió. En funció de la seva cartera de serveis, disposen d'un conjunt de recursos diversos per fer front als casos de pobresa severa, que poden variar entre municipis. A grans trets, poden classificar-se en prestacions econòmiques d'urgència en diferents modalitats (transferències regulars per al consum quotidià, subvencions del lloguer, ajuts per al consum energètic, prestacions alimentàries en forma de transferència monetària), o apoderament de la persona en el marc de la comunitat (serveis de formació i inclusió laboral, serveis d'acompanyament a la criança, equipaments i serveis d'atenció al sensellarisme, dispositius socials d'alimentació en espècie).

  Aquestes bases se centren en els projectes, les accions i els serveis específics d'atenció alimentària, amb la consciència que el conjunt de dispositius d'atenció que fan front a les situacions de pobresa tenen un gran impacte en la capacitat alimentària de les persones i famílies.

  Així, les bases d'acció local per a la garantia del dret a una alimentació adequada s'ajusten, a priori, a un doble requisit: d'una banda, a l'experiència municipal en el marc de l'AMB en diferents projectes d'alimentació; de l'altra, a l'aspiració normativa àmpliament compartida de dignificar els serveis alimentaris, així com procurar i potenciar l'autonomia de les persones que els fan servir. Exposades sintèticament, les orientacions de valor de les bases són tres:

  1. Promoure la inclusió de les persones que participen en projectes i serveis de caràcter alimentari. Vetllar per preservar-ne i potenciar-ne l'autonomia en el marc de la comunitat.
  2. Impulsar el treball col·laboratiu i en xarxa entre les entitats i els diferents sectors implicats en l'alimentació, de manera que s'estableixi una governança pública local dels recursos alimentaris que es tradueixi en capacitat de resposta integral i en ajudes més eficients.
  3. Procurar que els circuïts de garantia alimentària segueixin criteris d'adaptació a les diferents necessitats socials, d'hàbits saludables, de relacions de proximitat i de sostenibilitat i respecte al medi ambient.

  Categories d'atenció alimentària

  L'atenció alimentària es presta seguint dues orientacions que no són mútuament excloents: la distribució d'aliments en espècie i la transferència monetària a les persones que requereixen atenció.

   

  • Les ajudes en espècie: Comporten la distribució d'aliments secs o frescos i la d'aliments cuinats. Per regla general, es tracta d'ajudes definides per una oferta limitada d'alimentació. Les ajudes en espècie permeten cobrir urgències i són compatibles amb altres prestacions, particularment les que comporten transferències monetàries. En els sistemes de distribució en espècie, el mètode de distribució és tan important com el contingut que es distribueix.
  • Les transferències monetàries: Hi ha diversos tipus de transferències monetàries (xecs, efectiu, targetes moneder, beques i pagament de rebuts o despeses). La més referenciada i practicada actualment és la targeta moneder. Aquestes ajudes agilitzen la logística del lliurament d'aliments i faciliten la normalització del consum en termes de dret alimentari, ja que proporcionen autonomia a les persones que se'n beneficien a l'hora de gestionar el dret a l'alimentació en supermercats, mercats municipals i comerç de proximitat. 

  Criteris d'actuació en garantia alimentària local

  Segons els plantejaments precedents, les actuacions locals en matèria de garantia alimentària han de conjugar tres trets bàsics:

   

  • Lideratge municipal en la gestió operativa de les accions i els serveis.
  • Impuls d'un sistema públic local de governança dels recursos.
  • Dignificació integral de les ajudes alimentàries.

  En funció d'aquestes tres característiques generals, les bases dels projectes de garantia alimentària als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona prenen com a guia normativa aquests criteris:

  • Promoure taules d'alimentació local (TAL).
  • Homogeneïtzar el sistema d'atenció i els criteris d'accés a l'atenció alimentària en el marc de les TAL.
  • Vetllar perquè l'alimentació en espècie sigui completa, equilibrada i cobreixi totes les necessitats socials.
  • Desenvolupar projectes comunitaris vinculats a l'alimentació.
  • Introduir formats de supermercat o botiga que afavoreixin el marge d'elecció de les persones en els serveis de distribució d'aliments.
  • Promoure circuïts d'alimentació i sessions formatives d'interès general.
  • Facilitar l'articulació de projectes d'activitat econòmica local en clau comunitària.
  • Disposar d'un mitjà de pagament que permeti que les persones continuïn comprant en els establiments habituals.
  • Introduir un sistema d'avaluació dels projectes i les accions locals en atenció alimentària.

  Bases locals de garantia alimentària (document ampliat)

 • Pla de treball 2022

  L'objectiu de la Comissió Intermunicipal de Garantia Alimentària és aprofundir en els projectes i les accions locals que tenen el denominador comú de concretar el dret a l'alimentació en l'àmbit municipal. Això permet reflexionar sobre la diversitat d'actuacions que es duen a terme a l'AMB en relació amb la garantia alimentària.

  Reflexionar significa compartir informació i coneixements, plantejaments d'acció, models de gestió, reptes i dubtes; experiències exitoses i d'altres que no han reeixit. Així, en un mateix espai de deliberació, tothom pot fer créixer els seus projectes i millorar les experiències pròpies gràcies al debat i l'assessorament d'igual a igual.

  En síntesi, el Pla de treball de l'àmbit de Garantia Alimentària té la finalitat principal de generar la reflexió col·lectiva a partir de les diferents experiències que conformen els projectes locals, de manera que el resultat reverteixi en una evolució millorada de la diversitat de projectes i accions municipals. Ho farà acomplint tres funcions:

  • Convocar sessions trimestrals d'informació i exposició deliberativa de projectes locals.
  • Recollir i exposar informacions rellevants dels principals agents en garantia alimentària, com ara responsables de govern o tècnics de diferents administracions, principals operadors socials (Creu Roja, Càrites, Banc dels Aliments, entre d'altres), o centres de recerca.
  • Posicionar-se, si escau, respecte dels plantejaments i les pràctiques d'alimentació, d'acord amb l'orientació de valor compartida de procurar que les accions en garantia alimentària parteixin de la base de la dignitat dels usuaris i en promoguin l'autonomia.

  Sessions trimestrals d'informació, exposició deliberativa de projectes i repositori de documents

  Estructura de les sessions

  • Un primer bloc de darreres informacions d'interès en matèria de garantia alimentària: projectes, recerques, posicionaments. En funció dels interessos i l'oportunitat, també es podran convidar persones expertes en garantia alimentària que siguin referents del món acadèmic, institucional o de l'acció social.
  • Un segon bloc d'exposició pautada i debat de dues experiències locals, en funció de la resposta a aquestes quatre qüestions:
   • Breu descripció de les característiques més significatives del projecte.
   • Quins són els resultats obtinguts en el moment actual de desenvolupament del projecte, en termes de cobertura de les necessitats i capacitat d'apoderament dels usuaris.
   • Com es gestiona el projecte i de quin sistema de coordinació disposa en relació amb les entitats que procuren serveis d'alimentació i el teixit associatiu.
   • Quins han estat els obstacles o reptes originats en el projecte que s'han hagut d'afrontar i resoldre.

  Per estandarditzar totes les exposicions amb aquests quatre qüestions, la Secretaria Tècnica de la Taula Social Metropolitana contactarà prèviament amb els ponents dels projectes per tal de preparar-ne l'exposició.

  La part final de la sessió constarà d'un debat estructurat al voltant de les exposicions, segons un guió de debat que la Secretaria Tècnica proposarà i dinamitzarà per a cada sessió.

  Fons documental

  En acabat de les sessions, se n'elaborarà un informe conclusiu que es distribuirà a tota la Taula juntament amb el material gràfic de les exposicions realitzades, de manera que es disposarà d'una informació sistematitzada que estarà disponible en línia a l'AMB.

 • Cercador de centres i serveis

Puja
Igualtat de gènere

Arran de l'informe del 2021 de l'Observatori de Gènere Metropolità, s'indiquen les principals desigualtats de gènere relacionades amb l'àmbit de treball:

 1. Hi ha més dones que homes en edat de treballar, però la taxa d'ocupació masculina supera la femenina.
 2. El nombre de dones a l'atur és més alt. El biax màxim es troba en persones de més de 44 anys i en aturats de molt llarga durada.
 3. Més homes que dones a l'atur reben prestacions per desocupació (subsidis i prestacions d'atur).
 4. La taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) és més gran entre les dones. Més del 23 % de les dones de la metròpolis de Barcelona estan en risc de pobresa o exclusió social.
 5. El salari mitjà de les dones és un 19,7 % inferior al dels homes.
 6. Només el 43 % dels estudiants de formació professional són dones.
 7. El biaix de gènere en la tria d'estudis de formació professional és clar i reprodueix els estereotips de gènere de determinades professions.

La situació desigual de les dones és un fet a l'àrea metropolitana de Barcelona. 

 • Bases de l'àmbit de treball d'igualtat de gènere

  Aquest àmbit de treball neix arran d'una demanda plantejada per diferents ajuntaments metropolitans, amb l'objectiu de poder articular des de l'AMB respostes més ajustades a les seves expectatives i necessitats en l'àmbit de la igualtat de gènere, tant en les polítiques socials com en les de desenvolupament econòmic.

  Es tracta d'un espai de trobada, de diàleg i d'intercanvi d'experiències entre els municipis metropolitans, que es reuneixen periòdicament per debatre temes relacionats, impulsar noves iniciatives o proposar noves actuacions.

  A més, un dels objectius principals és l'elaboració d'un pacte metropolità per la igualtat de gènere, així com fer propostes sobre serveis, plans i actuacions que ofereix l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic en aquesta temàtica, plantejar temes d'estudi i fer propostes pròpies per treballar des d'aquest àmbit.

 • Pla de treball 2022-2023

  Objectius

  • Ajustar les actuacions de l'AMB a les necessitats dels ajuntaments en igualtat de gènere, en les polítiques socials i de desenvolupament econòmic.
  • Formalitzar un àmbit de reflexió sobre les dinàmiques de treball municipals, per posar en comú el talent municipal en matèria de política social i de desenvolupament econòmic.
  • Facilitar la transmissió de coneixements, l'anàlisi crítica del desenvolupament dels projectes i l'assessorament mutu entre participants.
  • Generar espais d'actualització d'informació rellevant amb aportacions provinents dels àmbits acadèmic, tècnic, institucional i social.

  Funcions

  • Impulsar l'elaboració d'un pacte metropolità per la igualtat de gènere. Proposar els temes d'estudi i les línies de treball d'aquest àmbit.
  • Fer propostes sobre serveis, plans i actuacions que ofereix l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic en aquesta temàtica.


  Enfocament

  La principal particularitat d'aquest nou àmbit de treball és l'enfocament clarament transversal. És, de fet, el més transversal de la Taula Social Metropolitana o d'altres xarxes de municipis ja existents. L'àmbit de la igualtat de gènere agrupa representants de serveis socials, desenvolupament econòmic i mercat de treball. Aquesta transversalitat permet fer una anàlisi i treball més integrals. 

 • Participants i estructura

  La participació en aquest àmbit s'ha obert, en un primer moment, als ajuntaments que hagin presentat un projecte o iniciativa dintre dels plans metropolitans convocats: plans socials i ApropAMB, o que hagin impulsat projectes innovadors amb un clar component d'erradicació de les desigualtats de gènere en els seus municipis, de manera que es garanteixi la representativitat dels diferents territoris, amb una composició de membres variable i amb una revisió anual.

  Es planteja que aquest àmbit de treball consti d'un colideratge entre l'AMB i un grup d'ajuntaments metropolitans.

  Municipis participants

  • Badia del Vallès
  • Barberà del Vallès
  • Barcelona
  • Cornellà de Llobregat
  • Esplugues de Llobregat
  • Gavà
  • L'Hospitalet de Llobregat
  • Montcada i Reixac
  • Montgat
  • Santa Coloma de Gramenet
  • Sant Feliu de Llobregat
  • Sant Joan Despí
  • Sant Vicenç dels Horts
  • Viladecans
  • Consell Comarcal del Baix Llobregat


  Funcionament

  Aquest àmbit de treball s'organitza a partir de convocatòries de sessions trimestrals o quatrimestrals d'informació i exposició deliberativa de projectes locals. S'hi generarà una informació i uns resultats que confegiran una base documental, la qual estarà disponible per a consulta pública.

  Es plantegen un mínim de tres reunions anuals de treball: dues durant el primer semestre i una durant el segon semestre. Prèviament, es prepararà un ordre del dia compartit amb els municipis. L'equip tècnic de l'àmbit de gènere de l'AMB farà les convocatòries i l'acta de les reunions.

  Les reunions es poden fer tant en format virtual com presencial als diferents municipis metropolitans. Permetran conèixer i intercanviar les polítiques i actuacions que desenvolupa cada municipi en l'àmbit del gènere i la igualtat.

  Es podran crear grups de treballs per temes o eixos temàtics transversals des de la vessant social i de desenvolupament socioeconòmic:

  • Eix de suport a l'emprenedoria en femení i a les empreses.
  • Eix de suport al talent femení i a la igualtat al mercat de treball.
  • Eix de suport a les polítiques socials de suport a les dones.

  Finalitat de les trobades

  La finalitat de les trobades és reflexionar col·lectivament i establir assessoraments mutus a partir de les diferents experiències que conformen els projectes locals amb:

  • Convocatòries de reunions trimestrals d'informació i exposició deliberativa de projectes locals.
  • Recull i exposició d'informació rellevant dels principals agents implicats en les temàtiques tractades.
  • Posicionament respecte dels plantejaments i les pràctiques en les polítiques públiques tractades en cadascun dels àmbits.

  Estructura de les sessions

   

  • Primer bloc. Darreres informacions d'interès relatives a projectes, recerques i posicionaments sobre l'àmbit de treball concret.
  • Segon bloc. Exposició pautada i presentació d'experiències municipals, en funció de la resposta a aquestes quatre qüestions:
   • Descripció de les característiques més significatives del projecte.
   • Quins són els resultats obtinguts en el moment actual.
   • Com es gestiona i quin sistema de coordinació es disposa amb les entitats.
   • Quins han estat els obstacles?
  • Tercer bloc. Debat estructurat al voltant de les exposicions.

  Finalment s'elabora un informe conclusiu de cada sessió, que es distribuirà als participants de les sessions, juntament amb el material gràfic de les exposicions realitzades.

  Altres actuacions i productes

  Altres elements que poden posar-s'hi en marxa són:

   

  • Jornades o premis anuals per a projectes o iniciatives.
   • Iniciativa empresarial impulsada per dones.
   • Iniciativa social de suport al col·lectiu LGTBIQ+.
   • Iniciativa social de suport a dones.
   • Iniciativa en l'accés a les dones al mercat de treball.
  • Beques per a l'elaboració d'estudis sobre algun aspecte dins l'àmbit de gènere i igualtat al territori metropolità. 
  • Impuls de projectes interterritorials d'innovació destinats a erradicar les desigualtats en els camps social o econòmic.
  • Impuls de possibles projectes pilot mancomunats entre els municipis.
  • Definició de criteris de bones pràctiques i elaboració d'un banc de bones pràctiques i un mapa que reculli tots els recursos i serveis que existeixen en l'àmbit metropolità.

Puja