Accessos directes:

Cercador global de l'AMB
Impacte gràfic Area metropolitana

L'àrea metropolitana

L'àrea metropolitana de Barcelona, una de les més poblades d'Europa, té urbanitzat el 48 % dels 636 km2 que conformen el seu territori. La resta està ocupada per 25 km de platges i més de 25.000 hectàrees de zones naturals.

 • Evolució població

  Evolució de la població

  A l'àrea metropolitana hi viuen 3.239.337 persones, un 42,8 % de la població total de Catalunya.

 • Dades d'usos del sòl

  Usos del sòl

  L'àrea metropolitana de Barcelona, una de les més poblades d'Europa, té urbanitzat el 48 % dels 636 km2 que conformen el seu territori. La resta està ocupada per 25 km de platges i més de 25.000 hectàrees de zones naturals.

 • Info aigua

  Evolució del consum domèstic d'aigua

  Les companyies subministradores han servit l'any 2016 més de 123.000.000 m3 d'aigua potable al 1.413.747 d'abonats domèstics metropolitans.

 • Gràfic de l'evolució de la generació de residus

  Evolució de la generació de residus

  Durant l'any 2015 cada habitant del territori metropolità ha generat 434,35 kg de deixalles domèstiques.

Plataforma Smartcity

Projecte de transformació digital de l'AMB

Presentació del projecte en la Conferència ESRI 2016 celebrada a Madrid