Accessos directes:

Cercador global de l'AMB
Impacte gràfic Area metropolitana

L'àrea metropolitana

L'àrea metropolitana de Barcelona, una de les més poblades d'Europa, té urbanitzat el 48 % dels 636 km2 que conformen el seu territori. La resta està ocupada per 25 km de platges i més de 25.000 hectàrees de zones naturals.

 • Evolució població

  Evolució de la població

  A l'àrea metropolitana hi viuen 3.239.337 persones, un 42,8 % de la població total de Catalunya.

 • Dades d'usos del sòl

  Usos del sòl

  L'àrea metropolitana de Barcelona, una de les més poblades d'Europa, té urbanitzat el 48 % dels 636 km2 que conformen el seu territori. La resta està ocupada per 25 km de platges i més de 25.000 hectàrees de zones naturals.

 • Info aigua

  Evolució del consum domèstic d'aigua

  Les companyies subministradores han servit l'any 2015, més de 217.000.000 m3 d'aigua potable als 1.562.910 abonats domèstics metropolitans.

 • Gràfic de l'evolució de la generació de residus

  Evolució de la generació de residus

  Durant l'any 2015 cada habitant del territori metropolità ha generat 434,35 kg de deixalles domèstiques.