Les emissions de CO2 de les empreses prestadores de serveis a l'AMB han disminuït un 24% en els últims 7 anys

| Tema: Sostenibilitat

L'estratègia de gestió del carboni de l'AMB ha aconseguit disminuir els gasos amb efecte d'hivernacie emesos a l'atmosfera de les organitzacions que hi presten serveis, amb la qual cosa s'aproximen a l'objectiu del 30% el 2030 marcat per la Unió Europea. Aquest conjunt de mesures s'emmarca dins del Pla clima i energia 2030, el full de ruta que regirà l'acció climàtica i energètica de l'AMB durant els propers anys. A banda de la mateixa seu de l'AMB, 57 empreses (pròpies i vinculades) estan adherides a l'estratègia.

L'AMB ha presentat l'informe anual de la seva Estratègia de gestió del carboni. Aquest conjunt de mesures permet fer un seguiment de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) de les instal·lacions i empreses pròpies i concessionàries que presten serveis a l'AMB.

L'informe presentat conclou que la reducció d'emissions GEH ha estat del 24% entre l'any 2011 (inici de l'Estratègia) i l'any 2017, una xifra remarcable i propera a l'objectiu final d'aquesta estratègia. Així, el global d'emissions de CO2 el 2011 va ser d'1.142.189 tones, mentre que el 2017 aquest volum havia baixat fins a 872.002 tones.

En una primera fase 2011-2015, ja es va assolir un 15% de reducció d'emissions, xifra certificada per una auditoria externa segons la norma ISO 14064.

Dins d'aquesta disminució global, alguns sectors d'activitat de l'AMB (i les seves empreses vinculades) han presentat un descens de les emissions especialment acusat: pel que fa a la mobilitat, han disminuït en un 22% de les emissions per passatger entre 2011-2017, gràcies a la renovació de vehicles per altres de més sostenibles, el desplegament per a la infraestructura per al vehicle elèctric i els criteris marcats pel Pla metropolità de mobilitat urbana. Pel que fa al cicle integral de l'aigua, en subministrament les emissions han baixat un 63% per m3, mentre que en sanejament el descens ha estat del 42% per m3 d'aigua tractada. Actualment, el 100% de l'electricitat consumida a les EDAR és d'origen renovable, fet que ha comportat una baixada significativa de les emissions.

El còmput global 2011-2017, amb un 24% menys d'emissions de CO2, situa l'AMB en una posició propera a l'objectiu que la Unió Europea ha fixat de cara al 2030: reduir en un 30% els gasos contaminants que acaben a l'atmosfera.

Estratègia d'abast ampli

A banda de l'AMB, ja són 57 les empreses i instal·lacions vinculades que s'han afegit a aquesta estratègia i que treballen per reduir les emissions contaminants.

De totes les empreses adherides a aquesta estratègia, s'hi compten tant empreses públiques com operadors privats que ofereixen els serveis per mitjà d'una concessió.

Documents relacionats