El transport públic metropolità va continuar creixent el 2015 amb gairebé 656 milions de passatgers

Tornar

| Tema: Mobilitat i transport

La tendència a l'alça en el nombre de passatgers es manté des del tercer quadrimestre del 2013, moment en què es va trencar amb el decrement dels últims anys.


Durant l'any 2015, 655,84 milions de viatgers han utilitzat el sistema de transport públic de metro i autobusos (gestió directa i indirecta) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el que suposa un augment del 2,5%, respecte l'any 2014.

El canvi de tendència va iniciar-se ja al 2013, i aquesta millora s'ha seguit consolidant fins entrar al 2016.
Segons Antoni Poveda, Vicepresident de transport i mobilitat de l'AMB, "la tendència a l'alça ja és un fet confirmat i generalitzat, i s'ha deixat enrere l'evolució negativa que el transport arrossegava fins el 2013". Per a Poveda, "el fet que la mobilitat en transport públic guanyi en usuaris és un factor positiu en molts aspectes; per una banda la mobilitat esdevé cada vegada més sostenible, un dels objectius principals de l'AMB com a organisme competent tant en mobilitat com en medi ambient. Durant el 2015, el transport públic de l'AMB ha incorporat més de 16.000.000 de viatgers més que l'any anterior, viatges que gràcies a la bona oferta de què disposem no es fan en vehicle privat, i que suposen un estalvi mediambiental en emissions de 8.978 tones de CO2, 1,96tones de PM i 28,21 tones de NOx. Aquest fet significa una contribució decisiva a l'estratègia del carboni i de millora de la qualitat de l'aire als nostres municipis. Per una altra, un augment de l'ús del transport públic és també un indicador fiable de la recuperació, tot i que lenta, de l'activitat econòmica de la Barcelona metropolitana".

La següent taula mostra l'evolució del nombre de viatges entre el 2014 i el 2015, tant dels serveis de gestió indirecta, prestats a l'AMB per empreses privades, com de les xarxes de metro i autobusos operades per TMB.

Nombre de viatgers 2014 2015 Increment Increment %
Bus gestió indirecta 79.539.992 83.052.929 3.512.937 4,4%
Bus TMB 184.312.825 187.787.052 3.474.227 1,9%
Metro 375.721.967 385.001.755 9.279.788 2,5%
TOTAL 639.574.784 655.841.736 16.266.952 2,5%

Xarxa de Metro i autobús de Gestió directa (TMB)

Durant l'any 2015, el conjunt dels serveis de TMB reflecteix un increment del 2,3% en el nombre de viatgers, el que significa més de 12,7 milions de viatgers en termes absoluts. En total, les seves línies han assolit 572,79 milions de viatgers.

Així, la xarxa de metro presenta un increment del 2,5% de viatges respecte a l'any precedent (assolint 385 milions de viatgers, la segona millor dada anual de la història), mentre que els serveis regulars d'autobusos de Transports de Barcelona han augmentat en un 2,2%, amb 182,25 milions de viatgers. Aquest darrer resultat mostra una recuperació en el nombre de viatgers fruit dels reforços efectuats en 37 línies, per tal d'ajustar adequadament l'oferta i la demanda, així com de la bona captació d'usuaris en les línies de la nova xarxa.

L'augment d'afluència continua percebent-se sobretot en la franja de 7 a 10 del matí, l'hora punta de la mobilitat obligada.

Pel que fa als serveis d'autobusos de TMB no integrats tarifàriament, (transport de l'oci), aquests han experimentat pèrdues importants, d'un 6,8%, en el cas del Barcelona Bus Turístic (descens d'uns 390.500 viatges), i d'un 20,6% en el cas del Tramvia Blau.

En total, doncs els serveis integrats + no integrats de TMB han experimentat un creixement d'un 1,9%.

Serveis d'autobús de Gestió indirecta (empreses privades)

Malgrat que, un any més, l'entorn metropolità encara registra elevades taxes d'atur, en el marc d'una certa recuperació de l'activitat econòmica els serveis de gestió indirecta de l'AMB han seguit amb la mateixa tendència de creixement general, i han registrat un notable increment del 4,4% respecte l'any anterior (més de 3,5 milions de viatgers), confirmant la tendència a l'alça dels darrers anys.

Aquest increment suposa una xifra total de viatgers ha estat de 83,05 milions de viatgers, la qual cosa suposa un rècord històric absolut per segon any consecutiu.

L'augment s'ha donat tant en els serveis no integrats tarifàriament (Aerobús i Barcelona City Tour, que han incrementat els viatgers en un 4,4%) com en els integrats, que han crescut també en un 4,4%.

Evolució de viatgers per territoris (gestió indirecta)

Pel que fa als serveis integrats podem destacar:

• Els serveis diürns en l'àmbit del Baix Llobregat han tingut, en conjunt, un comportament positiu, amb serveis que presenten increments entre el 1,7% i el 5,7%, com el servei de l'àmbit de St. Boi, i St. Joan Despí i Cornellà (2,3%), el del servei de Castelldefels (1,7%), el servei de l'Hospitalet i el Prat (5,7%), el servei de l'àmbit de Gavà i Viladecans (2,1%) o les línies urbanes d'Esplugues i St. Just (2,0%).

• El servei diürn del Barcelonès Nord ha experimentat un notable increment de viatgers del 4,8%, molt superior al de l'exercici precedent.

• Els serveis diürns prestats a la ciutat de Barcelona han tingut també resultats positius. Destaca el servei Horta-Gràcia, que presenta un fort increment dels viatgers (6,9%)

• En els serveis nocturns (Nitbus) s'observa també un creixement molt important en el del Baix Llobregat (5,9%) i en el de Barcelona i el Barcelonès Nord (7,1%) que consolida la recuperació de passatge dels darrers anys.

Quant als serveis no integrats, el servei Aerobús manté un any més la línia de creixement, millorant en un 6,3% els resultats de l'any anterior, en que ja havia crescut un 9,5%.

Cal destacar que aquest increment, per sisè any consecutiu, és superior al del propi Aeroport que, enguany i segons dades d'AENA, ha experimentat un increment del 5,7%, passant de 37,56 a 39,71 milions de viatgers.
Això comporta que la quota de mercat de l'Aerobús en el conjunt dels modes de transport a l'Aeroport continua millorant, situant-se ara en el 13,96%, lleugerament superior a la quota assolida en l'any anterior (13,88%).

El servei de bus turístic Barcelona City Tour manté també la línia ascendent, havent experimentat un creixement de l'1,5%, que supera el registrat l'any anterior.

Cal mencionar, també, que el Bicibox, el servei de l'AMB d'aparcaments segurs per a bicicletes privades, ha tingut un comportament excel•lent el 2015, registrant gairebé 170.000 bicicletes estacionades (un 36% més que el 2014) i 5.486 usuaris registrats, el què suposa un 60% més que fa un any. Durant el 2015 s'ha incrementat el servei en 119 places, fins arribar a les 1.540 places en servei.