El transport públic metropolità registra gairebé 160 milions de passatgers el primer trimestre del 2016

Tornar

| Tema: Mobilitat i transport

Els serveis experimenten un lleuger decrement, atribuible a factors aliens a la tendència de creixement general


Durant el primer trimestre de l'any 2016, 159,60 milions de viatgers han utilitzat el sistema de transport públic de metro i autobusos (gestió directa i indirecta) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Aquest volum de passatgers suposa un lleuger decrement del 0,4% respecte al mateix període de l'any passat.

Aquest lleu descens no és conseqüència d'un canvi en la tendència a l'alça dels darrers anys, sinó que obeeix a dos factors aliens al sistema. En primer lloc, la Setmana Santa s'ha celebrat enguany durant el mes de març (l'any 2015 es va celebrar a l'abril). En segon lloc, en el període gener-març del 2016 el sistema de transport metropolità ha sofert diverses jornades de reivindicacions laborals i aturades. Tenint en compte aquests factors i considerant calendaris homogenis, l'increment de viatgers hauria estat de més de l'1,5%.

Segons Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, "aquests episodis excepcionals no amaguen que l'ús del transport públic metropolità experimenta des de fa anys una tendència creixent positiva". Poveda continua defensant el transport públic com "una mesura real per assolir una mobilitat cada vegada més sostenible, un dels objectius principals de l'AMB com a organisme competent tant en mobilitat com en medi ambient".

En aquest sentit, destaca que "totes les actuacions de l'AMB en matèria de mobilitat comparteixen aquest esforç per la sostenibilitat; per una banda, estem ambientalitzant la flota de transport públic i de taxi, sumant dia a dia nous vehicles híbrids i elèctrics amb l'objectiu que el 2020 la flota metropolitana ja no tingui en servei vehicles dièsel Euro 4 o inferiors. També la proposta d'establir diferents zones de baixes emissions té l'objectiu últim de corregir un problema, el de la contaminació de l'aire, que afecta seriosament la salut dels nostres ciutadans".

La següent taula mostra l'evolució del nombre de viatges entre el primer trimestre del 2015 i el mateix període del 2016, tant dels serveis de gestió indirecta, prestats a l'AMB per empreses privades, com de les xarxes de metro i autobusos operades per TMB.

Nombre de viatgers Gener-març 2015 Gener-març 2016 Increment Increment%
Bus gestió indirecta 19.355.536 20.125.193 769.657 4,0%
Bus TMB 45.705.575 46.690.886 985.311 2,16%
Metro 95.183.202 92.785.116 -2.398.086 -2,5%
TOTAL 160.244.313 159.601.258 -643.055 -0,4%

Xarxa de metro i autobús de gestió directa (TMB)

Entre gener i març del 2016, el conjunt dels serveis de TMB reflecteix un decrement del nombre de viatgers amb relació a l'any anterior de més d'1,4 milions de viatgers, és a dir un descens de l'1,0%. En conjunt, els serveis de gestió directa han transportat 139,48 milions de viatgers.

Així, la xarxa de metro presenta un decrement del 2,5% de viatges respecte del mateix període de l'any precedent (amb un total de 92,79 milions de viatgers). Aquest resultat evidencia la repercussió dels episodis de vaga del mes de febrer i els talls per obres a les línies 4 i 11 entre els dies 19 i 28 de març, que han afectat negativament el recompte de passatgers.

En el mateix període, els serveis d'autobús de Transports de Barcelona han presentat en conjunt un augment del 2,16%, amb un total de 46,69 milions de viatgers.

Cal tenir en compte, també, la ubicació en el calendari de la Setmana Santa. Considerant calendaris homogenis, s'hauria produït un increment de viatgers de més de l'1,5% en els serveis que presta TMB.

Serveis d'autobús de gestió indirecta (empreses privades)

Els serveis de gestió indirecta de l'AMB han experimentat, durant el primer trimestre de l'any 2016, un increment del 4,0% respecte de l'any anterior (més de 0,76 milions de viatgers), continuant així amb el seu creixement sostingut des de fa més de tres anys. En conjunt, els serveis de gestió indirecta han transportat 20,13 milions de viatgers.

Aquest comportament positiu s'ha manifestat tant en els serveis integrats tarifàriament com en els serveis no integrats.

El Bus Metropolità (serveis integrats) ha augmentat en un 3,3%, amb més de 600.000 viatgers addicionals.

De nou, s'estima que l'increment hagués estat del 5,2% si els calendaris dels anys 2015 i 2016 haguessin estat homogenis pel que fa a períodes vacacionals.

Evolució de viatgers per territoris (gestió indirecta)

Pel que fa als serveis integrats podem destacar:

• Els serveis diürns en l'àmbit del Baix Llobregat han millorat els resultats en general: el 0,8% de la Concessió U2 (St. Boi, St. Joan Despí, Cornellà); el 2,5% en el servei de Castelldefels; l'1,9% en el servei de l'Hospitalet i el Prat, o l'important augment del 7,7% en la línia del Port de Barcelona (línia 88).

• El servei diürn del Barcelonès Nord ha experimentat un important increment de viatgers del 4,3%, contribuint així decisivament a l'increment del conjunt dels serveis de gestió indirecta.

• Els serveis diürns prestats a la ciutat de Barcelona han tingut resultats positius. El servei Horta-Gràcia ha presentat un notable increment dels viatgers (5,7%), i també ha experimentat un lleu creixement (0,4%) el servei de Nou Barris.

• En els serveis nocturns s'observa un creixement important en el del Baix Llobregat (8,2%) i encara més important en el de Barcelona i el Barcelonès Nord (11,8%), que consolida l'augment continuat de passatge dels darrers anys.

Per la seva banda, els serveis no integrats tarifàriament han acumulat un fort increment del 12,3%, la qual cosa representa un augment de més de 180.000 viatgers.

• El servei Aerobús manté una línia d'important creixement i millora els resultats de l'any anterior en un 12,3%. Així, la quota de mercat de l'Aerobús en el conjunt dels modes de transport a l'aeroport se situa ara en el 14,08%, lleugerament inferior respecte de l'any passat a causa de l'entrada en funcionament de la línia L9 Sud de la xarxa de metro.

• El servei de bus turístic Barcelona City Tour presenta un increment de viatgers del 12,4% respecte dels resultats de l'any anterior.

Galeria d'imatges