Pressupost de l'AMB

El pressupost és l'expressió econòmica de la gestió del govern metropolità, del desenvolupament anual del Pla d'actuació metropolità i del Pla d'inversions aprovats a inici del mandat.

Pressupost

Distribució del pressupost de l'AMB i informació complementària.


Dades pressupost 2020

Estat d'ingressos
Cap.1  Impostos directes 129.480.823,13
Cap.3  Taxes preus públics i altres ingressos 196.830.240,63
Cap.4  Transferències corrents 417.250.361,43
Cap.5 Ingressos patrimonials 35.935.888,00
Cap.7  Transferències de capital 36.039.379,46
Cap.9 Variació de passius financers 10.421.968,71
TOTAL 825.938.661,36

Dades pressupost 2020

Estat de despeses
Cap. 1 Despeses de personal 42.212.430,10
Cap. 2  Despeses de béns corrents i serveis 314.015.017,34
Cap. 3  Despeses financeres 651.236,25
Cap. 4  Transferències corrents 339.419.947,32
Cap. 6  Inversions reals 54.494.736,83
Cap. 7 Transferències de capital 54.031.438,41
Cap. 8  Actius financers 15.503.947,99
Cap. 9  Passius financers 5.609.907,12
TOTAL 825.938.661,36
Prova: $provaURL