Subvencions

Informació de les subvencions atorgades per l'AMB, publicada en compliment de l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Subvencions


Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport de l'AMB, als municipis metropolitans.

Subvencions atorgades

Subvencions AMB 2020 (art. 22.2 Llei 38/2003) Actualització: 30.04.20

Quadre amb les 5 darreres subvencions atorgades:
Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció Direcció impulsora  Vigència conveni Aprovació subvenció
Òrgan Data
541/18 Ajuntament de Torrelles de Llobregat REVOCACIÓ."Atorgament de subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència" 16.005,77      Agència de Transparència Revocació Junta de Govern de l'AMB 10/03/2020
900407/20 Un Ponte per "Gestió de residus sanitaris i reciclatge al Nord-est de Síria: Suport a municipis i infraestructures sanitàries" 120.010,00      Àrea d'Internacional i Cooperació 01/04/2021 Junta de Govern 10/03/2020
902084/19 Autònoms dedicats al transport i la distribució de mercaderies Aprovació "Bases reguladores de les subvencions de l'AMB per a renovació de les flotes metropolitanes de transport i distribució de mercaderies amb vehicles de baixes emissions" (concurrència pública) 1.250.000,00       Àrea de mobilitat, transport i sostenibilitat 31/12/2020 Consell Metropolità AMB  25/02/2020
900107/20 Persones físiques o jurídiques (sense finalitat lucrativa) Aprovació segona convocatòria per a la concessió de subvencions per a la recreca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació i el bon govern (concurrència competitiva) 100.000,00      Agència de Transparència 31/12/2020 Consell Metropolità AMB  25/02/2020
900318/20 Ajuntaments metropolitans Aprovació "Bases de les subvencions als ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència 2020-21" (concurrència pública) 400.000,00      Agència de Transparència 31/12/2021 Consell Metropolità AMB   25/02/2020

Aportacions a grups polítics metropolitans

Accés a la informació sobre les assignacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.

Aportacions a grups polítics metropolitans