PSG

El programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG) és un programa inversor, dotat amb 25 milions d'euros en el període 2020-2023. La finalitat és realitzar inversions en espais fluvials metropolitans, recuperació de zones degradades i integració d'infraestructures.

Paisatges naturals i urbans (PSG)

Sobre el programa

La tradició metropolitana en el planejament i la gestió dels espais oberts ha estat pionera i exemplar. Partim d'una situació en la que, a més d'una infraestructura verda metropolitana diversa i valuosa, també disposem d'una experiència considerable en la seva gestió que ha estat àmpliament reconeguda.

Els paisatges naturals i urbans no s'han de considerar com dos realitats separades sinó com dos àmbits sinèrgics i complementaris. Es tracta d'uns actius que han d'interaccionar per tal que el territori metropolità es consolidi com un espai d'ús social o un centre econòmic amb una qualitat paisatgística i ambiental que sigui capaç de captar les millors oportunitats. Un centre d'activitat que permeti conservar i augmentar els espais públics metropolitans que fomentin la qualitat de vida de les persones, la salut i la equitat social.

Però per tal de conservar, millorar i recuperar aquests espais oberts metropolitans incrementant la seva resiliència front els factors derivats del canvi climàtic i d'aquells que vénen associats a la pròpia dinàmica de les activitats i serveis metropolitans es precisen una sèrie d'inversions, que s'estableixen en 25 milions d'euros al voltant de les següents línies d'actuació:
 • Inversions en els espais fluvials metropolitans del Llobregat, el Besòs, els seus afluents i les rieres
  adjacents.
 • Recuperació de zones degradades i resolució de problemes d'encaix entre les zones urbanes i el seu entorn natural.
 • Integració de les infraestructures viàries, energètiques i de serveis dins el paisatge metropolità.
 • Millores de la connectivitat entre espais urbans i naturals i aplicació de solucions basades en la natura
  (SBN) a les ciutats 

Pautes de gestió

 1. El Programa d'actuacions de millora del paisatge natural i urbà és un programa metropolità inversor
  amb una dotació de 25 milions d'euros, adreçat a la recuperació i millora de la infraestructura verda metropolitana entesa en sentit ampli i en totes les seves dimensions. Això no obstant, s'estableixen les següents línies d'intervenció preferent: (1) Inversions en els espais fluvials metropolitans del Llobregat i el Besòs i les seves rieres i afluents adjacents; (2) Recuperació de zones degradades i resolució de problemes d'encaix entre les zones urbanes i el seu entorn natural; (3) Integració de les infraestructures viàries, energètiques i de serveis dins el paisatge metropolità; (4) Millores de la connectivitat entre espais urbans i naturals, i aplicació de solucions basades en la natura (SBN) a les ciutats.
 2. Els espais fluvials metropolitans del Llobregat i el Besòs són, per la seva singularitat, uns elements territorials intensament utilitzats per la població metropolitana i constitueixen els principals connectors
  ecològics i paisatgístics de la metròpolis. Tant al Llobregat com al Besòs, en els darrers anys s'han fet
  esforços importants que cal consolidar, en coordinació amb els municipis i altres administracions amb
  competències dins d'aquests espais. No obstant això, encara hi ha aspectes per completar, que s'han
  d'abordar des de una visió metropolitana i en col·laboració amb totes les administracions interessades. També s'hi inclouen els afluents d'aquests rius i les rieres que hi conflueixen.
 3. Pel que fa al Llobregat, cal completar els itineraris del riu amb actuacions que consolidin els recorreguts
  longitudinals, transversals i de connectivitat amb altres espais d'interès natural i cultural. També s'ha de
  finalitzar la restauració de zones singulars i el tractament de conques secundàries. Aquestes actuacions
  s'han de coordinar i completar amb els projectes dels municipis i d'altres administracions interessades, mitjançant els corresponents convenis i la subscripció de compromisos per gestionar-los.
 4.  En relació amb el Besòs, seria necessari completar les inversions iniciades per tal de finalitzar l'organització del tram metropolità i assegurar-ne la funcionalitat. Com en el cas del Llobregat, les actuacions s'haurien de coordinar i completar amb els projectes dels municipis i d'altres administracions interessades, mitjançant els corresponents convenis i subscripció de compromisos per gestionar-los.
 5.  Pel que fa a la recuperació de zones degradades i la resolució de problemes d'encaix entre algunes zones
  urbanes i el seu entorn natural, es planteja l'execució de projectes específics per als espais naturals que han estat ocupats per assentaments o activitats irregulars i que estan destinats a ésser recuperats i encaixats dins de la lògica de la infraestructura verda metropolitana. Entre aquestes activitats s'hi inclouen operacions de restauració de sòls alterats i de posada en valor d'elements del patrimoni natural, històric i cultural.
 6. Un altre objectiu important és aconseguir l'harmonia entre els espais urbans i periurbans, de manera
  que els paisatges naturals i els urbans es complementin des del punt de vista social, ecològic i paisatgístic.
  Per aconseguir-ho, cal estendre les actuacions urbanes de manera que trobin l'encaix dins de l'entorn natural on s'inscriuen, i que els valors paisatgístics de l'entorn s'introdueixin dins les àrees urbanitzades.
 7.  Pel que fa a la integració de les infraestructures viàries, energètiques i de serveis dins del paisatge
  metropolità, cal entendre que aquests elements no poden ser concebuts a banda de l'entorn urbanístic
  i social de la ciutat metropolitana on s'inscriuen. Per aconseguir aquest objectiu és indispensable el consens i la negociació amb les diferents administracions i empreses de serveis que interactuen en aquest
  territori. Es preveu, doncs, la subscripció de convenis i acords per tal que les infraestructures viàries esdevinguin multifuncionals, amb la introducció d'elements socials, com els carrils bici, i d'altres elements d'integració dins de l'entorn paisatgístic on s'ubiquen, com l'encaix de les línies elèctriques en dels àmbits urbans perquè no provoquin pèrdues de qualitat visual i ecològica.
 8. Finalment, amb les millores de la connectivitat entre espais urbans i naturals i l'aplicació de solucions basades en la natura (SBN) a les ciutats es volen potenciar i utilitzar els serveis que proporciona la natura, ja que moltes vegades presenta solucions molt eficients i amb una rendibilitat que pot ser superior als plantejaments tradicionals.
 9.  La selecció de les actuacions incloses en aquest programa es farà per concurrència competitiva de totes
  les demandes que es recullin dels ajuntaments després del període obert de presentació de propostes.
 10. Ateses les diferències en el finançament del PSG i de la resta de programes d'inversió, no està previst
  que un mateix projecte es pugui finançar amb fons del PSG i fons del PAMUS o del PACTE. La manera
  preferent de combinar actuacions relacionades amb finançaments de programes diferents en què intervingui el PSG és la redacció de projectes diferenciats o en fases i licitar-los conjuntament.