Projectes i assistència tècnica

Els serveis propis de l'AMB desenvolupen directament gran part de les tasques tècniques necessàries per al desenvolupament dels diferents programes del pla d'inversions metropolità. Així mateix, aquests equips presten suport permanent als ajuntaments metropolitans en relació a les tasques municipals vinculades amb les seves especialitats tècniques. En aquest sentit, els treballs tècnics aplicats a la inversió i gestió d'intervencions en el món local metropolità s'han vist progressivament incrementats en complexitat, i el serveis de l'AMB s'han anat reforçant i adaptant a les noves situacions i a les noves demandes dels ajuntaments. El volum que avui en dia té aquest desplegament operatiu, així com l'obligada agilitat i qualitat que caracteritza la prestació d'aquests serveis aconsella adoptar una previsió de recursos específics que permeti complementar amb ajut tècnic extern la capacitat de treball pròpia. Es per això que, sota el concepte de projectes i assistència tècnica, dins el pla d'inversions 2016-2019 es dota expressament, amb 10 milions d'euros.

Pautes de gestió

  1. Les assistències tècniques sol·licitades pels ajuntaments metropolitans es duran a terme mitjançant el personal propi dels diferents serveis implicats de l'AMB o, quan la càrrega de treball del personal adscrit no permeti atendre l'encàrrec concret, mitjançant la contractació externa.
  2. Les contractacions d'assistències tècniques externes per atendre les peticions del ajuntaments, el cost de les quals no sigui superior a 120.000 euros, seran finançades per l'AMB en la seva totalitat.
  3. Les actuacions la redacció de les quals necessitin la contractació d'assistències tècniques externes amb un cost igual o superior als 120.0000 euros seran assumides al 50% entre l'ajuntament sol·licitant i l'AMB. Aquesta col·laboració per al finançament dels treballs, serà regulada si escau, mitjançant un conveni.
  4. També seran assumits conjuntament i al 50%, altres costos dels treballs d'assistència tècnica que complementin les despeses assenyalades a la pauta 3.
  5. Tant en els casos esmentats a la pauta 3 com a la 4, es tindrà en compte la suma de tots els encàrrecs corresponents a un mateix projecte.
  6. L'aportació municipal que es pugui derivar del cofinançament d'aquest programa, es podrà considerar com una actuació més dins del Programa d'actuacions de cohesió territorial 2016- 2019 en el municipi i, per tant, restarà de la seva assignació.
  7. Si l'aportació municipal es fa efectiva amb càrrec al seu pressupost, l'ajuntament respectiu podrà sol·licitar la seva inclusió al Programa d'actuacions municipals de millora urbana . En aquest cas suposarà l'ingrés a l'AMB per part de l'Ajuntament de l'aportació basada en l'IBI afectada per aquesta actuació