PACTE

El Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE), dotat amb 100 milions d'euros, que incorpora les actuacions pròpies de l'AMB, ja siguin directes o en cooperació amb els Ajuntaments. Aquest programa inclou equipaments, espais públics i infraestructures.

Sobre el PACTE

El Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE) 2016-2019 està dotat amb 100.000.000 d'euros i es desplegarà a trenta-cinc municipis de l'AMB, sense incloure el de Barcelona que disposarà d'un programa específic d'inversions en l'espai públic.

L'assignació dels fons destinats a l'execució del Programa de cohesió territorial es caracteritza per voler ser proporcional i, al mateix temps, tendir a compensar les desigualtats entre els municipis metropolitans.

La voluntat de proporcionalitat es reflecteix assignant una major part dels recursos en funció del pes de la població de cada municipi sobre el total de població que integra l'AMB, sense incloure la població de la ciutat de Barcelona. Les dades oficials de població que s'han utilitzat són les publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, a data 1 de gener de 2014.

Per altra banda, també es tenen en compte les desigualtats assignant una part dels recursos de manera inversament proporcional al nivell socioeconòmic de cada municipi. Per fer- ho es pren com a indicador la dada de la renda bruta familiar disponible per habitant de l'any 2014, es pondera per la respectiva xifra de població i s'aplica de manera inversa.

Finalment, per la major consecució dels propòsits de proporcionalitat, cohesió territorial i socioeconòmica, s'han adoptat els criteris següents:
 • El 62% dels recursos s'assigna de forma directament proporcional a la població.
 • El 30% del programa es reparteix segons el nivel socioeconòmic de cada municipi prenent com a indicador un índex invers elaborat en base a la renda bruta familiar disponible per habitant, que es pondera també per la població, de tal forma que es compensi als municipis que estan per sota de la mitjana de l'àmbit metropolità. Així s'efectua una redistribució que té en compte la situació socioeconòmica mitjana de cadascuna de les comunitats de l'àmbit.
 • Es distribueix linealment un 4% dels recursos entre els 29 municipis de l'AMB inclosos en el sistema general de participació en els ingressos de l'Estat; es tracta dels municipis de menys de 75.000 habitants. Això garanteix un fons mínim de 137.931 euros a tots i cadascun d'ells, el que permet un llindar bàsic de magnitud de les actuacions, especialment important en el cas dels municipis més petits.
 • El 4% restant dels recursos es reparteix entre els 6 municipis de l'AMB que participen en l'assignació del Programa de cohesió territorial i formen part del règim de cessió en la Participació en els ingressos de l'Estat. Aquest criteri afavoreix la millora de l'equilibri i redistribució que pretén assolir la filosofia d'assignació d'aquest programa. Les variables aplicades en aquest criteri són 70% per població i el 30% per Índex de Renda.
Gràfic Distribució per criteris d'assignació

*El 70% per població i el 30% per Índex de renda

L'índex de renda bruta familiar disponible s'obté utilitzant les xifres per habitant de l'any 2014 de cada municipi, extretes de la base de dades de la Diputació de Barcelona.

La relació d'actuacions s'haurà de determinar de comú acord amb cada ajuntament, així com recepcionar-se mitjançant la Vicepresidència executiva de l'AMB als efectes d'acreditar- ne l'acceptació i donar-hi curs. La tipologia de les actuacions inclou actuacions de millora urbana, parcs, remodelació d'equipaments, equipaments de nova construcció, millores també de carreteres i d'altres.

Els serveis tècnics de l'AMB duran a terme la projectació i gestió de les actuacions en la major part dels supòsits i, en qualsevol cas, prestaran el suport tècnic-gestor necessari per a la seva correcta materialització. Totes les actuacions són programades per a ser completades i finançades en el present mandat quadriennal.

Al Programa de cohesió territorial li són d'aplicació les característiques comunes a la resta del Pla d'Inversions, pel que fa a la flexibilitat, transparència i agilitat de tràmit. Això es concreta amb la seva compatibilitat amb qualsevol programa i recurs d'inversió local i supralocal, en l'elaboració de les dades econòmiques i de gestió en temps real, en la immediatesa de la correcció i adaptació en les destinacions i els imports i en la posada a disposició en tot moment del conjunt de dades a tots els ajuntaments metropolitans.

Pel que fa als aspectes de la seva administració, el Consell Metropolità iniciarà el procés mitjançant l'acord d'aprovació de la distribució municipal de les assignacions econòmiques i les seves directrius de gestió. Formalitzat l'acord, l'AMB comunicarà als Ajuntaments metropolitans els continguts, bases i directrius del Pla aprovat i es gestionarà conjuntament la definició dels seus continguts fins a recepcionar la Vicepresidència executiva el llistat d'actuacions municipals

Distribució

Càlcul de variables, assignació de recursos i distribució de les inversions del Programa d'actuacions de cohesió territorial.
 • Quadre 1: Càlcul de variables d'assignació de recursos
  Càlcul de les variables per a l'assignació de recursos del programa d'actuacions de cohesió territorial 2016-2019
  Població 2014
  font: INE
  Renda Bruta Familiar Disponible 2014
  font: Diputació de Barcelona
  Municipi Habitants Índex d'assignació per població Euros per habitant Índez invers
  AMB-BCN=100
  Índex invers ponderat per població Índex d'assignació per renda ponderada per població
  Badalona 217.210 13,476 14.392 98,680 21.434.283 13,016
  Badia del Vallès 13.553 0,842 8.840 160,656 2.177.371 1,322
  Barberà del Vallès 32.550 2,019 11.687 121,519 3.955.443 2,402
  Begues 6.620 0,411 16.418 86,502 572.643 0,348
  Castellbisbal 12.434 0,771 13.277 106,967 1.330.028 0,808
  Castelldefels 63.255 3,924 15.692 90,504 5.724.831 3,476
  Cerdanyola del Vallès 57.402 3,561 13.268 107,039 6.144.253 3,731
  Cervelló 8.811 0,547 16.129 88,052 775.826 0,471
  Corbera de Llobregat 14.237 0,883 17.401 81,616 1.161.967 0,706
  Cornellà de Llobregat 86.234 5,350 12.559 113,082 9.751.513 5,922
  Esplugues de Llobregat 46.133 2,862 15.488 91,697 4.230.258 2,569
  Gavà 46.326 2,874 14.070 100,938 4.676.054 2,840
  L'Hospitalet de Llobregat 253.518 15,729 14.631 97,068 24.608.485 14,944
  Molins de Rei 25.152 1,560 16.053 88,469 2.225.172 1,351
  Montcada i Reixac 34.394 2,134 11.633 122,083 4.198.923 2,550
  Montgat 11.315 0,702 13.649 104,051 1.177.337 0,715
  Pallejà 11.253 0,698 16.934 83,867 943.755 0,573
  La Palma de Cervellò 3.002 0,186 16.418 86,502 259.679 0,158
  El Papiol 4.023 0,250 16.418 86,502 347.998 0,211
  El Prat de Llobregat 62.866 3,900 12.434 114,219 7.180.492 4,360
  Ripollet 37.233 2,310 11.315 125,514 4.673.263 2,838
  Sant Adrià de Besòs 35.386 2,195 13.373 106,199 3.757.958 2,282
  Sant Andreu de la Barca 27.268 1,692 12.578 112,911 3.078.857 1,870
  Sant Boi de Llobregat 83.107 5,156 12.217 116,248 9.661.023 5,867
  Sant Climent de Llobregat 3.938 0,244 16.418 86,502 340.645 0,207
  Sant Cugat del Vallès 87.118 5,405 20.268 70,071 6.104.445 3,707
  Sant Feliu de Llobregat 43.715 2,712 14.364 98,872 4.322.189 2,625
  Sant Joan Despí 32.981 2,046 14.728 96,428 3.180.292 1,931
  Sant Just Desvern 16.389 1,017 22.909 61,993 1.016.003 0,617
  Sant Vicenç dels Horts 28.103 1,744 12.358 114,921 3.229.625 1,961
  Santa Coloma de Cervelló 8.038 0,499 14.961 94,927 763.023 0,463
  Santa Coloma de Gramenet 118.738 7,367 13.058 108,761 12.914.064 7,842
  Tiana 8.314 0,516 19.582 72,526 602.981 0,366
  Torrelles de Llobregat 5.851 0,363 16.418 86,502 506.123 0,307
  Viladecans 65.358 4,055 12.138 117,004 7.647.147 4,644
  AMB sense Barcelona 1.611.825 100,000 14.202 100,000 164.673.949 100,000
 • Quadre 2: Càlcul de variables d'assignació de recursos municipis règim de cessió de la PIE
  Càlcul de les variables per a l'assignació de recursos del programa d'actuacions de cohesió territorial 2016-2019 entre municipis en règim de cessió de la PIE.
  Variables de repartiment del 4 % dels recursos
  Municipi Població 2014
  font: INE
  Renda Familiar Bruta Disponible 2014
  font: Diputació de Barcelona
  Habitants Índex d'assignació per població Euros per habitant Índex invers
  Índex invers ponderat per població Índex d'assignació per renda ponderada per població
  Badalona 217.210 25,677 14.392 100,618 21.855.236 25,374
  Cornellà de Llobregat 86.234 10,195 12.559 115,304 9.943.125 11,544
  L'Hospitalet de Llobregat 253.518 29,969 14.631 98,975 25.091.944 29,132
  Sant Boi de Llobregat 83.107 9,824 12.217 118,531 9.850.756 11,437
  Sant Cugat del Vallès 87.118 10,299 20.268 71,448 6.224.407 7,225
  Santa Coloma de Gramenet 118.738 14,036 13.058 110,897 13.167.688 15,288
  Resultats 845.925 100,000 14.481 100,000 86.133.156 100,000
 • Quadre 3: assignació de recursos municipis règim de cessió de la PIE
  Assignació de recursos del programa d'actuacions de cohesió territorial 2016-2019 entre municipis en règim de cessió de la PIE.
  Assignació 4% del programa
  Municipi Distribució 70 % de la població Distribució 30 % renda disponible Suma
  Badalona 718.956,00 304.488,00 1.023.444,00
  Cornellà de Llobregat 285.460,00 138.528,00 423,988,00
  L'Hospitalet de Llobregat 839.132,00 349.584,00 1.188.716,00
  Sant Boi de Llobregat 275.072,00 137.244,00 412.316,00
  Sant Cugat del Vallès 288.372,00 86.700,00 375.072,00
  Santa Coloma de Gramenet 393.008,00 183.456,00 576.464,00
  TOTAL 2.800.000,00 1.200.000,00 4.000.000,00
 • Quadre 4: Distribució per municipis
  Distribució del programa d'actuacions de cohesió territorial PACTE 2016-2019 en €
  Municipi Índex  població 2014 Índex de Renda bru. fam. disp 2014 62 % per població 30 % renda familiar disponible 4 % sistema general 4 % sistema de cessió Assignació PACTE 2016-2019
  Badalona 13,476 13,016 8.355.120,00 3.904.800,00 ---- 1.023.444,00 13.283.364,00
  Badia del Vallès 0,842 1,322 522.040,00 396.600,00 137.931,04 1.056.571,04
  Barberà del Vallès 2,019 2,402 1.251.780,00 720.600,00 137.931,04 2.110.311,04
  Begues 0,411 0,348 254.820,00 104.400,00 137.931,03 497.151,03
  Castellbisbal 0,771 0,808 478.020,00 242.400,00 137.931,04 858.351,04
  Castelldefels 3,924 3,476 2.432.880,00 1.042.800,00 137.931,03 3.613.611,03
  Cerdanyola del Vallès 3,561 3,731 2.207.820,00 1.119.300,00 137.931,04 3.465.051,04
  Cervelló 0,547 0,471 339.140,00 141.300,00 137.931,03 618.371,03
  Corbera de Llobregat 0,883 0,706 547.460,00 211.800,00 137.931,03 897.191,03
  Cornellà de Llobregat 5,350 5,922 3.317.000,00 1.776.600,00 ---- 423.988,00 5.517.588,00
  Esplugues de Llobregat 2,862 2,569 1.774.440,00 770.700,00 137.931,03 2.683.071,03
  Gavà 2,874 2,840 1.781.880,00 852.000,00 137.931,04 2.771.811,04
  L'Hospitalet de Llobregat 15,729 14,944 9.751.980,00 4.483.200,00 ---- 1.188.716,00 15.423.896,00
  Molins de Rei 1,560 1,351 967.200,00 405.300,00 137.931,03 1.510.431,03
  Montcada i Reixac 2,134 2,550 1.323.080,00 765.000,00 137.931,04 2.226.011,04
  Montgat 0,702 0,715 435.240,00 214.500,00 137.931,04 787.671,04
  Pallejà 0,698 0,573 432.760,00 171.900,00 137.931,03 742.591,03
  La Palma de Cervellò 0,186 0,158 115.320,00 47.400,00 137.931,03 300.651,03
  El Papiol 0,250 0,211 155.000,00 63.300,00 137.931,03 356.231,03
  El Prat de Llobregat 3,900 4,360 2.418.000,00 1.308.000,00 137.931,04 3.863.931,04
  Ripollet 2,310 2,838 1.432.200,00 851.400,00 137.931,04 2.421.531,04
  Sant Adrià de Besòs 2,195 2,282 1.360.900,00 684.600,00 137.931,04 2.183.431,04
  Sant Andreu de la Barca 1,692 1,870 1.049.040,00 561.000,00 137.931,04 1.747.971,04
  Sant Boi de Llobregat 5,156 5,867 3.196.720,00 1.760.100,00 ---- 412.316,00 5.369.136,00
  Sant Climent de Llobregat 0,244 0,207 151.280,00 62.100,00 137.931,03 351.311,03
  Sant Cugat del Vallès 5,405 3,707 3.351.100,00 1.112.100,00 ---- 375.072,00 4.838.272,00
  Sant Feliu de Llobregat 2,712 2,625 1.681.440,00 787.500,00 137.931,03 2.606.871,03
  Sant Joan Despí 2,046 1,931 1.268.520,00 579.300,00 137.931,03 1.985.751,03 
  Sant Just Desvern 1,017 0,617 630.540,00 185.100,00 137.931,03 953.571,03
  Sant Vicenç dels Horts 1,744 1,961 1.081.280,00 588.300,00 137.931,04 1.807.511,04
  Santa Coloma de Cervelló 0,499 0,463 309.380,00 138.900,00 137.931,03 586.211,03
  Santa Coloma de Gramenet 7,367 7,842 4.567.540,00 2.352.600,00 ---- 576.464,00 7.496.604,00
  Tiana 0,516 0,366 319.920,00 109.800,00 137.931,03 567.651,03
  Torrelles de Llobregat 0,363 0,307 225.060,00 92.100,00 137.931,03 455.091,03
  Viladecans 4,055 4,644 2.514.100,00 1.393.200,00 137.931,04 4.045.231,04
  TOTAL 100,000 100,000 62.000.000,00 30.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 100.000.000,00
  Total programa (Milions €) 100
  1. Assignació per Població 62 %
  2. Assignació per nivell de RBFDph(1) 30 %
  3. Assignació PIE municipi variable 4 %
  4. Assignació PIE municipi cessió:
  4.1: 70 % població.
  4.1: 30 % renda familiar disponible
  4 %

  (1) Població 2014 / Renda bruta familiar disponible per habitant 2014

Documentació

Fitxes de sol·licitud

Pla d'inversions 2016-2019
Descarregar

Pla d'inversions 2012-2015
Descarregar

Directrius

 1. El Programa d'actuacions de cohesió territorial (en endavant PACTE) és un programa inversor adreçat al conjunt del territori metropolità i executat en els municipis que formen part de l'AMB, excepte Barcelona, amb els principis de solidaritat, lleialtat, cooperació institucional i corresponsabilització en el ventall d'accions públiques a desenvolupar.
 2. La dotació global de recursos del PACTE per al mandat 2016- 2019 és de 100.000.000 d'euros.
 3. La finalitat cabdal del PACTE és avançar en l'estructuració, cohesió i dotació de l'espai metropolità, progressant alhora en la qualitat ambiental i habitabilitat de l'entorn territorial.
 4. Les accions del PACTE seran corresponents amb els objectius de millorar la connectivitat entre les parts del territori, suturar els indrets intermunicipals, acondiciar els components d'espai públic de major àmbit de referència, recuperar i agençar els espais lliures naturals i seminaturals, millorar la qualitat dels conjunts urbans i completar el sistema d'equipaments comunitaris.
 5. Cara a fer la territorialització equilibrada de les inversions, s'assignen unes magnituds d'inversió per municipis basades en les dades per al 2014 dels índex de població i les dades per al 2014 de la renda bruta familiar disponible per habitant ponderada per la població.
 6. El conjunt d'inversions del PACTE es materialitzarà segons la relació d'actuacions de cohesió territorial que quedi determinada de comú acord amb cada ajuntament. Correspon a la Vicepresidència executiva de l'AMB fer recepció formal de la relació d'actuacions acordada, als efectes d'acreditar-ne l'acceptació i donar-ne curs respecte dels procediments interns i els municipals. Els canvis o modificacions en les actuacions o en la distribució d'imports que es produeixin en el decurs del quadrienni, es portaran a terme mitjançant el mateix procediment i en funció de les necessitats o condicions que puguin sorgir en l'execució del programa quadriennal o pla inversor concret de cada municipi. Aquests canvis es podran dur a terme, òbviament, sense alterar l'import global assignat a cada municipi per al període 2016-2019.
 7. Les assignacions efectives del PACTE als municipis resten vinculades i supeditades a l'efectiu compliment, per part dels ajuntaments, de llurs obligacions econòmiques respecte de l'AMB. Podran reduir-se les assignacions del PACTE en qualsevol estadi de gestió i execució en les quantitats equivalents a aquelles que hagin estat objecte d'incompliment.
 8. La concepció, projectació, adjudicació i gestió de les obres del Programa d'actuacions de cohesió territorial es durà a terme, normalment, pels serveis de l'AMB, d'acord amb les prescripcions dels ajuntaments.
 9. Els recursos del PACTE podran complementar o nodrir les actuacions d'abast municipal, ja siguin les pròpies d'aquest programa o les cofinançades amb fons municipals, d'altres administracions o específics. En aquests supòsits, les obres podran ser adjudicades pels ajuntaments o per l'administració que en cada cas se'n derivi, prenent-se un acord per al finançament per part de l'AMB o si s'escau formulant-se un protocol particularitzat per tal de regular els aspectes tècnics i econòmics que l'actuació requereixi. En aquest casos la sol. licitud haurà d'anar acompanyada de la fitxa creada per l'AMB a tal efecte.
 10. En els casos d'actuacions concretes en què es cregui oportú ampliar l'abast de l'actuació o en què, per les circumstàncies en l'execució de les obres, es donin increments en el cost inicial pressupostat de les mateixes, el finançament que el PACTE assigni a dites actuacions podrà complementar-se amb fons provinents dels ajuntaments, d'altres administracions o del Programa d'actuacions municipals de millora urbana corresponent al municipi en el què s'executa l'actuació. Aquestes actuacions a adjudicar i gestionar per l'AMB, es regularan mitjançant un conveni, prèviament aprovat per ambdues parts, que contempli els aspectes tècnics i econòmics del cofinançament.
 11. El control i seguiment del PACTE s'efectuarà sobre la relació d'actuacions, l'estat tècnic-administratiu de gestió i execució de les mateixes, la distribució dels recursos financers entre les diferents actuacions i els distints exercicis, el procés de certificació i l'encaix de la tresoreria.
 12. La realització d'actuacions d'acondiciament de l'espai públic o de parcs mitjançant el PACTE no comportarà necessàriament l'adscripció de les mateixes als processos o programes ulteriors de conservació i manteniment que du a terme l'AMB. En el decurs del quadrienni es decidirà de forma expressa la possible inclusió de cada actuació susceptible d'adscripció en els esmentats programes de conservació i manteniment, en el marc de l'estudi, prognosi i regulació de les línies d'acció metropolitanes generadores de despesa corrent.
 13. El PACTE té vigència per al present període quadriennal i el seu desplegament pressupostari es concreta en els successius exercicis de 2016 a 2019. Les dotacions no executades d'aquest Pla es donaran de baixa a 31 de desembre de 2020.
 14. La identificació de les operacions del PACTE es realitzarà segons les prescripcions del Manual d'Imatge de l'AMB pel que fa a la senyalització i retolació, en el lloc de les distintes obres i actuacions. L'AMB i els ajuntaments podran comunicar i difondre, a través dels mitjans a l'abast, la naturalesa, objectius, característiques i circumstàncies de les accions del PACTE, tenint en compte les normes i costums d'imatge respectius. Els actes formals de signatura de convenis, primera pedra, posada en marxa o inauguració es realitzaran de forma conjunta i coordinada