Subvencions

Informació de les subvencions atorgades per l'AMB, publicada en compliment de l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Subvencions


Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport de l'AMB, als municipis metropolitans.

Subvencions atorgades

Subvencions AMB 2019 (art. 22.2 Llei 38/2003)

Quadre amb les 5 darreres subvencions atorgades:
Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció Direcció impulsora  Vigència conveni Aprovació subvenció
Òrgan Data
900560/19 Comitè Català per als Refugiats Comitè Català per als Refugiats 70.000,00      Àrea d'Internacional i Cooperació Sis mesos des de la signatura Consell Metropolità  26/03/2019
900543/19 Future Pioneers empoweing communities FPEC Optimització de la recollida i el transport de residus sòlids als municipis del Nord de Jordània 62.068,80      Àrea d'Internacional i Cooperació 15/11/2019 Consell Metropolità  26/03/2019
900609/19 Centre d'Informació i Documentació internacionals a Barcelona (CIDOB) Generació de coneixement i posicionament de l'AMB en l'àmbit de la governança metropolitana a nivell internacional 200.000,00      Àrea d'Internacional i Cooperació 31/12/2019 Consell Metropolità  26/03/2019
207/19 Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) Finançament del projecte de dinamització i la millora de la competitivitat dels polígons d'activitat econòmica metropolitans i en el "programa ASSOCIA'T", 15.000,00      Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2019 Consell Metropolità 26/03/2019
172/19 Consorci ZF Intersacional SAU (CZFI) Subvenció singular activitats del Saló Internacional de la Logística, SILBARCELONA 2019  20.000,00      Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2019 Junta de Govern de l'AMB 12/03/2019

Aportacions a grups polítics metropolitans

Accés a la informació sobre les assignacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.

Aportacions a grups polítics metropolitans