Subvencions

Informació de les subvencions atorgades per l'AMB, publicada en compliment de l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Subvencions


Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport de l'AMB, als municipis metropolitans.

Subvencions atorgades

Subvencions AMB 2019 (art. 22.2 Llei 38/2003)

Quadre amb les 5 darreres subvencions atorgades:
Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció Direcció impulsora  Vigència conveni Aprovació subvenció
Òrgan Data
900980/19 Associació MedCités/MedCités Funcionament de la Secretaria General de l'associació i execució d'activitats internacionals i de cooperació a la Mediterrània 265.000,00       Àrea d'Internacional i Cooperació 31/12/2019 Junta de Govern 18/06/2019
1664/18 Relació de participants guanyadors que consta a l'acord del CM Edició 2019 atorgament de permis i subvencions en el marc del Projecte d'emprenedoria "Innobus metropolità" 18.000,00       Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2019 Consell Metropolità 18/06/2019-18/12/2018
1494/18 Relació de beneficiaris que consta a l'acord de Junta  Atorgament ajuts a noves activitats econòmiques i projectes en l'àmbit de l'economia cooperativa social  100.000,00       Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 15/10/2019 Junta de Govern / Consell Metropolità de l'AMB 21/05/2019/ - 25/10/2018
900342/19 Fundació Olof Palme  Projecte "Sensibilització, reconeixement i defensa dels drets humans del tercer mon" 13.522,77       Àrea d'Administració i Territori 31/12/2019 Junta de Govern de l'AMB 21/05/2019
1383/17 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Conveni per a la implantació d'un sistema de pagament digital d'abast local.  Conveni aprovat per CM juliol 2017. El Consell Metropolità de 2019 aprova el canvi d'aplicació pres, i la despesa 2019 14.583,00       Àrea de Planificació Estratègica 31/12/2019 Consell Metropolità 21/05/2019

Aportacions a grups polítics metropolitans

Accés a la informació sobre les assignacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.

Aportacions a grups polítics metropolitans