Accessos directes:

Subvencions

Subvencions atorgades per l'AMB (informació publicada en compliment de l'article 22.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Subvencions


Informació sobre les subvencions atorgades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport als municipis metropolitans.

Subvencions atorgades

Subvencions a 31.03.2018

Quadre amb les 5 darreres subvencions atorgades:
Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció Direcció impulsora  Vigència conveni Aprovació subvenció
Pressupost 2017 Òrgan Data
328/18 Associació Mundial de les grans Metròpolis (Metròpolis) Col·laboració per al finançament per a la coordinació d'activitats internacionals. 221.063,00€             Àrea Internacional i Cooperació 31/12/2018 Consell Metropolità  20/03/2018
218/18 Fira Internacional de Barcelona Col·laboració per al finançament per promoure i desenvolupar conjuntament el projecte BizBarcelona de l'any 2018.  60.000,00€  Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2018 Junta de Govern  20/03/2018
575/18 Ajuntament de Viladecans Col·laboració per al finançament de les activitats de la trobada anual de reflexió i impuls sobre la Innovació, la Indústria i el Desenvolupament econòmic i empresarial (IND+I). 20.000,00€  Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2018  Junta de Govern   20/03/2018
99/18 Associació MedCities/MedCités Col·laboració en el finançament per al funcionament de la Secretaria General de l'Associació i per a l'execució d'activitats internacionals a la mediterrània. 265.000,00€ Àrea d'Internacional i Cooperació 31/12/2018 Junta de Govern 06/03/2018
427/18 Associació Innobaix, Agència d'Innovació Industrial i coneixement del Baix Llobregat Col·laboració en el finançament d'activitats de promoció de la innovació durant l'exercici 2018 90.000,00€ Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2018 Consell metropolità 27/02/2018

Aportacions a grups polítics metropolitans

Accés a la informació sobre les assignacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.

Aportacions a grups polítics metropolitans