Accessos directes:

Pressupost de l'AMB

El pressupost és l'expressió econòmica de la gestió del govern metropolità, del desenvolupament anual del Pla d'actuació metropolità i del Pla d'inversions aprovats a inici del mandat.

Pressupost

Distribució per capítols i conceptes del pressupost de l'AMB i informació complementària.


Dades pressupost 2018

Estat d'ingressos
Cap.1  Impostos directes 103.870.863,04
Cap.3  Taxes preus públics i altres ingressos 171.535.825,60
Cap.4  Transferències corrents 359.749.332,48
Cap.5 Ingressos patrimonials 38.331.089,31
Cap.7  Transferències de capital 11.159.429,48
TOTAL 684.646.539,91

Dades pressupost 2018

Estat de despeses
Cap. 1 Despeses de personal 34.086.428,12
Cap. 2  Despeses de béns corrents i serveis 257.736.250,13
Cap. 3  Despeses financeres 983.501,00
Cap. 4  Transferències corrents 289.198.392,19
Cap. 6  Inversions reals 30.839.698,80
Cap. 7 Transferències de capital 56.603.522,65
Cap. 8  Actius financers 4.646.247,03
Cap. 9  Passius financers 10.552.500,00
TOTAL 684.646.539,91

Dades pressupost 2018

Ingressos per concepte Crèdits inicials
Administració i Territori 302.105.880,53
Presidència 0,00
Mobilitat i Transport 144.422.481,98
Medi ambient 237.683.177,40
Planificació Estratègica 0,00
Agència de Transparència 0,00
Desenvolupament Social i Econòmic 435.000,00
Internacional i Cooperació 0,00
Total 684.646.539,91

Dades pressupost 2018

Despeses per concepte Crèdits inicials
Administració i Territori 170.038.149,29
Presidència 50.000,00
Mobilitat i Transport 277.366.233,05
Medi ambient 221.228.432,58
Planificació Estratègica 1.647.300,00
Agència de Transparència 610.000,00
Desenvolupament Social i Econòmic 11.792.262,00
Internacional i Cooperació 1.914.163,00
Total 684.646.539,91