Pressupost de l'AMB

El pressupost és l'expressió econòmica de la gestió del govern metropolità, del desenvolupament anual del Pla d'actuació metropolità i del Pla d'inversions aprovats a inici del mandat.


Dades pressupost 2019

Estat d'ingressos
Cap.1  Impostos directes 123.296.022,03
Cap.3  Taxes preus públics i altres ingressos 186.647.182,22
Cap.4  Transferències corrents 395.900.788,36
Cap.5 Ingressos patrimonials 38.367.915,69
Cap.7  Transferències de capital 6.793.341,03
TOTAL 751.005.249,33

Dades pressupost 2019

Estat de despeses
Cap. 1 Despeses de personal 36.648.431,29
Cap. 2  Despeses de béns corrents i serveis 272.807.121,94
Cap. 3  Despeses financeres 576.001,00
Cap. 4  Transferències corrents 334.229.803,58
Cap. 6  Inversions reals 40.470.105,91
Cap. 7 Transferències de capital 56.255.538,58
Cap. 8  Actius financers 4.646.247,03
Cap. 9  Passius financers 5.372.000,00
TOTAL 751.005.249,33

Dades pressupost 2018

Ingressos per concepte Crèdits inicials
Administració i Territori 302.105.880,53
Presidència 0,00
Mobilitat i Transport 144.422.481,98
Medi ambient 237.683.177,40
Planificació Estratègica 0,00
Agència de Transparència 0,00
Desenvolupament Social i Econòmic 435.000,00
Internacional i Cooperació 0,00
Total 684.646.539,91

Dades pressupost 2018

Despeses per concepte Crèdits inicials
Administració i Territori 170.038.149,29
Presidència 50.000,00
Mobilitat i Transport 277.366.233,05
Medi ambient 221.228.432,58
Planificació Estratègica 1.647.300,00
Agència de Transparència 610.000,00
Desenvolupament Social i Econòmic 11.792.262,00
Internacional i Cooperació 1.914.163,00
Total 684.646.539,91