Subvenciones

Información de las subvenciones otorgadas por el AMB, publicada en cumplimiento del artículo 22.2. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y del artículo 15 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

SubvencionsEsta página incluye datos sobre la institución subvencionada, el objeto de la subvención y la vigencia de los convenios.
También dispone de un enlace al apartado de seguimiento de las subvenciones concedidas en el marco de los distintos planes de inversión y apoyo del AMB a los municipios metropolitanos.

Subvenciones otorgadas

Subvenciones AMB 2019 (art. 22.2 Ley 38/2003)

Cuadro con las 5 últimas subvenciones otorgadas:
Expediente Institución subvencionada Objeto de la subvención Importe subvención Dirección impulsora  Vigencia convenio Aprovación subvención
Órgano Fecha
900980/19 Associació MedCités/MedCités Funcionament de la Secretaria General de l'associació i execució d'activitats internacionals i de cooperació a la Mediterrània 265.000,00       Àrea d'Internacional i Cooperació 31/12/2019 Junta de Govern 18/06/2019
1664/18 Relació de participants guanyadors que consta a l'acord del CM Edició 2019 atorgament de permis i subvencions en el marc del Projecte d'emprenedoria "Innobus metropolità" 18.000,00       Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2019 Consell Metropolità 18/06/2019-18/12/2018
1494/18 Relació de beneficiaris que consta a l'acord de Junta  Atorgament ajuts a noves activitats econòmiques i projectes en l'àmbit de l'economia cooperativa social  100.000,00       Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 15/10/2019 Junta de Govern / Consell Metropolità de l'AMB 21/05/2019/ - 25/10/2018
900342/19 Fundació Olof Palme  Projecte "Sensibilització, reconeixement i defensa dels drets humans del tercer mon" 13.522,77       Àrea d'Administració i Territori 31/12/2019 Junta de Govern de l'AMB 21/05/2019
1383/17 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Conveni per a la implantació d'un sistema de pagament digital d'abast local.  Conveni aprovat per CM juliol 2017. El Consell Metropolità de 2019 aprova el canvi d'aplicació pres, i la despesa 2019 14.583,00       Àrea de Planificació Estratègica 31/12/2019 Consell Metropolità 21/05/2019

Aportaciones a grupos políticos metropolitanos

Acceso a la información sobre las asignaciones económicas a los grups políticos metropolitanos, aprobadas por el Consejo Metropolitano de acuerdo con la normativa vigente.

Aportaciones a grupos políticos metropolitanos