Subvenciones

Información de las subvenciones otorgadas por el AMB, publicada en cumplimiento del artículo 22.2. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y del artículo 15 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

SubvencionsEsta página incluye datos sobre la institución subvencionada, el objeto de la subvención y la vigencia de los convenios.
También dispone de un enlace al apartado de seguimiento de las subvenciones concedidas en el marco de los distintos planes de inversión y apoyo del AMB a los municipios metropolitanos.

Subvenciones otorgadas

Subvenciones AMB 2019 (art. 22.2 Ley 38/2003)

Cuadro con las 5 últimas subvenciones otorgadas:
Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció Direcció impulsora  Vigència conveni Aprovació subvenció
Òrgan Data
900809/19 Creu Roja Catalunya Atenció urgent a les necessitats bàsiques - Ajudes complementàries alimentació gent gran 50.000,00       Àrea Administració i Territori 31/12/2019 Junta de Govern de l'AMB 01/10/2019
901478/19 Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia Onlus Enllumenat solar per a un Qamishlo (Nord-est de Síria) segur i inclusiu 103.483,09       Àrea d'Internacional i Cooperació 30/09/2020 Consell Metropolità de l'AMB 01/10/2019
900806/19 Institució Ignasi Villalonga Estudis sobre economia i empresa de l'Euram i publicació revista IIVEE 15.000,00       Àrea d'Administració i Territori 31/12/2019 Consell Metropolità de l'AMB 01/10/2019
900980/19 Associació MedCités/MedCités Funcionament de la Secretaria General de l'associació i execució d'activitats internacionals i de cooperació a la Mediterrània 265.000,00       Àrea d'Internacional i Cooperació 31/12/2019 Junta de Govern 18/06/2019
1664/18 Relació de participants guanyadors que consta a l'acord del CM Edició 2019 atorgament de permis i subvencions en el marc del Projecte d'emprenedoria "Innobus metropolità" 18.000,00       Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2019 Consell Metropolità 18/06/2019-18/12/2018

Aportaciones a grupos políticos metropolitanos

Acceso a la información sobre las asignaciones económicas a los grups políticos metropolitanos, aprobadas por el Consejo Metropolitano de acuerdo con la normativa vigente.

Aportaciones a grupos políticos metropolitanos