Accesos directos:

Subvenciones

Información de las subvenciones otorgadas por el AMB, publicada en cumplimiento del artículo 22.2. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y del artículo 15 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

SubvencionsEsta página incluye datos sobre la institución subvencionada, el objeto de la subvención y la vigencia de los convenios.
También dispone de un enlace al apartado de seguimiento de las subvenciones concedidas en el marco de los distintos planes de inversión y apoyo del AMB a los municipios metropolitanos.

Subvenciones otorgadas

Subvenciones AMB 2018 (art. 22.2 Ley 38/2003)

Cuadro con las 5 últimas subvenciones otorgadas:
Expediente Institución subvencionada Objeto de la subvención Importe subvención Dirección impulsora  Vigencia convenio Aprovación subvención
Órgano Fecha
1953/18 Ajuntament de Barcelona Cooperació i col.laboració administrativa entre ambdues entitats per garantir i dotar als municipis metropolitans dels serveis assistencials en l'àmbit de les emergències i les urgències socials 80.000,00 € Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 2022 Consell Metropolità  18/12/2018
901427/18 Institut de Cultura de Barcelona Col.laboració en l'esdeveniment "Dansa Quinzena Metropolitana" 50.000,00 € Àrea d'Administració i Territori 2019 Junta de Govern 04/12/2018
1823/18 Creu Roja Libanesa Col.laboració en el finançament del projecte "Reducció de riscos per inundació al municipi de Halql El Azimeh, Nord del Líban" 109.241,53 € Àrea d'Internacional i Cooperació 31/05/2019 Consell Metropolità  27/11/2018
901443/18 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i Institut d'Estadística de Catalunya Col.laboració en el finançament per a la realització de l'enquesta de condicions de vida de Catalunya l'any 2018 (ECV 2018) 55.064,74 € Àrea de Planificació Estratègica 31/12/2018 Consell Metropolità 27/11/2018
1824/18 Col.legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) Col.laboració en el finançament del curset Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic: Camins d'aigua: Restauració i ús del Patrimoni Hidràulic 4.000,00 € Àrea d'Administració i Territori 31/12/18 Consell Metropolità  27/11/2018

Aportaciones a grupos políticos metropolitanos

Acceso a la información sobre las asignaciones económicas a los grups políticos metropolitanos, aprobadas por el Consejo Metropolitano de acuerdo con la normativa vigente.

Aportaciones a grupos políticos metropolitanos