Subvencions

Informació de les subvencions atorgades per l'AMB, publicada en compliment de l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Subvencions


Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport de l'AMB, als municipis metropolitans.

Subvencions atorgades

Subvencions AMB 2019 (art. 22.2 Llei 38/2003) Actualització: 04.02.20

Quadre amb les 5 darreres subvencions atorgades:
Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció Direcció impulsora  Vigència conveni Aprovació subvenció
Òrgan Data
901888/19 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) Gestió de projectes corresponents als àmbits de sensibilització, governança i sostenibilitat ambiental 37.000,00       Àrea d'Internacional i Cooperació 31/08/2020 Junta de Govern de l'AMB 17/12/2019
901894/19 Mbolo Association Projecte "Cap una gestió sostenible desl residus municipals de l'Àrea Metropolitana del Greater Banjul (Gàmbia) 52.369,31       Àrea d'Internacional i Cooperació 31/08/2021 Consell Metropolità AMB  17/12/2019
1155/17 Federació de Serveis a la Ciutadania-CCOO Catalunya Prórroga per a l'any 2019 del Conveni signat amb la Federació de Serveis a la Ciutadania-CCOO Catalunya 27.406,15       Àrea d'Administració i Territori 31/12/2019 Consell Metropolità AMB  17/12/2019
1155/17 Federació d'empleats dels serveis públics de la UGT de Catalunya (FeSP-UGT de Catalunya) Prórroga per a l'any 2019 del Conveni signat amb la Federació d'empleats dels serveis públics de la UGT de Catalunya 27.406,15       Àrea d'Administració i Territori 31/12/2019 Consell Metropolità AMB  17/12/2019
901375/19 Associació 48h Open House Barcelona Realització del Festival 48h Open House Bcn 2019 15.000,00       Àrea d'Administració i Territori 31/12/2019 Junta de Govern 26/11/2019

Aportacions a grups polítics metropolitans

Accés a la informació sobre les assignacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.

Aportacions a grups polítics metropolitans