Direct access:

AMB Budget

The Budget is the financial expression of the metropolitan government management, the annual development of the Metropolitan Action Plan and of the investment Plan approved at the beginning of the term.

Budget

The following tables and charts include details of the AMB budget, distributed in chapters, concepts, execution state, indebtedness, and additional information of the years 2012, 2013 and 2014.

(Information in Catalan)Estat d'ingressos 2017
Cap.1  Impostos directes (Tribut metropolità) 101.634.895,35
Cap.3  Taxes preus públics i altres ingressos 164.135.404,98
Cap.4  Transferències corrents 348.546.748,17
Cap. 5 Ingressos patrimonials 34.440.998,00
Cap.7  Transferències de capital 9.979.857,94
Total estat d'ingressos 658.737.894,44 


Estat de despeses 2017
Cap. 1 Despeses de personal 32.256.436,72
Cap. 2  Despeses de béns corrents i serveis 251.809.809,53
Cap. 3  Despeses financeres 3.023.501,00
Cap. 4  Transferències corrents 266.395.900,65
Cap. 6  Inversions reals 21.211.988,18
Cap. 7 Transferències de capital 61.391.511,33
Cap. 8  Actius financers 2.646.247,03
Cap. 9  Passius financers 20.002.500,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 658.737.894,44


Ingressos per concepte 2017 milers d'euros
Variació en termes comparatius pressupostos 2016 - 0,70%
Aportacions municipals 180.623
Mobilitat i transport 137.878
TMTR 113.883
Tribut metropolità 101.635
Cicle integral de l'aigua 69.022
Prevenció i gestió de residus 39.167
Resta ingressos AMB 16.530
Previsió total d'ingressos per concepte 658.738


Despeses per concepte 2017 milers d'euros
Variació en termes comparatius pressupostos 2016 - 0,70%
Estructura, financeres i amortització de crèdits 72.717
Inversions i gestió del territori 93.690
Aportacions municipals per polítiques i projectes socials i suport a institucions 13.646
Mobilitat i transport 255.960
Cicle de l'aigua i altres despeses medi ambient 56.290
Prevenció i gestió de residus 160.178
Dotacions resta àrees(planif. estratègica - des. social i econòmic - internacional i coop. - transparència) 6.257
Previsió total de despeses per concepte 658.738