AMB Budget

The Budget is the financial expression of the metropolitan government management, the annual development of the Metropolitan Action Plan and of the investment Plan approved at the beginning of the term.

Budget

The following tables and charts include details of the AMB budget, distributed in chapters, concepts, execution state, indebtedness, and additional information of the years 2012, 2013 and 2014.

(Information in Catalan)

Dades pressupost 2019

Estat d'ingressos
Cap.1  Impostos directes 123.296.022,03
Cap.3  Taxes preus públics i altres ingressos 186.647.182,22
Cap.4  Transferències corrents 395.900.788,36
Cap.5 Ingressos patrimonials 38.367.915,69
Cap.7  Transferències de capital 6.793.341,03
TOTAL 751.005.249,33
Dades pressupost 2019

Estat de despeses
Cap. 1 Despeses de personal 36.648.431,29
Cap. 2  Despeses de béns corrents i serveis 272.807.121,94
Cap. 3  Despeses financeres 576.001,00
Cap. 4  Transferències corrents 334.229.803,58
Cap. 6  Inversions reals 40.470.105,91
Cap. 7 Transferències de capital 56.255.538,58
Cap. 8  Actius financers 4.646.247,03
Cap. 9  Passius financers 5.372.000,00
TOTAL 751.005.249,33
Dades pressupost 2018

Ingressos per concepte Crèdits inicials
Administració i Territori 302.105.880,53
Presidència 0,00
Mobilitat i Transport 144.422.481,98
Medi ambient 237.683.177,40
Planificació Estratègica 0,00
Agència de Transparència 0,00
Desenvolupament Social i Econòmic 435.000,00
Internacional i Cooperació 0,00
Total 684.646.539,91
Dades pressupost 2018

Despeses per concepte Crèdits inicials
Administració i Territori 170.038.149,29
Presidència 50.000,00
Mobilitat i Transport 277.366.233,05
Medi ambient 221.228.432,58
Planificació Estratègica 1.647.300,00
Agència de Transparència 610.000,00
Desenvolupament Social i Econòmic 11.792.262,00
Internacional i Cooperació 1.914.163,00
Total 684.646.539,91