Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Normativa

L'Àrea Metropolitana de Barcelona, com a ens local de caràcter territorial, té potestat normativa i reglamentària, així com tributària i tarifària, en l'àmbit de les seves competències, tal com estableix l'article 3 del Títol Preliminar de la Llei 31/2010 de l'AMB i d'acord amb les lleis autonòmiques i estatals que regulen el règim local.

En matèria de mobilitat, l'AMB aprova reglaments sobre les condicions d'ús dels viatgers en transports de superfície i l'ordenança reguladora del sistema de tarifació social. Quant a ordenances fiscals, gestiona la del Tribut metropolità i la de la taxa per a l'ordenació del transport públic amb autobús.

A més, també aprova el reglament que regula el servei de taxi metropolità, així com ordenances fiscals per a la prestació de diversos serveis administratius relacionats amb el taxi.

Autobús

Reglament de viatgers dels serveis de transport públic de superfície de competència de l'AMB

Consultar modificacions posteriors i altres canvis d'aquesta norma: CIDO

Puja

Tarifació social

Ordenança reguladora del sistema de tarifació social del transport

Consultar l'històric de modificacions d'aquesta norma: CIDO

Puja