MPGM del Camí de la Creu i la Camagriga

Tornar
Àmbit de la proposta
Àmbit de la proposta | Equip redactor

MPGM que adequa el planejament vigent a la realitat existent, la qual es va avançar per raons d'interès públic, concretament per garantir una via d'evacuació en cas d'emergència i per resoldre l'accés immediat a una nova escola.

Municipis: Sant Climent de Llobregat

Galeria d'imatges

Descripció

Modificació del Pla general metropolità per a l'adequació del planejament als usos existents als àmbits del Camí de la Creu i Camí de la Camagriga

L'objectiu de les actuacions realitzades que han motivat la present MPGM és millorar la connectivitat i la mobilitat de dos àmbits del municipi de Sant Climent de Llobregat.

La urbanització del Camí de la Creu (subàmbit 1) respon fonamentalment a raons de seguretat i per casos d'urgència (incendis i altres), atès el seu emplaçament. La urbanització del Camí de la Camagriga (subàmbit 2) condueix a un equipament escolar, i garanteix l'accessibilitat al nou centre. Ambdues propostes afavoreixen la cohesió social de la ciutadania, al facilitar la mobilitat entre diferents parts del municipi, i la del territori, per la millora de la connexió dels entorns dels àmbits, permetent la implantació del transport públic.

L'adequació del planejament vigent a la realitat existent, comporta canvis en les qualificacions urbanístiques, sense alterar la seva classificació del sòl. Es qualifica de vial el sòl directament afectat per aquesta funció. Respecte a la resta dels terrenys es qualifiquen de sistema de parcs forestals (clau 28), en concordança amb els sòls de l'entorn, i de sistema de parcs i jardins (clau 6) l'àrea del parc on desembarca la passera sobre la riera de les Comes.

Superfície: 6.892m²

Fases:
Aprovació definitiva -

Equip redactor: Isabel Tomé i Jordi Peralta (arquitectes - AMB)

Suport jurídic: Laia Soriano-Montagut (advocada - AMB)

Direcció i coordinació: Josep Maria Carreras (Director dels Serveis d'Urbanisme - AMB)