Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 2n. Característiques estètiques de les edificacions
  Article
  Article 93 - Zona de verd privat protegit

Article 93 - Zona de verd privat protegit


En aquesta zona (8a) les obres de millora que permet el Pla general metropolità no desvirtuaran el caràcter de l'edificació existent ni el seu entorn enjardinat d'interès.