Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 5a. Hotels, apartaments i altres usos
  Article
  Article 85 - Condicions d'habitabilitat

Article 85 - Condicions d'habitabilitat


1. Les condicions d'habitabilitat dels establiments hotelers i d'allotjament turístic es regularan per les disposicions vigents sobre la matèria.

2. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en tot cas a la zona metropolitana s'exigiran als establiments esmentats les condicions següents:

1a. Els buits de ventilació compliran el que preveu l'article 60 d'aquestes ordenances.
2a. Les dimensions mínimes de les habitacions s'ajustaran al que disposen els articles 62, 63 i 64 per als dels habitatges.
3a. Es podran admetre ventilacions de banys i lavabos d'acor d amb al que s'ha assenyalat a l'article 66.
4a. L'aïllament tèrmic i acústic i les condicions d'habitabilitat seran els previstos als articles 68 i 69.
5a. Les escales s'ajustaran, com a mínim, al que preveuen els articles 71, 72 i 73.
6a. Les baranes i proteccions compliran el que assenyala l'article 75.
7a. Regirà el que disposa l'article 74 amb referència a les cambres d'instal·lacions.
8a. Es complirà, així mateix, el que preveu l'article 77 per als edificis d'habitatges.

3. Els edificis destinats a col·legis, instal·lacions esportives, sales d'espectacles i altres usos no especificats en aquestes ordenances, es regiran per les instal·lacions especials que en regulen la construcció i, supletòriament, per les condicions generals d'habitabilitat dels habitatges o altres usos més afins, definides als articles precedents.

4. L'ús d'estacionament, aparcament i garatge-aparcament es regirà pel que disposa la secció 2 del capítol 3 d'aquest títol.

5. Els magatzems de mercaderies es regiran, respectivament, atenent al seu ús, per les condicions d'habitabilitat dels comerços o indústries, amb les limitacions següents:

1a. La seva altura mínima serà de 2,10 m.
2a. Els serveis d'higiene, escales i elements comuns de l'edificació es dimensionaran atenent el nombre de persones previst que hagin d'utilitzar-los.
3a. La ventilació natural es podrà reduir en un 50 per 100 dels casos en què el tipus de producte emmagatzemat ho permeti.
4a. Podran admetre's magatzems en soterranis independents de les plantes baixes, sempre que s'ajustin estrictament a les normes de prevenció d'incendis i disposin de ventilació artificial i de protecció contra humitats adequada.