Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 11a. Zona de renovació urbana en transformació de l'ús (17)
  Article
  Article 368 - Règim urbanístic

Article 368 - Règim urbanístic


1. Fins que no es programi l'actuació encaminada a l'adquisició del terreny per tal de destinar‑lo a equipaments o espais verds, el propietari o titular del dret d'ocupació de la finca en el moment de l'aprovació definitiva d'aquest Pla General podrà:

a. efectuar obres de consolidació, reparació, modernització o millora de les condicions estètiques o higièniques de les edificacions, però no augmentar‑ne el volum.
b. desenvolupar l'activitat pròpia de les instal·lacions existents i destinar el local, en el supòsit de trasllat de la indústria, a magatzem de productes per a la venda o distribució.

2. En el supòsit que la transformació prevista no sigui per a vial, el que es disposa al paràgraf anterior, serà d'aplicació a la porció de finca no destinada a via pública.

3. Les petites reparacions que exigeixi la higiene, l'ornament i la conservació podran realitzar‑se a tot l'immoble.