Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 10a. Zona de renovació urbana: Rehabilitació (16)
  Article
  Article 362 - Edificabilitat

Article 362 - Edificabilitat


1. L'índex d'edificabilitat brut màxim en aquesta zona serà el de 0,70 m2 sostre/m2 sòl.

2. L'índex d'edificabilitat net mitjà serà el d'1,37 m2 sostre/m2 sòl.

3. Els màxims índexs d'edificabilitat nets permesos a les àrees de cada tipus d'ordenació establerts en aquesta zona, subjectes en els seus valors específics al compliment del valor mitjà de la zona, són els següents:

a. Àrees d'edificació segons alineacions: 1'50 m2 sostre/m2 sòl.
b. Àrees d'edificació aïllada: 1 m2 sostre/m2 sòl.
c. Àrees d'edificació segons volumetria específica: 2,20 m2 sostre/m2 sòl.
d. Àrees d'edificació segons ordenació lliure: 1,20 m2 sostre/m2 sòl.