Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 4t. Equipaments comunitaris i Serveis tècnics metropolitans
  Secció
  Secció 2a. Equipaments comunitaris (7)
  Article
  Article 212 - Tipus d'equipaments comunitaris

Article 212 - Tipus d'equipaments comunitaris


1. Els sòls destinats a equipaments comunitaris amb les edificacions, instal·lacions i altres accessions o serveis sobre aquests sòls, es classifiquen en els tipus següents:

a. Equipaments docents. Centres docents, públics o privats, i annexos esportius.
b. Equipaments sanitaris-assistencials. Centres sanitaris assistencials i geriàtrics, públics o privats, d'interès públic, social o comunitari, i cementiris.
c. Equipaments culturals i religiosos. Temples, centres re­ligiosos, centres o instal·lacions per a congressos, exposicions, sales de reunions, d'interès públic, social o comunitari i annexos esportius i recreatius.
d. Equipaments esportius i recreatius. Edificacions i instal·lacions esportives; campaments; centres d'esbarjo o d'expansió; balnearis i establiments de banys i d'altres turístics no residencials, d'interès públic, social o comunitari; i serveis annexes.
e. Equipaments de proveïment i subministraments. Escorxadors, mercats i altres centres de proveïment, sempre de titularitat pública, encara que de possible gestió priva­da, i àrees de servei.
f. Equipaments tècnics administratius i de seguretat. Cen­tres o edificis per a serveis de l'Administració pública, serveis de seguretat o militars i d'altres d'interès públic.

2. Els sòls per a equipaments comunitaris són els representats als plànols b‑2 i b‑3, a escala 1:5000 i 1:10.000, amb els nú­meros d'identificació 7‑a, 7‑b i 7‑c. El número 7‑a repre­senta els equipaments existents o en execució o amb llicència; el número 7‑b, els sòls reservats per a equipaments de nova creació i àmbit local; i, el número 7‑c s'assignarà als sòls per a equipaments de nova creació d'interès supralocal o metropolità.