Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 2n. Del desenvolupament del Pla general
  Article
  Article 20 - Protecció dels valors artístics, històrics, arqueològics, típics i tradicionals

Article 20 - Protecció dels valors artístics, històrics, arqueològics, típics i tradicionals


1. La Corporació Metropolitana de Barcelona i els ajuntaments de l'àrea que abraça aquest Pla promouran, en l'exercici de llurs competències, la inclusió al catàleg o catàlegs dels edificis o construccions, o dels conjunts d'interès artístic, històric, arqueològic, típic o tradicional que la justifiquin.

2. També promouran i, arribat el cas, aprovaran plans especials per a la protecció dels valors que s'esmenten a l'apartat anterior i per a la protecció de paisatges, jardins, indrets, racons i elements d'interès artístic, arqueològic, històric, tradicional o típic, encara que no hi sigui expressament prevista en aquest Pla General aquesta operació de protecció.