Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció
  Secció
  Secció 5a. Sistema viari bàsic (5)
  Article
  Article 197 - Tipus de vies

Article 197 - Tipus de vies


1. Sens perjudici del que disposa l'article següent, aquest Pla General estableix els tipus de vies següents:

a. Autopistes urbanes, que es regiran, en tot cas, per la Llei 51/1974, de 19 de desembre.
b. Distribuïdors bàsics: vies de trànsit intens que han de permetre una especialització elevada dels seus fluxos i alts nivells de servei, i comprenen les autovies, les carreteres estatals, tant nacionals com comarcals, i les grans artèries de l'àmbit metropolità de Barcelona.
c. Artèries urbanes: vies urbanes d'interès metropolità, fonamentals per a l'estructura urbana, d'acord amb la seva posició, de les activitats que localitzen i dels sectors urbans que relacionen.
d. Vies cíviques: vies urbanes d'interès municipal i d'especial caràcter cívic com a suport d'activitats i de relacions ciutadanes, de preferent significació per a vianants i regulació especial de la circulació i aparcament.
e. Vies de la xarxa local: les altres vies no enumerades.

2. Els tipus de vies a) i b) del paràgraf anterior constitueixen la xarxa viària bàsica primària. Les artèries urbanes de l'apartat c) del paràgraf esmentat integren la xarxa viària bàsica secundària, i les cíviques, la xarxa viària bàsica cívica.

3. La delimitació de la xarxa viària bàsica es fa als plànols b‑1, a escala 1:10.000 i als plànols b‑2, a escala 1:5.000, i hi ha representada la xarxa viària bàsica, i també algunes de les vies locals que exigeixen reserva de sòls fins ara edi­ficables.