Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable
  Secció
  Secció 3a. Rústic protegit de valor agrícola (24)
  Article
  Article 158 - Sector del delta del Llobregat

Article 158 - Sector del delta del Llobregat


Pel que fa al sec­tor del delta del Llobregat comprès entre el riu Llobregat, les autopistes de Castelldefels i de València per la costa i el nucli de Castelldefels, representat al corresponent plànol d'ordenació, podrà elaborar‑se i aprovar‑se un pla especial que en desenvolupament d'aquest Pla General ordeni l'esmentat sector, amb la designació de protegir‑ne les característiques i preservar‑lo de la incorporació a àrees urbanes, i que prevegi i resolgui els problemes d'estacionament i els d'accés a vies públiques perquè aquest accés no s'hagi de fer directament des de les calçades centrals de les vies de la xarxa bàsica.