LA CATALANA R8 - Sant Adrià de Besòs

Carrer CLARA CAMPOAMOR, 2-8 002
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
2119 1 copia 2 bis

L’edifici desnvolupa un programa d’habitatge públic de 54 unitats, i s’organitza amb quatre caixes d’escala que donen accés a dos habitatges per replà. En altura l’edifici consta de planta baixa, cinc plantes pis i planta àtic. Tots els habitatges són passants essent de 1, 2, 3 i 4 dormitoris, amb predomini però, de 3 i 4.

Els habitatges s’organitzen de manera que les sales, cuines, i dormitoris principal s’obren a sudest, i la resta de dormitoris a noroest. A sudest es disposa una terrassa correguda de 1,80 m de profunditat, que amplia i protegeix l’interior. A norest es disposen obertures de tamany contingut que gananteixen un bon confort i un estalvi energètic important.

L’edificació, a la vegada que esgota el sostre edificable i el nombre màxim d’habitatges, s’adapta als gàlibs màxims previstos pel planejament, adoptant formes clares i entenedores que no cauen en el caos volumètric suggerit per aquells.

Per una màxima obtimització de la radiació solar s’han ubicat els accessos verticals a la façana noroest que dona al parc interior d’illa, on la façana de la planta àtic es retranqueja. Aquest fet propicia que els badalots d’escala dibuixin una atractiva linia de coronació de façana.

Les façanes es concebeixen com a una tersa opaca i misteriosa pell continua; interrompuda només a sudest per la façana de terrasses, que mostra les interioritats de la vida de l’edifici.

Aquesta pell es projecta per a satisfer la percepció de l’edifici a tres escales diferents:
- escala llunyana, on es mostra un envolcall verd de diferents textures, que posa de manifest la netedat del volum,
- escala dels espais públics adjacents, on el treball amb tres tons permet percebre’l desglossat en parts domesticades, i
- escala propera del propi usuari, on el tamany de finestra i la part de verd on s’insereix, el relacionen amb la vida íntima d’una estança d’habitatge.

A nivell de terra es situen uns murs exteriors vermells de tancament de patis dels habitatges de planta baixa, que fan la transisió de tots els episodis d’accés i serveis amb el volum principal.

L’aparcament es desenvolupa en dues plantes soterrani amb capacitat per a 74 places. La comunicació amb els habitatges es realitza amb la perllongació de l’ascensor a cada caixa d’escala. Les escales no segueixen fins als soterranis, preveient-se dues escales de sortida directe a l’espai públic.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  8.569,16m2
  Autor:
  Feliu Llobet arquitecte, S.L.
  Contractista:
  Dragados, S.A.
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  De desembre 2008
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  De setembre 2010
 • Habitatges:
  54
  Trasters:
  54
  Places d'aparcament:
  74
;