Mesures 2a Onada
Mesures especials
Mesures generals
Quotidianitat
Mascaretes 
 • És obligatori portar mascareta a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic.
 • La mascareta també continua sent obligatòria al transport aeri, als autobusos o ferrocarrils, així com als transports públics i privats de fins a 9 places, si els ocupants del vehicle no conviuen. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions no és necessari l'ús de mascareta quan es trobin dins de la seva cabina i quan puguin mantenir una distància d'1,5 m en espais exteriors.
 • L'obligació afecta les persones més grans de 6 anys.
 • Els infants d'entre 3 i 5 anys és recomanable que en duguin.
 • No obstant això, hi ha certes excepcions en l'obligatorietat de l'ús:
  • En cas de dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús.
  • Persones que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.
  • Exercici físic esportiu a l'aire lliure.
  • Quan per la pròpia naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta resulti incompatible.
 • Es pot portar qualsevol tipus de mascareta, però es recomanen les higièniques i les quirúrgiques.
 • Sigui quin sigui el tipus de mascareta que es faci servir, ha de tapar el nas i la boca.
 • Les sancions per incompliment poden arribar als 100 euros. 
Mesures higièniques 
 • Mantenir una higiene freqüent de les mans.
 • Seguir els protocols respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls).
 • Mantenir els grups de convivència habitual tan estables com sigui possible i minimitzar els contactes socials diaris per evitar possibles cadenes de transmissió.
 • Fer servir preferentment espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats.
 • Ventilar correctament els espais tancats.
 • Netejar i desinfectar les superfícies.
Prohibició de fumar i beure
 • No està permès fumar a la via pública o a l'aire lliure si no hi ha una distància de 2 metres.
 • Aquesta limitació és aplicable també per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o similars.
 • Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques.
 • Sortides al carrer
  • Lliure circulació sense limitacions horàries. 
  • Mascareta obligatòria a partir de 6 anys. 
 • Trobades
  • El contacte social s'ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.
  • Prohibició de fer reunions de més de 6 persones, tant en l'àmbit públic com en el privat. Aquesta limitació no afecta a persones convivents. En el cas dels espais públics no es permet, a més, el consum ni d'aliments ni de begudes.
  • Els actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres limiten l'assistència al 50 % de l'aforament.
  No es consideren incloses en aquesta prohibició:
  • Activitats laborals.
  • Activitats de culte.
  • Actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres.
  • Mitjans de transport públic.
  • Tampoc les activitats docents, les de lleure infantil i juvenil (ex. extraescolars) i les d'intervenció socioeducativa (ex. transport escolar).
  Tampoc estan incloses (sempre que es compleixin les indicacions del PROCICAT):
  • Activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars.
  • Les biblioteques, arxius, museus i monuments.
  • Activitats lúdiques, recreatives i l'obertura al públic d'equipaments esportius, com ara piscines descobertes, parcs d'atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives.
  Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació, el qual es podrà exercir en les condicions que determini l'autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.
 • Manifestacions i concentracions
  • Distància d'1,5 metres entre assistents, equivalent a un espai mínim de 2,5 m2 per assistent.
  • Desenvolupament en espai públic amb una superfície lliure equivalent a 1,5 vegades els m2 resultants del càlcul d'assistents previst i l'espai per assistent.
  • L'espai públic no pot incloure carrers d'ample inferior a 20 metres ni la presència a menys de 500 metres de centres socials o sanitaris.
  • Delimitació perimetral amb control d'accessos i d'aforament (2,5 m2 per persona).
  • Ús obligatori de la mascareta.
  • Higiene de mans amb gels hidroalcohòlics facilitats per l'organització als principals accessos al perímetre de la concentració.
  • Concentració estàtica sense desplaçament de la capçalera ni del gruix d'assistents.
  • No es poden dur pancartes o objectes compartits, excepte els d'ús individual.
  • No es poden consumir aliments.
  • No es pot fer servir mobiliari urbà.
  • Cal reservar un carril lliure d'1,5 metres per a l'accés dels veïns de la zona.
  • Els accessos al transport públic més propers tancaran des d'1 h abans i fins a 1 h després.
 • A la feina
  • En empreses no obertes al públic, un cop el treballador estigui al seu lloc de treball (assegut i/o fent una tasca que no comporti mobilitat) i amb totes les mesures necessàries, pot prescindir de la mascareta, malgrat que continua sent recomanable. En canvi, és obligatòria per a tots els desplaçaments que es facin per l'interior del centre de treball (entrades, sortides, lavabo...).
  • També es pot prescindir de la mascareta en les feines que impliquin un gran esforç físic, independentment de si es duen a terme a l'interior o a l'exterior (per exemple, en treballs vinculats a la construcció) i sempre que es pugui garantir la seguretat i la salut.
  • No es poden mantenir distàncies inferiors a 1 metre en espais tancats, excepte entre persones que tenen una relació i un contacte molt habitual o per a les activitats professionals d'atenció a persones que requereixen una distància inferior (perruqueries, centres d'estètica, cures a gent gran o nens...).
 • Devolució de l'import de béns o serveis no realitzats
  Els consumidors que no hagin pogut gaudir de certs béns o de la prestació de serveis a causa de la pandèmia, tenen dret a resoldre el contracte. Es procurarà oferir bons o vals que substitueixin el reembossament, que en tot cas han de ser acceptats pel consumidor. 

  El Ministeri de Consum ha llançat una pàgina web per orientar els consumidors que hagin vist vulnerats els seus drets durant l'estat d'alarma. A la web s'atenen consultes relacionades amb viatges (vols, tren, vaixells, bus, allotjament), espectacles (festivals o concerts), serveis (gimnasos, acadèmies, residències d'estudiants, etc). 

Puja
Mobilitat
 • Es permet la mobilitat lliure entre comunitats autònomes. 
 • És obligatori que els operadors de transport terrestre i aeri que ofereixen serveis amb seients preassignats i que es desplacin per més d'una província conservin la informació de contacte dels passatgers durant un mínim de 4 setmanes.

Puja
Comerç i hostaleria
Restauració i hostaleria
 • Se suspenen les activitats de restauració, excepte en hotels per a l'ús dels clients, centres sanitaris, socials i residencials, i menjadors socials.
 • Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l'establiment amb cita prèvia.
 • Als espais comuns dels hotels l'aforament s'ha de limitar al 50%.
Establiments
 • Els establiments i locals comercials minoristes han de reduir l'aforament al 30% de l'habitual. Si no és possible, només s'hi permet l'accés d'un sol client.
 • Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls d'accés.
 • En els centres comercials també hi ha d'haver sistema de control d'aforament i es restringirà l'accés i ús de zones recreatives com zones infantils, ludoteques o àrees de descans. No es poden prestar serveis que impliquin contacte físic amb els clients, excepte que siguin essencials, sanitaris o sociosanitaris.
 • Es prohibeixen els serveis de tractament de bellesa, excepte els serveis de perruqueria.
 • Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili.
 • Se suspenen les fires comercials.

Puja
Esport i lleure
 • Esport
  • Es permet la pràctica esportiva no professional, de manera preferent entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de manera molt habitual, sempre que no es generin aglomeracions i que es pugui mantenir la distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres. 
  • La mascareta no és exigible en els casos d'esport individual a l'aire lliure. 
 • Lleure
  Espais de lleure a l'aire lliure:
  • Es permetran actes amb un màxim de 2.000 persones, i fins a 3.000 si tenen seients preassignats. 
  • Si no es preassignen els seients, cal portar un registre dels assistents. 
  • S'ha de garantir una distància interpersonal de seguretat d'1,5 metres.
  • Els espais han d'estar sectoritzats amb control de fluxos d'accés i sortida independents. 
  • L'ús de la mascareta és obligatori. 
  • Cal establir mesures de circulació dels assistents per evitar creuaments o punts d'afluència. 
  Espais de lleure tancats: 
  • Es permetran actes amb un màxim de 1.000 persones, i fins a 2.000 si tenen seients preassignats. 
  • Si no es preassignen els seients, s'ha de portar un registre dels assistents. 
  • S'ha de garantir una distància interpersonal de seguretat d'1,5 metres.
  • Els espais han d'estar sectoritzats amb control de fluxos d'accés i sortida independents. 
  • L'ús de la mascareta és obligatori. 
  • Cal establir mesures de circulació dels assistents per evitar creuaments o punts d'afluència. 

  Les administracions poden limitar l'accés als espais de titularitat pública, incloent-hi espais naturals com platges o altres de similars, per evitar aglomeracions.

Puja
Congressos i fires
Se suspèn la celebració de congressos i convencions.

Puja
Residències de gent gran
A partir del 16 de juliol, s'estableixen noves normes a les residències de gent gran i de persones amb pluridiscapacitats i pluripatologia, que afecten a les sortides dels residents.

Se suspenen les sortides:
 1. A l'exterior, com ara els passejos.
 2. Passejos de curta durada: sortides autònomes per part dels residents o acompanyades per familiars o cuidadors.
 3. Sortides de caps de setmana.
 4. Inferiors a tres setmanes.
Només es permeten les sortides superiors a tres setmanes amb les següents condicions:
 • A la tornada cal seguir el protocol de protecció com si es tractés d'un nou ingrés, és a dir, aïllament de 10 dies i prova PCR.
 • Cal signar un document de declaració responsable del resident o del familiar.
 • Es mantenen les visites a les residències, en funció de la situació epidemiològica, excepte a les de les regions sanitàries de Lleida i Alt Pirineu.

Puja
Sancions
 • Infraccions lleus
  • No portar mascareta o fer-ne un ús inadequat es considera una infracció lleu, sancionable amb 100 euros.
  • Les multes de la categoria d'infraccions lleus poden arribar als 3.000 €.
 • Infraccions greus
  • Es consideren infraccions greus o molt greus tant l'incompliment dels límits d'aforament en espais tancats o a l'aire lliure com dels horaris d'obertura i tancament per a les diferents tipologies d'establiments i activitats.
  • Les multes per infraccions greus van dels 3.001 € als 60.000 €.
  • Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques al carrer. Les multes per incomplir la mesura poden costar entre 3.001 i 15.000 €.
 • Infraccions molt greus
  • Constitueix una infracció molt greu la celebració d'actes o activitats que hagin estat expressament prohibits o suspesos per les autoritats pel risc que suposen.
  • En aquest sentit, les accions tipificades com a molt greus impliquen multes d'entre 60.001 i 600.000 €.
 • Decret llei 30/2020, de 4 d'agost

Puja