Sol·licitud d'informe per a abocament d'aigües freàtiques a la xarxa de sanejament de l'AMB

Tornar
Estat:
En termini
Tema:
Ecologia
Subtema:
Activitat econòmica: vector aigua
Sub-Subtema:
Autorització d'abocament d'aigües freàtiques a xarxa metropolitana
Responsable AMB:
Direcció de Serveis ambientals

Informació prèvia

Descripció

Avís

Únicament en el cas d'inviabilitat tècnica i/o econòmica de plantejar la possibilitat d'evacuar a mar, llera pública o re infiltració de les aigües provinent de l'esgotament freàtic, així com de la connexió d'aquestes aigües a col·lectors de pluvials, es podrà sol·licitar l'autorització d'abocament de les aigües del freàtic a la xarxa de clavegueram.


Atenent al Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR), publicat al BOP de Barcelona, el 12 de desembre del 2018, l'AMB és l'administració competent per emetre l'autorització d'abocament d'aigües provinents del drenatge d'aigües subterrànies.


A qui va dirigit

Restaran obligades a l'obtenció d'aquesta autorització les empreses que executin obres puntuals i que, per a l'execució d'aquestes, hagin de realitzar temporalment l'esgotament de les aigües subterrànies existents i extreure-les a través de bombament a la xarxa de clavegueram tenint  com a destí final una EDAR Metropolitana.


Terminis

Previ a l'inici d'abocament de les aigües provinents del drenatge del freàtic, l'activitat haurà d'haver sol·licitat i obtingut la corresponent autorització d'abocament.

En cas que l'activitat per motius justificats sobrepassi els terminis d'inici d'esgotament del freàtic i l'autorització emesa ho especifiqui, l'activitat podrà sol·licitar una pròrroga amb les condicions especificades.     


Requisits

Per a sol·licitar l'autorització d'abocament d'aigües provinents del drenatge d'aigües subterrànies caldrà presentar el formulari corresponent al tràmit, degudament emplenat, seguint el procediment que es troba a l'apartat de tràmit. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de tota la documentació esmentada a l'article 36.2 del RMAAR i especificada al formulari. Adjunt a tota la documentació requerida, caldrà annexar el justificant de pagament de la taxa.

Un cop obtinguda l'autorització, l'activitat haurà d'informar a l'AMB de les dates d'inici i finalització de l'abocament, així com complir amb la resta de condicions que s'hi especifiquen.

Així mateix, l'empresa haurà de disposar de totes les autoritzacions necessàries de les administracions i organismes competents per a realitzar aquest esgotament.


Avisos

Vigència

L'autorització emesa establirà el termini que s'atorgarà per a realitzar l'esgotament del freàtic.

Puja

Taxes

La sol·licitud d'autorització d'abocament d'aigües freàtiques a la xarxa pública de sanejament està subjecta al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Consulteu l'ordenança fiscal vigent per conèixer la quota tributària.

En cas d'exempció subjectiva (art. 3 Ordenança), s'ha de marcar el supòsit que afecta la persona demandant i imprimir el formulari d'autoliquidació que ha d'acompanyar la sol·licitud o l'escrit.

Com es paga la taxa?

El pagament de la taxa s'haurà de realitzar a qualsevol de les entitats bancàries especificades al formulari d'autoliquidació, així com a través de la seva pàgina web, mitjançant la carta de pagament. Aquesta es generarà automàticament al complimentar el formulari d'autoliquidació que es troba a l'inici d'aquesta pàgina, junt amb el formulari de la sol·licitud.

El pagament també es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Puja

En línia

De conformitat amb l'establert a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació es realitzarà de forma electrònica.

El titular de l'activitat haurà de presentar una instància, amb la sol·licitud i tota la documentació necessària:

Sol·licitud d'autorització

Aquesta documentació s'ha de presentar al Registre electrònic de l'AMB a través de la Instància genèrica

Resposta de l'Administració

L'AMB ha d'emetre l'informe en un termini màxim de 3 mesos a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada de l'AMB, d'acord amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si per la resolució de l'expedient s'ha de requerir que l'interessat esmeni deficiències i que aporti documentació o qualsevol altre element de judici necessari, el termini restarà en suspens pel termini comprès entre la notificació del requeriment i l'efectiu compliment per part del destinatari.

Puja