Autorització de connexió a la xarxa metropolitana de sanejament

Tornar
Estat:
En termini
Tema:
Ecologia
Subtema:
Activitat econòmica: vector aigua
Sub-Subtema:
Autorització de connexió a xarxa metropolitana
Responsable AMB:
Direcció de Serveis Ambientals

Informació prèvia

Descripció

Atenent al Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR), publicat al BOP de Barcelona, el 12 de desembre del 2018, l'AMB és l'administració competent per autoritzar la connexió al clavegueram metropolità.


A qui va dirigit

D'acord amb les condicions establertes en els instruments de planejament, de gestió o projectes d'obres, i de conformitat amb el procediment establert en el RMAAR, els ajuntaments metropolitans hauran de connectar les xarxes de clavegueram municipals a la xarxa de col·lectors metropolitans.

Excepcionalment, i en el supòsit que no existeixi xarxa de clavegueram, tal com s'estableix a l'article 10.3 del present Reglament, les edificacions i establiments podran connectar -se a la xarxa metropolitana de col·lectors de sanejament. En aquest cas, l'AMB serà l'administració competent d'atorgar l'autorització de connexió segons el que es preveu als articles 17 i 18 del RMAAR, previ informe municipal que justifiqui la impossibilitat de connexió a xarxa de clavegueram.


Terminis

Abans d'iniciar la connexió a la xarxa de sanejament metropolitana, s'haurà d'haver sol·licitat i obtingut el permís de connexió.


Requisits

Per sol·licitar la connexió a les xarxes de sanejament metropolitanes caldrà presentar el formulari corresponent al tràmit degudament emplenat. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la tota la documentació esmentada a l'article 18 del RMAAR i que trobarà al final del formulari. Adjunt a tota la documentació requerida caldrà annexar el justificant de pagament.

Totes les connexions a la xarxa metropolitana hauran de complir amb els requisits esmentats als articles 19 i 20 del RMAAR així com amb l'article 21 de conservació i manteniment. 


Avisos

Respecte a la sol·licitud:
La sol·licitud no poden presentar-la tercers, com contractistes o enginyeries, en representació dels interessats, sinó que ho han de fer els titulars o propietaris dels edificis i establiments comercials o industrials.

Puja

Taxes

La sol·licitud d'autorització de connexió a la xarxa pública de sanejament està subjecta al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Consulteu l'ordenança fiscal vigent per conèixer la quota tributària.

En cas d'exempció subjectiva (art. 3 Ordenança), s'ha de marcar el supòsit que afecta la persona demandant i imprimir el formulari d'autoliquidació que ha d'acompanyar la sol·licitud o l'escrit.
 
Com es paga la taxa?
El pagament es fa mitjançant el formulari d'autoliquidació única, que es pot descarregar des d'aquesta pàgina.

  • L'ingrés es pot fer, utilitzant el formulari, a les oficines de les entitats bancàries que hi figuren, tant presencialment com per caixer automàtic o Servicaixa.
  • També es pot  pagar a través de la pàgina web de les entitats bancàries, mitjançant la carta de pagament. Aquesta es generarà automàticament al complimentar el formulari d'autoliquidació que es troba a l'inici d'aquesta pàgina junt amb el formulari de la sol·licitud.
  • El pagament també es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Puja

En línia

De conformitat amb l'establert a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació es realitzarà de forma electrònica.

El titular de l'activitat haurà de presentar una instància, amb la sol·licitud i tota la documentació necessària:

Sol·licitud d'autorització

Aquesta documentació s'ha de presentar al Registre electrònic de l'AMB a través de la Instància genèrica

Resposta de l'Administració

L'AMB ha d'emetre l'informe en un termini màxim de 6 mesos a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada de l'AMB, d'acord amb el que estableix l'article 32 del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals.

Si per a la resolució de l'expedient s'ha de requerir a l'interessat l'esmena de deficiències i l'aportació de documentació o qualsevol altre element de judici necessari, el termini restarà en suspens pel termini comprès entre la notificació del requeriment i l'efectiu compliment d'aquest per part del destinatari.

Puja