Accessos directes:

Autorització de connexió a la xarxa metropolitana de sanejament

Tornar

Les xarxes de clavegueram municipals han d'estar connectades a la xarxa metropolitana de sanejament. Tanmateix, totes les edificacions i establiments comercials o industrials han d'estar connectats a la xarxa de clavegueram municipal o, excepcionalment, en cas de no haver-n'hi, a la xarxa metropolitana de sanejament.

Tema:
Medi ambient
Subtema:
Activitat econòmica: vector aigua
Sub-Subtema:
Autorització de connexió a xarxa metropolitana
Responsable AMB:
Direcció de Serveis Ambientals

Informació prèvia

Descripció

Per a la connexió a la xarxa metropolitana de sanejament és obligatòria una autorització administrativa prèvia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de conformitat amb el Títol 4 del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR), publicat al BOP de Barcelona el 9 de febrer de juny del 2015.

Els ajuntaments metropolitans, prèviament a la connexió, han de sol•licitar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona una autorització de connexió de les seves xarxes de clavegueram a la xarxa metropolitana.

Excepcionalment, per a totes les edificacions i establiments comercials o industrials que no disposin de xarxa de clavegueram municipal davant la façana però on existeixi xarxa metropolitana, de conformitat amb l'article 15 del RMAAR, han de demanar l'autorització de connexió a l'AMB.

L'obra, en qualsevol cas, serà executada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona directament o a través d'Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA.


A qui va dirigit

Han de sol•licitar l'autorització de connexió a la xarxa metropolitana de sanejament els ajuntaments, directament o a través de les persones físiques o jurídiques que tinguin encarregades les obres d'urbanització i excepcionalment, les persones físiques o jurídiques, propietàries o titulars dels edificis i establiments comercials o industrials.

(Per a la connexió al clavegueram municipal és obligatòria una autorització administrativa prèvia de l'Ajuntament on està ubicada l'edificació o l'establiment comercial o industrial.)


Terminis

L'autorització es pot sol•licitar en qualsevol moment, abans de fer la connexió.


Requisits

Els interessats a obtenir l'autorització de connexió han de dirigir la sol•licitud a l'AMB, de conformitat amb el formulari associat, i adjuntar-hi la documentació tècnica requerida, a més del certificat de coincidència entre la documentació en suport electrònic i en suport paper.

Els sol·licitants d'autorització de connexió han de complir totes les especificacions del RMAAR i han de tenir especialment en compte totes les condicions generals de connexió de l'article 19 del Reglament esmentat.

Cal adjuntar a la sol·licitud el justificant de pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els ajuntaments han de fer la seva sol•licitud a través de la plataforma EACAT.

Plataforma EACAT.


Avisos

Respecte a la sol·licitud:
La sol·licitud no poden presentar-la tercers, com contractistes o enginyeries, en representació dels interessats, sinó que ho han de fer els titulars o propietaris dels edificis i establiments comercials o industrials.

Puja

Taxes

La sol·licitud d'autorització de connexió a la xarxa pública de sanejament està subjecta al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

La quota tributària és de 225,96 €, segons l'Ordenança fiscal vigent.

En cas d'exempció subjectiva (art. 3 Ordenança), s'ha de marcar el supòsit que afecta la persona demandant i imprimir el formulari d'autoliquidació que ha d'acompanyar la sol·licitud o l'escrit.
 
Com es paga la taxa?
El pagament es fa mitjançant el formulari d'autoliquidació única, que es pot descarregar a l'apartat 2 Tràmit.
L'ingrés es pot fer, utilitzant el formulari, a les oficines de les entitats bancàries que hi figuren, tant presencialment com per caixer automàtic o Servicaixa.
També es pot  pagar a través de la pàgina web de les entitats bancàries.

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Un cop descarregat el formulari, s'ha d'emplenar íntegrament, imprimir i signar.
La sol·licitud, juntament amb la documentació necessària s'ha de presentar a l'AMB.

  • Si es fa presencialment:
Entregar al registre de l'AMB, a l'atenció del gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Si es fa per correu postal ordinari:
A l'atenció del gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
C. 62, núm. 16-18. Edifici A. Zona Franca
08040 Barcelona

També es pot presentar a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992 , de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Pagament de la taxa
La tramitació de l'expedient d'autorització de connexió a la xarxa metropolitana de sanejament d'aigües residuals està subjecta a la liquidació de la taxa per a la prestació de serveis i realització d'activitats ambientals de l'AMB.
El pagament de la taxa es pot fer, utilitzant el formulari d'autoliquidació, a les oficines de les entitats bancàries que hi figuren, tant presencialment com per caixer automàtic o Servicaixa.

També es pot  pagar a través de la pàgina web de les entitats bancàries.

Puja

Resposta de l'administració

L'AMB ha d'emetre l'informe en un termini màxim de 6 mesos a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada de l'AMB, d'acord amb el que estableix l'article 32 del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals.

Si per a la resolució de l'expedient s'ha de requerir a l'interessat l'esmena de deficiències i l'aportació de documentació o qualsevol altre element de judici necessari, el termini restarà en suspens pel termini comprès entre la notificació del requeriment i l'efectiu compliment d'aquest per part del destinatari.

Puja