900433/17 - Subscripció de llicències ADOBE corresponents a Serveis de les diferents Direccions de Serveis que conformen l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en base a un acord ETLA.

Tornar
Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Subministrament
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
El lliurament es farà a les dependències de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Termini d'execució:
Tindrà una durada de 3 anys des de la seva signatura i com a màxim fins el 31 d'octubre de 2020, termini dins del qual el contractista haurà de lliurar el subministrament objecte del contracte.
Pressupost de licitació:
195.000,00 € sense IVA

Atenció!

S'està consultant una versió obsoleta.
Consultant versió 1.3 (versió actual 1.4)

Data de la modificació 12.09.2017 / 13:28

Publicació de l'adjudicació

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
Garantia Provisional 5.850,00 euros.
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
11.07.17
Documentació associada:

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
11.07.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

Tramesa anunci al DOUE: 1 de juny de 2017.

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Diario Oficial de la Unión Europea:
Data de publicació:
03.06.17
Anunci:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:213858-2017:TEXT:ES:HTML&tabId=1
Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
14.06.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&06/022017010892.pdf&1
Boletín Oficial del Estado:
Data de publicació:
12.06.17
Anunci:
https://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?c=BOE-B-2017-36536&acc=Verificar

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
20.07.17 12:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
20.07.17 12:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
ITGLOBAL S.L.
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
ITGLOBAL,SL
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
ITGLOBAL,SL

Renúncia desestimació