Títol VI

Personal al servei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Article 48

Personal directiu
  1. El Consell Metropolità, segons les previsions de la relació de llocs de treball, designa el personal directiu, d'acord amb l'organització interna de l'administració metropolitana.
  2. El gerent o la gerent, si en aplicació de l'article 4.4 es crea aquest òrgan d'administració, té la condició de personal directiu.
  3. Al personal directiu li són aplicables les causes d'incapacitat i incompatibilitat establertes per als membres de les corporacions locals.
  4. El personal directiu pot assistir a les sessions dels òrgans de govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona si és requerit pel president o presidenta o així ho sollicita la majoria dels consellers metropolitans.