Títol IV

Relacions entre els municipis i l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Article 38

Participació dels municipis

Els municipis han de participar en els procediments que se segueixin per a la presa de les decisions dels òrgans de govern de l'Àrea Metropolitana en els casos següents:
  1. En la incorporació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona de nous municipis, per mitjà del procediment establert per l'article 2.2.
  2. En la formulació i l'aprovació dels plans i dels programes, per via d'informe preceptiu i d'acord amb els procediments determinats pel Reglament orgànic metropolità.
  3. En la presentació d'iniciatives i propostes, d'acord amb el que disposa el Reglament orgànic metropolità.
  4. En l'audiència prèvia a l'adopció dels acords que afecten especialment determinats municipis, segons estableix el Reglament orgànic metropolità.