Títol I

Organització

Article 8

Atribucions del Consell Metropolità
 1. Les atribucions del Consell Metropolità són les següents:
  1. Nomenar i fer cessar el president o presidenta.
  2. Prendre en consideració els nomenaments i els cessaments dels consellers metropolitans que han estat elegits per cada municipi dels que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  3. Determinar el nombre de membres de la Comissió Especial de Comptes i de la resta de comissions i distribuir-los entre tots els grups polítics amb representació al Consell Metropolità.
  4. Crear i regular els òrgans complementaris.
  5. Controlar i fiscalitzar els altres òrgans de govern i administració.
  6. Aprovar el Pla d'actuació.
  7. Aprovar el Reglament orgànic metropolità.
  8. Aprovar les altres ordenances i reglaments metropolitans.
  9. Aprovar les tarifes dels serveis metropolitans.
  10. Aprovar i modificar el pressupost i aprovar els comptes.
  11. Aprovar les aportacions econòmiques dels municipis a la hisenda metropolitana.
  12. Adoptar els acords que corresponguin en matèria d'aprovació del planejament, segons estableix el títol III.
  13. Aprovar els informes que s'hagin d'emetre en els procediments d'aprovació dels instruments de planejament territorial o urbanístic de competència d'altres administracions.
  14. Resoldre els procediments d'assumpció de nous serveis públics i de determinació de llur forma de gestió.
  15. Transferir i delegar funcions o activitats a altres administracions públiques i acceptar transferències o delegacions fetes per altres administracions.
  16. Contractar obres, serveis públics i subministraments, i aprovar-ne els projectes corresponents, inclosos els contractes plurianuals, no atribuïts al president o presidenta*. (*Redacció introduïda per l'apartat 1 de l'article 175 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic).
  17. Adquirir béns i drets si llur valor supera el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, alienar i gravar béns declarats de valor històric o artístic no establerts pel pressupost, si superen els percentatges per adquirir-los, i gestionar i alienar béns de caràcter patrimonial.
  18. Ampliar el nombre d'anualitats i la modificació de percentatges de despeses plurianuals i concertar crèdits d'acord amb el pressupost i les seves bases d'execució.
  19. Desplegar la gestió econòmica, l'autorització i la disposició de despeses en matèria de la seva competència.
  20. Aprovar la plantilla, la relació de llocs de treball, les retribucions del personal d'acord amb el pressupost, l'oferta pública d'ocupació, el nombre, el règim i les retribucions del personal directiu i eventual, el nomenament del personal directiu a proposta del president o presidenta i la separació del servei dels funcionaris.
  21. Exercir accions administratives i judicials en matèria de la seva competència.
  22. Exercir la facultat de revisió d'ofici dels seus acords i les disposicions de caràcter general, i de declaració de lesivitat dels seus actes.
  23. Plantejar conflictes de competències amb altres administracions i pronunciar-se en els conflictes que els puguin plantejar altres administracions.
  24. Establir el règim retributiu dels consellers metropolitans, del president o presidenta, del gerent o la gerent, si escau, i d'altres òrgans unipersonals.
  25. Informar sobre la incorporació de nous municipis a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'acord amb el que estableix l'article 2.2.
  26. Les altres atribucions que expressament li confiïn les lleis.
 2. Les competències establertes per l'apartat 1 poden ésser atribuïdes pel Consell Metropolità a la Junta de Govern, llevat de les esmentades per les lletres a, c, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, t, u, v, w, x i y*. (*Redacció introduïda per l'apartat 1 de l'article 175 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic).
 3. Els acords s'adopten, com a regla general, per majoria simple dels membres presents. Es requereix el vot favorable de majories qualificades del nombre legal de membres de l'entitat quan ho estableix la legislació de règim local i sectorial aplicable. En tots els casos, es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de l'entitat per aprovar el reglament orgànic de l'entitat.