Disposicions addicionals

Sobre l'extinció de les entitats metropolitanes, l'entitat local d'aigua, el Pla metropolità de mobilitat urbana, la successió de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la dissolució del Consorci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, les rondes de Barcelona, la comissió mixta amb l'Administració de la Generalitat, les comissions mixtes amb els municipis i les comarques, la constitució de la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'adaptació del planejament urbanístic general i el personal.

Vuitena

Comissions mixtes amb els municipis i les comarques

Els ajuntaments dels municipis metropolitans, els consells comarcals compresos en l'àmbit metropolità i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han de constituir comissions mixtes de traspassos amb la finalitat de determinar els serveis, les activitats, els béns, els drets, les obligacions, els recursos i el personal que, d'acord amb el que estableix aquesta llei, cal transferir a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.