Disposicions addicionals

Sobre l'extinció de les entitats metropolitanes, l'entitat local d'aigua, el Pla metropolità de mobilitat urbana, la successió de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la dissolució del Consorci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, les rondes de Barcelona, la comissió mixta amb l'Administració de la Generalitat, les comissions mixtes amb els municipis i les comarques, la constitució de la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'adaptació del planejament urbanístic general i el personal.

Sisena

Rondes de Barcelona
  1. L'Àrea Metropolitana de Barcelona assumeix la gestió de les rondes de Barcelona, inclòs l'enllumenat públic, integrades per la ronda de Dalt entre el nus del Llobregat i el nus de la Trinitat, i la ronda del Litoral entre el nus de la Trinitat i el Morrot, i se subroga en tots els drets i les obligacions de les administracions competents fins a l'entrada en vigor d'aquesta llei, en els convenis amb altres administracions i en els recursos que aporten per finançar la gestió de les rondes.
  2. Per dur a terme el traspàs de la gestió de les rondes, s'ha de constituir una comissió mixta entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del Barcelonès.
#calc_profunditat ($profunditat_actual $titol.getData() $index_separador) #calc_profunditat ($profunditat_next $titol_ $index_separador)