Disposicions addicionals

Sobre l'extinció de les entitats metropolitanes, l'entitat local d'aigua, el Pla metropolità de mobilitat urbana, la successió de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la dissolució del Consorci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, les rondes de Barcelona, la comissió mixta amb l'Administració de la Generalitat, les comissions mixtes amb els municipis i les comarques, la constitució de la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'adaptació del planejament urbanístic general i el personal.

Cinquena

Dissolució del Consorci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Un cop constituït el Consell Metropolità, d'acord amb la disposició transitòria cinquena, i dissolta la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'acord amb els seus Estatuts, es dissol el Consorci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en les condicions que s'estableixen per reglament.