Disposicions addicionals

Sobre l'extinció de les entitats metropolitanes, l'entitat local d'aigua, el Pla metropolità de mobilitat urbana, la successió de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la dissolució del Consorci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, les rondes de Barcelona, la comissió mixta amb l'Administració de la Generalitat, les comissions mixtes amb els municipis i les comarques, la constitució de la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'adaptació del planejament urbanístic general i el personal.

Quarta

Successió de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
  1. Constituït el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i per mitjà d'una comissió mixta, els òrgans de govern han de poder acordar amb els de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona el procediment i les condicions en què han d'ésser traspassats a l'Àrea Metropolitana de Barcelona els serveis, els mitjans materials, financers i personals, els drets i les obligacions de titularitat de la Mancomunitat, i també tot el que escaigui als efectes de la substitució de la Mancomunitat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona en els òrgans, els organismes, les institucions, els consorcis, les societats i els altres ens públics i privats dels quals forma part o hi és representada.
  2. Els municipis mancomunats, prèviament al que determina l'apartat 1, han de manifestar la voluntat de participar, d'acord amb els preceptes legals i estatutaris aplicables, en la dissolució, si escau, de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.