Disposicions addicionals

Sobre l'extinció de les entitats metropolitanes, l'entitat local d'aigua, el Pla metropolità de mobilitat urbana, la successió de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la dissolució del Consorci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, les rondes de Barcelona, la comissió mixta amb l'Administració de la Generalitat, les comissions mixtes amb els municipis i les comarques, la constitució de la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'adaptació del planejament urbanístic general i el personal.

Segona

Entitat local d'aigua*

1. L'Àrea Metropolitana de Barcelona té la condició d'entitat local d'aigua bàsica de subministrament d'aigua en baixa i de sanejament a l'efecte del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, que aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. Així mateix, l'Àrea Metropolitana de Barcelona té la consideració d'entitat supramunicipal, a l'efecte del que estableix l'article 89 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, que aprova el text refós de la Llei d'aigües, i d'ens públic representatiu dels municipis de l'aglomeració urbana que en conforma l'àmbit territorial, a l'efecte del que estableix l'article 3 del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, que estableix les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.

2. Atenent al que disposa l'apartat 1 i a la titularitat dels serveis establerts a l'article 14 C, que conformen actualment el servei metropolità del cicle integral de l'aigua, l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Àrea Metropolitana de Barcelona establiran, mitjançant la subscripció d'un conveni de col·laboració que ha d'ésser aprovat pel Govern, un marc d'atribució de recursos procedents del cànon de l'aigua per fer front a les despeses d'explotació, de reposició i d'inversió dels sistemes de sanejament en alta, així com de les instal·lacions associades, incloses les d'aigües pluvials, i aquells tipus d'actuacions en el medi d'interès metropolità que es concretin en el conveni.
El conveni de col·laboració contindrà:
a) Els mecanismes de control, coordinació i col·laboració que s'hagin de desenvolupar entre les parts atorgants per a l'exercici adequat de llurs respectives competències, incloent-hi l'assumpció per part de l'AMB, durant el període de vigència del conveni, de la competència prevista a l'article 8.2.c del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya en relació exclusivament amb les instal·lacions i els serveis públics objecte del conveni.
b) El règim jurídic de l'atribució de recursos provinents del cànon de l'aigua, que a l'efecte de gestió podrà dividir-se en diversos trams, així com els règims específics de pagament, garanties i cessions de l'atribució i dels recursos esmentats, incloent-hi les que comprenguin els drets i obligacions derivats del conveni.
c) La durada del conveni, que no podrà ser superior a trenta anys, i el moment de l'efectivitat de les diferents previsions establertes en el conveni.
d) El règim específic de responsabilitats en el cas d'extinció anticipada del conveni, així com el règim de penalitzacions.

3. Atenent al desplegament competencial previst a l'apartat 2 i a les inversions realitzades amb contribucions de l'Administració Hidràulica de Catalunya per a la construcció de les infraestructures de sanejament en alta de l'àmbit territorial que estableix l'article 2, l'Àrea Metropolitana de Barcelona a de realitzar un pagament únic a l'Agència Catalana de l'Aigua que compensi l'import de les inversions esmentades. L'import d'aquest pagament únic s'ha de determinar en el conveni de col·laboració a què fa referència l'apartat 2, o en el conveni específic que puguin subscriure a tal efecte l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que haurà d'ésser aprovat pel Govern.

(*Redacció introduïda per l'article únic del Decret llei 2/2014, de 10 de juny, de modificació de la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Validació parlamentària per Resolució 737/X de 10 de juliol DOGC de 16/7/2014).