Pressupost de l'AMB

El pressupost és l'expressió econòmica de la gestió del govern metropolità, del desenvolupament anual del Pla d'actuació metropolità i del Pla d'inversions aprovats a inici del mandat.

Pressupost

Distribució del pressupost de l'AMB i informació complementària.

Dades pressupost 2023 (classificació econòmica)
Estat d'ingressos
Cap.1 Impostos directes 132.302.881,74
Cap.3  Taxes preus públics i altres ingressos 218.607.377,60
Cap.4  Transferències corrents 558.294.506,33
Cap.5 Ingressos patrimonials 40.741.135,26
Cap.7  Transferències de capital 72.257.630,95
Cap.8 Actius financers 6.677.659,37
Cap.9 Passius financers 164.285.131,69
TOTAL 1.198.369.683,75
Dades pressupost 2023 (classificació econòmica)
Estat de despeses
Cap. 1 Despeses de personal 51.952.463,38
Cap. 2  Despeses de béns corrents i serveis 358.099.701,88
Cap. 3  Despeses financeres 6.400.996,63
Cap. 4  Transferències corrents 430.892.389,91
Cap. 6  Inversions reals 160.785.189,27
Cap. 7 Transferències de capital 89.495.225,27
Cap. 8  Actius financers 64.776.251,42
Cap. 9  Passius financers 14.407.879,31
TOTAL 1.176.810.097,04
Per àrees

Estat d'ingressos  Milers d'euros %
TMTR 141.127,54 11,78
Tribut metropolità 132.302,89 11,04
Aportacions municipals i disposició d'endeutament actuacions amb finançament municipal 262.594,86 21,91
Mobilitat, transport i sostenibilitat 221.747,99 18,50
Gestió i prevenció de residus 69.323,06 5,78
Cicle de l'aigua i Servei Ambientals 133.780,39 11,16
Finançament Next Generation 8.702,78 3,81
Finançament FEDER Convenis 8.797,10 0,95
Finançament competències delegades beques menjador - transport escolar 23.302,22 1,94
Aportacions gestió Rondes 11.414,80 0,73
Endeutament Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA) 45.683,92 0,36
Aportació Estat finançament serveis específics AMB 4.300,00 0,73
Finançament MITMA lloguer social 5.399,12 0,95
Endeutament inversions 2023 59.165,85 4,94
Endeutament BEI / IMPSOL / CMH 61.367,63 5,12
Altres ingressos 9.359,57 0,78
TOTAL 1.198.369,67 100,00
Per àrees

Estat de despeses Milers d'euros %
Estructura + despesa financera + amortització de deute 106.360,97 9,4
Territori: actuacions de gestió i inversió 229.626,63 19,51
Mobilitat, transport i sostenibilitat 423.802,67 36,01
Gestió i prevenció de residus 203.207,84 12,27
Cicle de l'aigua i Serveis Ambientals 114.749,05 9,75
Desenvolupament social i econòmic 3.350,32 0,28
Pla de Suport a les Polítiques Socials 7.500,00 0,64
Internacional i cooperació 2.307,03 0,20
Planificació estratègica 1.625,30 0,14
Agència de Transparència 433,00 0,04
Institucions 10.869,92 0,92
Competències delegades beques menjador - transport escolar 22.594,05 1,92
Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA) 50.383,34 4,28
TOTAL 1.176.810,10 100,00

Per programes

Programa  Milers d'euros %
0 Deute públic 20.743.874,94 1,76
1 Serveis públics bàsics 583.470.568,44 49,58
2 Actuacions de protecció i promoció social 12.831.220,00 1,09
3 Producció de bens públics de caràcter preferent 22.594.049,23 1,92
4 Actuacions de caràcter econòmic 451.076.541,82 38,33
9 Actuacions de caràcter general 86.093.842,61 7,32
TOTAL 1.176.810.097,05 100,00