Pressupost de l'AMB

El pressupost és l'expressió econòmica de la gestió del govern metropolità, del desenvolupament anual del Pla d'actuació metropolità i del Pla d'inversions aprovats a inici del mandat.

Pressupost

Distribució del pressupost de l'AMB i informació complementària.


Dades pressupost 2021
Estat d'ingressos
Cap.1 Impostos directes 127.189.772,74
Cap.3  Taxes preus públics i altres ingressos 192.031.409,88
Cap.4  Transferències corrents 467.656.893,71
Cap.5 Ingressos patrimonials 34.957.259,33
Cap.7  Transferències de capital 36.434.467,56
Cap.8 Actius financers 4.421.295,07
Cap.9 Passius financers 12.472.700,01
TOTAL 875.163.798,30

Dades pressupost 2021
Estat de despeses
Cap. 1 Despeses de personal 44.212.430,10
Cap. 2  Despeses de béns corrents i serveis  332.137.102,43
Cap. 3  Despeses financeres 1.383.383,54
Cap. 4  Transferències corrents 360.374.361,61
Cap. 6  Inversions reals 57.674.359,28
Cap. 7 Transferències de capital 55.131.938,41
Cap. 8  Actius financers 17.554.679,29
Cap. 9  Passius financers 6.695.543,64
TOTAL 875.163.798,30

Per àrees

Estat d'ingressos  Milers d'euros
TMTR 124.896,03
Tribut metropolità 127.189,77
Aportacions municipals 205.356,62
Mobilitat, transport i sostenibilitat 186.006,01
Prevenció i gestió de residus 58.757,55
Cicle de l'aigua i resta d'activitat d'Ecologia 125.621,20
TC AGE Serveis específics AMB 4.300,00
Finançament FEDER 2014-2020 9.359,12
Finançament C-245 16.894,00
Aportacions gestió Rondes 7.119,70
Ingressos per sancions del Reglament metropolità - recàrrecs i interessos de demora 3.545,00
Ingressos retorn Pla de suport als Ajuntaments 3.908,00
Ingressos FCL finançament despeses de personal extinció Consell Comarcal Barcelonès 2.000,00
Altres ingressos 210,79
TOTAL 875.163,79

Per àrees

Estat de despeses  Milers d'euros
Estructura més despesa financera 73.628,86
Territori - Desenvolupament de pòlítques urbanístiques 110.725,40
Mobilitat, transport i sostenibilitat 363.797,08
Prevenció i gestió de residus 185.037,31
Cicle de l'aigua i resta d'activitat d'Ecologia 108.290,98
Desenvolupament social i econòmic 19.345,67
Internacional i cooperació 2.170,06
Presidència 2.067,83
Institucions 10.100,61
TOTAL 875.163,79


Per programes

Programa  Milers d'euros
0 Deute públic 8.054.243,64
1 Serveis públics bàsics 383.184.317,78
2 Actuacions de protecció i promoció social 18.370.001,00
3 Producció de bens públics de caràcter preferent 4,00
4 Actuacions de caràcter econòmic 382.367.294,11
9 Actuacions de caràcter general 83.187.937,77
TOTAL 875.163,79
Prova: $provaURL