Pressupost de l'AMB

El pressupost és l'expressió econòmica de la gestió del govern metropolità, del desenvolupament anual del Pla d'actuació metropolità i del Pla d'inversions aprovats a inici del mandat.

Pressupost

Distribució del pressupost de l'AMB i informació complementària.


Dades pressupost 2022
Estat d'ingressos
Cap.1 Impostos directes 132.302.881,74
Cap.3  Taxes preus públics i altres ingressos 212.484.760,97
Cap.4  Transferències corrents 541.113.331,21
Cap.5 Ingressos patrimonials 34.957.259,33
Cap.7  Transferències de capital 34.069.756,99
Cap.8 Actius financers 3.310.025,19
Cap.9 Passius financers 32.901.869,18
TOTAL 991.139.884,61

Dades pressupost 2022
Estat de despeses
Cap. 1 Despeses de personal 48.966.833,11
Cap. 2  Despeses de béns corrents i serveis  364.172.563,71
Cap. 3  Despeses financeres 2.463.493,82
Cap. 4  Transferències corrents 401.800.796,45
Cap. 6  Inversions reals 80.421.498,87
Cap. 7 Transferències de capital 81.080.215,65
Cap. 8  Actius financers 8.236.351,00
Cap. 9  Passius financers 3.998.132,00
TOTAL 991.139.884,61

Per àrees

Estat d'ingressos  Milers d'euros
TMTR 141.127,53
Tribut metropolità 132.302,88
Aportacions municipals + disposició de crèdit C-245 228.896,32
Mobilitat, transport i sostenibilitat 204.596,40
Prevenció i gestió de residus 60.546,81
Cicle de l'aigua i resta d'activitat d'Ecologia 144.785,63
TC AGE Serveis específics AMB 4.300,00
Finançament FEDER 11.230,97
Finançament competències delegades beques menjador - transport escolar 20.732,34
Aportacions gestió Rondes 7.119,70
Endeutament Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA) 26.665,52
Altres ingressos 8.835,79
TOTAL 991.139,88

Per àrees

Estat de despeses  Milers d'euros
Estructura + despesa financera + amortització de deute 82.634,58
Territori - Desenvolupament de polítiques urbanístiques 126.478,66
Mobilitat, transport i sostenibilitat 382.568,90
Prevenció i gestió de residus 198.256,04
Cicle de l'aigua i resta d'activitat d'Ecologia 123.343,45
Desenvolupament social i econòmic 14.938,31
Internacional i cooperació 2.352,27
Presidència, Planificació estratègica i Agència de Transparència 2.043,42
Institucions 11.231,40
Competències delegades beques menjador - transport escolar 20.627,33
Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA) 26.665,52
TOTAL 991.139,88


Per programes

Programa  Milers d'euros
0 Deute públic 5.156.625,82
1 Serveis públics bàsics 461.177.940,87
2 Actuacions de protecció i promoció social 15.486.507,74
3 Producció de bens públics de caràcter preferent 20.627.331,29
4 Actuacions de caràcter econòmic 401.918.795,69
9 Actuacions de caràcter general 86.772.683,20
TOTAL 991.139.884,61