Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 2n. Característiques estètiques de les edificacions
  Artículo
  Article 94 - Àrea de localització de l'ús terciari central

Article 94 - Àrea de localització de l'ús terciari central


1. Els ajuntaments respectius podran delimitar una àrea sobreposada a la qualificació urbanística on sigui preponderant la localització de l'ús terciari central, principalment el comercial, amb la finalitat següent:

a. orientar la composició arquitectònica de les edificacions
b. regular-ne, en els casos en què fos necessari, les característiques estètiques.

2. A efectes del que preveu el paràgraf anterior es podrà establir el següent:

1. Els edificis que es projectin d'ara endavant s'adaptaran en la mesura que es pugui a l'ordenació d'altura dels elements terminals dels edificis existents.
2. Les instal·lacions comercials, vitrines, aparadors i anuncis es desenvoluparan dins de les línies que formen el buit arquitectònic de l'edifici respectiu, sense que la decoració envaeixi, superiorment o lateralment, la resta de la façana, excepte en el cas que, a través del projecte de reforma o decoració oportú, es justifiqui la millora de la composició arquitectònica de l'edificació existent.